Vad ingår?

Studera de miljöproblem som hotar Östersjöns ekosystem och naturresurser

Kursen ger dig fördjupad kunskap om Östersjöns miljö och de miljöproblem som hotar dess ekosystem och naturresurser. Kursen har ett mångvetenskaplig angreppssätt, för att du ska få en bred förståelse över miljöfrågornas komplexitet och samhällsövergripande karaktär.

Inledningsvis får du studera Östersjöns unika miljö, dess fysiska förutsättningar, klimat, geologiska historia samt livet i kustzonen. Vidare får du diskutera de viktigaste miljöproblemen som till exempel kemiska föroreningar, övergödning, överfiske och klimatförändringar. Du introduceras även för främmande arter.

Under en fältvecka på en marin fältstation genomför du ett projektarbete. Du tränas då i att planera, utföra och presentera en marinekologisk och ekotoxikologisk undersökning.

Slutligen får du studera Östersjön ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Fokus ligger då på hållbar förvaltning, miljöpolitik samt mediers rapportering om Östersjöns miljö.

Arbetssätt

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och en fältvecka. Under fältveckan bor du på en marin fältstation och genomför ett projektarbete i grupp. En stor del av kursen utgörs av obligatoriska moment och litteraturstudier. Du examineras genom en skriftlig tentamen, deltagande på seminarier samt muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete.