Två bänkar i trä mot fönster med natur.

Se kopplingen mellan människa och miljö - för ett hållbart samhälle

Kurs

Miljövetenskap A sam-natur

30 hp

Höst

100%

Campus

Miljövetenskap A sam-natur ger dig en introduktion till den viktiga kopplingen mellan samhälle och miljö. Du får kunskap om många av de samhällsvetenskapliga teorier och processer som är viktiga för att förstå hur människan och miljön påverkar varandra. Ämnet blandar naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv vilket ger dig en bred förståelse av ämnet.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Ingen fattigdom Ingen fattigdom
Ingen hunger Ingen hunger
Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Rent vatten och sanitet Rent vatten och sanitet
Hållbar energi för alla Hållbar energi för alla
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringen Bekämpa klimatförändringen
Hav och marina resurser Hav och marina resurser
Ekosystem och biologisk mångfald Ekosystem och biologisk mångfald
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kunskap och kompetens att analysera, förvalta och förmedla miljöfrågor Miljövetenskapens tvärvetenskapliga upplägg bidrar till att du efter studierna har breda arbetsmöjligheter. Du har kunskapen att analysera miljöförändringar och samhällets hantering av dessa genom exempelvis forskning och konsultverksamhet. Eller så kan du bidra med kunskap om förvaltning av miljö och hållbarhetsfrågor samt informera och kommunicera om miljö och hållbarhet på olika företag eller intresseorganisationer. Kompetens om miljö och hållbar utveckling behövs på alla företag och organisationer som analyserar, kommunicerar och hanterar miljö- och hållbarhetsfrågor. Exempel på arbetsplatser är kommuner, statliga och internationellt miljörelaterade förvaltningsorganisationer eller privata företag. Studier i miljövetenskap kopplar direkt till lokala, nationella och globala miljö- och hållbarhetsutmaningar. Det ger dig en stabil bakgrund att driva vidare samhällets debatt och hantering av dessa frågor, både i vardagen och i politiken. Läs om ämnets forskning
Kunskap om miljöfrågor och viktiga faktorer för ett hållbart samhällssystem Under Miljövetenskap A Sam-Natur läser du fyra delkurser som tillsammans ger dig grundläggande kunskaper om miljöfrågor ur ett hållbarhetsperspektiv. Du får lära dig vilka faktorer som är viktiga för utveckling av hållbara samhällssystem. Inledningsvis läser du delkursen Introduktion till hållbar utveckling där du får en inblick i miljö- och utvecklingsproblematik och relationen mellan människa, samhälle och ekosystem diskuteras utifrån olika vetenskapliga perspektiv. Sedan följer en delkurs som introducerar dig för det vetenskapliga studiet av miljöpolitik och förvaltning. Kopplingen till begreppet hållbar utveckling poängteras särskilt. Den tredje delkursen fokuserar på befolkning, kultur och miljö. Det är en kulturgeografisk kurs som undersöker mänskliga samhällens uppkomst och utveckling i relation till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Terminen avslutas med en delkurs om miljörätt där du får grundläggande rättskunskaper gällande miljöskyddet. Du får även en översiktlig bild av aktuella miljörättsliga frågeställningar och dimensioner i både svensk och internationell miljörätt. Arbetssätt Den lärarledda undervisningen kan variera mellan delkurserna. Undervisningen sker i form av diskussioner, föreläsningar och gruppövningar. I de flesta delkurserna förekommer det gästföreläsningar. Cirka tio studenter antas till kursen och du läser tillsammans med programstudenter på Miljö och utvecklingsprogrammet.
Studera hur sambandet mellan människan och naturen påverkar miljön FNs globala miljömål är en tydlig reaktion på stora förändringar i vår omvärld. Förändringar som gäller både naturliga och mänskligt skapade system. Läs denna kurs och öka din förståelse för hur vi ska hantera och planera vår framtid. Genom studier i miljövetenskap undersöker du sambandet mellan människan och naturen, och hur det sambandet påverkar miljön och hållbar utveckling. Ämnet berör flera viktiga samhällsfrågor och hållbarhetsmål. Du får förståelse kring miljöproblem och miljöförändringars början, omfattning och hantering. Samtidigt får du djupdyka i aktuella miljöfrågor, som minskad biologisk mångfald, miljöavgifter och klimatfrågor. Ämnet tillämpar ett tvärvetenskapligt perspektiv eftersom det fokuserar på både människan och naturen. Det innebär att du läser naturvetenskapliga ämnen lika mycket som samhällsvetenskapliga ämnen för att få en bred förståelse och perspektiv på dagens och framtidens utmaningar. Du får till exempel studera kopplingen mellan miljö och människors socioekonomiska förutsättningar, samt hur mänskliga aktiviteter som jordbruk och användning av kemikalier påverkar ekosystemet. Miljövetenskap har ett brett perspektiv där du får undersöka hur samhället i stort hanterar miljöfrågor och miljöproblem. Samtidigt tar ämnet upp specifika frågor, som exempelvis Östersjöns miljöutmaningar, skogsbrukets påverkan och stadsnära miljö.