Träbänk i grönska.

Öka din förståelse för hur vi ska hantera och planera vår framtid!

Kurs

Miljövetenskap B natur-sam

30 hp

Höst

100%

Campus

Kursen ger dig en fördjupning i miljö och utvecklingsproblematik på lokal, nationell och internationell nivå. Du läser fyra delkurser som fördjupar dina kunskaper inom följande områden: miljökemi, ekotoxikologi, tillämpad naturgeografi, miljöpolitik och miljörätt. Genom kursen ökar du din förståelse för hur vi ska hantera och planera vår framtid.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Rent vatten och sanitet Rent vatten och sanitet
Hållbar energi för alla Hållbar energi för alla
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringen Bekämpa klimatförändringen
Hav och marina resurser Hav och marina resurser
Ekosystem och biologisk mångfald Ekosystem och biologisk mångfald

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kunskap och kompetens att analysera, förvalta och förmedla miljöfrågor Miljövetenskapens tvärvetenskapliga upplägg bidrar till att du efter studierna har breda arbetsmöjligheter. Du har kunskapen att analysera miljöförändringar och samhällets hantering av dessa genom exempelvis forskning och konsultverksamhet. Eller så kan du bidra med kunskap om förvaltning av miljö och hållbarhetsfrågor samt informera och kommunicera om miljö och hållbarhet på olika företag eller intresseorganisationer. Kompetens om miljö och hållbar utveckling behövs på alla företag och organisationer som analyserar, kommunicerar och hanterar miljö- och hållbarhetsfrågor. Exempel på arbetsplatser är kommuner, statliga och internationellt miljörelaterade förvaltningsorganisationer eller privata företag. Studier i miljövetenskap kopplar direkt till lokala, nationella och globala miljö- och hållbarhetsutmaningar. Det ger dig en stabil bakgrund att driva vidare samhällets debatt och hantering av dessa frågor, både i vardagen och i politiken. Efter kursen har du spetskompetens i förmågan att kombinera kunskap om styrmedel som lagar och förordningar, med kunskap om vilka faktorer som påverkar vår miljö. Läs om ämnets forskning
Fördjupa dina kunskaper inom miljö- och utvecklingsproblematik Kursen är en fortsättning på miljövetenskap A. Du får fördjupa dig i miljö- och utvecklingsproblematik genom fyra delkurser som samläses med miljö och utvecklingsprogrammet: Miljökemi och miljötoxikologi Tillämpad naturgeografi Miljöpolitik och förutsättningar för samarbete Miljörätt I den första delkursen får du bland annat studera kemiska ämnens påverkan och effekt på samhällsutvecklingen. Du får lära dig mer om hur kemiska ämnen har bidragit till allvarliga miljöproblem och hur det har påverkat människor och andra organismer. I den andra delkursen får du studera miljöproblem kopplat till människans användning av luft, mark och vatten. Till exempel luftföroreningar, klimatförändringar och avfallshantering. Delkursen applicerar både ett lokalt och globalt perspektiv, såväl som olika tidsperspektiv. Vidare studerar du olika miljöpolitiska teorier som förankras i aktuella händelser. Med utgångspunkt i hållbar utveckling får du bland annat studera hur politiska beslut och strukturer på global, regional, nationell och lokal nivå är beroende av varandra. Sista delkursen ger dig en överblick av aktuella miljörättsliga frågeställningar och dimensioner inom svensk miljörätt såväl som kunskap inom internationell miljörätt. Arbetssätt Under kursen har du cirka två till fyra timmar lärarledd tid, tre till fyra dagar i veckan. Den vanligaste undervisningsformen är föreläsningar, laborationer, exkursioner och seminarier. Under delkursen Tillämpad naturgeografi ingår även studiebesök. Du examineras genom skriftlig tentamen samt skriftlig och muntlig redovisning som sker både individuellt och i grupp. Du studerar tillsammans med ungefär 60-80 andra studenter. Det innefattar både fristående studenter och studenter som läser programmet Miljö och utveckling. Under kursen kan undervisning på engelska förekomma.
Studera hur sambandet mellan människan och naturen påverkar miljön FNs globala miljömål är en tydlig reaktion på stora förändringar i vår omvärld. Förändringar som gäller både naturliga och mänskligt skapade system. Miljövetenskap B natur-sam är en fortsättning från A-kursen. Du fördjupar dig i miljö- och utvecklingsproblematik på lokal, nationell och internationell nivå. Under kursen får du studera teman som miljökemi, ekotoxikologi, tillämpad naturgeografi, miljöpolitik och miljörätt. Kursen ger dig kombinationen av miljörätt med miljökemi, naturgeografi och miljöpolitik Genom studier i miljövetenskap undersöker du sambandet mellan människan och naturen, och hur det sambandet påverkar miljön och hållbar utveckling. Ämnet berör flera viktiga samhällsfrågor och hållbarhetsmål. Du får förståelse kring miljöproblem och miljöförändringars början, omfattning och hantering. Samtidigt får du djupdyka i aktuella miljöfrågor, som minskad biologisk mångfald, miljöavgifter och klimatfrågor. Ämnet tillämpar ett tvärvetenskapligt perspektiv eftersom det fokuserar på både människan och naturen. Det innebär att du läser naturvetenskapliga ämnen lika mycket som samhällsvetenskapliga ämnen för att få en bred förståelse och perspektiv på dagens och framtidens utmaningar. Du får till exempel studera kopplingen mellan miljö och människors socioekonomiska förutsättningar, samt hur mänskliga aktiviteter som jordbruk och användning av kemikalier påverkar ekosystemet. Miljövetenskap har ett brett perspektiv där du får undersöka hur samhället i stort hanterar miljöfrågor och miljöproblem. Samtidigt tar ämnet upp specifika frågor, som exempelvis Östersjöns miljöutmaningar, skogsbrukets påverkan och stadsnära miljö.