Två bänkar mot fönster och natur.

Fördjupa dig i miljöns förändring och utmaningar

Kurs

Miljövetenskap B sam-natur

30 hp

Vår

100%

Campus

Vill du fördjupa dina miljövetenskapliga kunskaper från A-kursen? I B-kursen får du fördjupa dig i miljö och utvecklingsproblematik på lokal, nationell och internationell nivå. Du får studera kopplingen mellan mänskliga ekonomier och naturliga ekosystem. Du presenteras dessutom för olika miljövetenskapliga metoder.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Rent vatten och sanitet Rent vatten och sanitet
Hållbar energi för alla Hållbar energi för alla
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringen Bekämpa klimatförändringen
Hav och marina resurser Hav och marina resurser
Ekosystem och biologisk mångfald Ekosystem och biologisk mångfald

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kunskap och kompetens att analysera, förvalta och förmedla miljöfrågor Miljövetenskapens tvärvetenskapliga upplägg bidrar till att du efter studierna har breda arbetsmöjligheter. Du har kunskapen att analysera miljöförändringar och samhällets hantering av dessa genom exempelvis forskning och konsultverksamhet. Eller så kan du bidra med kunskap om förvaltning av miljö och hållbarhetsfrågor samt informera och kommunicera om miljö och hållbarhet på olika företag eller intresseorganisationer. Kompetens om miljö och hållbar utveckling behövs på alla företag och organisationer som analyserar, kommunicerar och hanterar miljö- och hållbarhetsfrågor. Exempel på arbetsplatser är kommuner, statliga och internationellt miljörelaterade förvaltningsorganisationer eller privata företag. Studier i miljövetenskap kopplar direkt till lokala, nationella och globala miljö- och hållbarhetsutmaningar. Det ger dig en stabil bakgrund att driva vidare samhällets debatt och hantering av dessa frågor, både i vardagen och i politiken. Efter kursen har du en spetskompetens i miljörätt i kombination med att förstå vilka faktorer som formar våra landskap och vår miljö Läs om ämnets forskning
Lär dig relatera ekonomiska teorier till hållbar utveckling Kursen är en fortsättning på miljövetenskap A. Kursen behandlar miljöekonomi och ekologisk ekonomi. Det ger dig kunskapen att relatera ekonomiska teorier till hållbar utveckling, samt analysera dess samband. Halva kursen kretsar kring naturliga system och behandlar bland annat jordens form och funktion. Du får studera jordens klimatzoner och deras betydelse för processer på jordytan och jordens biogeografiska indelning. Du får även studera hur mänskliga system påverkar naturlig förändringsbarhet i biogeokemiska system samt dess effekter på levande organismer. En av delkurserna är en metodkurs där du får öva på kvalitativa vetenskapliga metoder inom miljövetenskap. Du får bland annat kunskap om olika tekniker som observation, intervjuer, enkäter, textanalys och litteraturstudier. Kursen utgörs av tre delkurser som du läser tillsammans med studenter vid Miljö- och utvecklingsprogrammet: Miljöekonomi och ekologisk ekonomi Kvalitativ metod i miljövetenskap Naturens processer Arbetssätt Under kursen förväntas du vara på campus cirka två till fyra timmar, tre till fyra dagar i veckan. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier, exkursioner och laborationer. Du examineras genom skriftlig tentamen samt muntlig och skriftlig redovisning, både individuellt och i grupp. Du studerar tillsammans med ungefär 60 till 80 andra studenter. Det innefattar både fristående studenter och studenter som läser programmet Miljö och utveckling. Under kursens sista delkurs finns en exkursion med övernattning vid fältstationen på Askö, straxt söder om Trosa.
Studera hur sambandet mellan människan och naturen påverkar miljön FNs globala miljömål är en tydlig reaktion på stora förändringar i vår omvärld. Förändringar som gäller både naturliga och mänskligt skapade system. Läs denna kurs och öka din förståelse för hur vi ska hantera och planera vår framtid. I kursen studerar du kopplingen mellan mänskliga ekonomier och naturliga ekosystem. Ett viktigt inslag på kursen är vetenskaplig metodik. Genom miljörätt får du även insikt i de verktyg vi kan använda för att utveckla och förvalta vår miljö för att jobba mot de olika hållbarhetsmål som är miljöfokuserade.  Genom studier i miljövetenskap undersöker du sambandet mellan människan och naturen, och hur det sambandet påverkar miljön och hållbar utveckling. Ämnet berör flera viktiga samhällsfrågor och hållbarhetsmål. Du får förståelse kring miljöproblem och miljöförändringars början, omfattning och hantering. Samtidigt får du djupdyka i aktuella miljöfrågor, som minskad biologisk mångfald, miljöavgifter och klimatfrågor. Ämnet tillämpar ett tvärvetenskapligt perspektiv eftersom det fokuserar på både människan och naturen. Det innebär att du läser naturvetenskapliga ämnen lika mycket som samhällsvetenskapliga ämnen för att få en bred förståelse och perspektiv på dagens och framtidens utmaningar. Du får till exempel studera kopplingen mellan miljö och människors socioekonomiska förutsättningar, samt hur mänskliga aktiviteter som jordbruk och användning av kemikalier påverkar ekosystemet. Miljövetenskap har ett brett perspektiv där du får undersöka hur samhället i stort hanterar miljöfrågor och miljöproblem. Samtidigt tar ämnet upp specifika frågor, som exempelvis Östersjöns miljöutmaningar, skogsbrukets påverkan och stadsnära miljö.