Vad ingår?

Lär dig relatera ekonomiska teorier till hållbar utveckling

Kursen är en fortsättning på miljövetenskap A. Kursen behandlar miljöekonomi och ekologisk ekonomi. Det ger dig kunskapen att relatera ekonomiska teorier till hållbar utveckling, samt analysera dess samband. Halva kursen kretsar kring naturliga system och behandlar bland annat jordens form och funktion. Du får studera jordens klimatzoner och deras betydelse för processer på jordytan och jordens biogeografiska indelning.

Du får även studera hur mänskliga system påverkar naturlig förändringsbarhet i biogeokemiska system samt dess effekter på levande organismer. En av delkurserna är en metodkurs där du får öva på kvalitativa vetenskapliga metoder inom miljövetenskap. Du får bland annat kunskap om olika tekniker som observation, intervjuer, enkäter, textanalys och litteraturstudier.

Kursen utgörs av tre delkurser som du läser tillsammans med studenter vid Miljö- och utvecklingsprogrammet:

  • Miljöekonomi och ekologisk ekonomi
  • Kvalitativ metod i miljövetenskap
  • Naturens processer

Arbetssätt

Under kursen förväntas du vara på campus cirka två till fyra timmar, tre till fyra dagar i veckan. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier, exkursioner och laborationer. Du examineras genom skriftlig tentamen samt muntlig och skriftlig redovisning, både individuellt och i grupp.

Du studerar tillsammans med ungefär 60 till 80 andra studenter. Det innefattar både fristående studenter och studenter som läser programmet Miljö och utveckling.

Under kursens sista delkurs finns en exkursion med övernattning vid fältstationen på Askö, straxt söder om Trosa.