Vad ingår?

Studera människans beroende av naturresurser, och dess effekt på ekosystemet

Kursen i naturresurshushållning visar och utvärderar människans beroende av olika naturresurser. Du får studera hur vårt användande av naturresursbasen påverkar olika ekosystems möjligheter att producera ekosystemtjänster.

Kursen tar upp olika koncept, ansatser och redskap som innefattar bland annat ekosystemstjänster, ekologiska fotavtryck, miljö- och hållbarhetssystem (till exempel ISO 14001) och CSR. Stort fokus läggs på att problematisera hållbarhetskonceptet, samt diskutera hållbar utveckling och hållbart företagande.

Arbetssätt

Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturseminarier och studiebesök. Det kombineras med mindre gruppövningar och ett större projektarbete i form av en uppsats. Du examineras genom muntliga redovisningar av grupparbeten, samt aktivt deltagande på seminarier och studiebesök.