Vad ingår?

Fördjupa dina kunskaper inom miljö- och utvecklingsproblematik

Kursen är en fortsättning på miljövetenskap A. Du får fördjupa dig i miljö- och utvecklingsproblematik genom fyra delkurser som samläses med miljö och utvecklingsprogrammet:

  • Miljökemi och miljötoxikologi
  • Tillämpad naturgeografi
  • Miljöpolitik och förutsättningar för samarbete
  • Miljörätt

I den första delkursen får du bland annat studera kemiska ämnens påverkan och effekt på samhällsutvecklingen. Du får lära dig mer om hur kemiska ämnen har bidragit till allvarliga miljöproblem och hur det har påverkat människor och andra organismer.

I den andra delkursen får du studera miljöproblem kopplat till människans användning av luft, mark och vatten. Till exempel luftföroreningar, klimatförändringar och avfallshantering. Delkursen applicerar både ett lokalt och globalt perspektiv, såväl som olika tidsperspektiv.

Vidare studerar du olika miljöpolitiska teorier som förankras i aktuella händelser. Med utgångspunkt i hållbar utveckling får du bland annat studera hur politiska beslut och strukturer på global, regional, nationell och lokal nivå är beroende av varandra.

Sista delkursen ger dig en överblick av aktuella miljörättsliga frågeställningar och dimensioner inom svensk miljörätt såväl som kunskap inom internationell miljörätt.

Arbetssätt

Under kursen har du cirka två till fyra timmar lärarledd tid, tre till fyra dagar i veckan. Den vanligaste undervisningsformen är föreläsningar, laborationer, exkursioner och seminarier. Under delkursen Tillämpad naturgeografi ingår även studiebesök. Du examineras genom skriftlig tentamen samt skriftlig och muntlig redovisning som sker både individuellt och i grupp.

Du studerar tillsammans med ungefär 60-80 andra studenter. Det innefattar både fristående studenter och studenter som läser programmet Miljö och utveckling.

Under kursen kan undervisning på engelska förekomma.