Lila stol med blå bakgrund.

Undersök Östersjöns miljö, dess förutsättningar och hot

Kurs

Östersjöns ekosystem och naturresurser

15 hp

Höst

100%

Campus

Vill du utveckla en bred och djup förståelse över Östersjöns komplexa miljö? Under kursen får du studera Östersjöns natur, och de miljöproblem som hotar dess ekosystem och förutsättningar. Du får bland annat kunskap om Östersjöns fysiska förutsättningar, geologiska historia och miljöhot. Under kursen får du spendera en fältvecka på en marin fältstation.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kunskap och kompetens att analysera, förvalta och förmedla miljöförändringar Miljövetenskapens tvärvetenskapliga upplägg bidrar till att du efter studierna har breda arbetsmöjligheter. Du har kunskapen att analysera miljöförändringar och samhällets hantering av dessa genom exempelvis forskning och konsultverksamhet. Eller så kan du bidra med kunskap om förvaltning av miljö och hållbarhetsfrågor samt informera och kommunicera om miljö och hållbarhet på olika företag eller intresseorganisationer. Kompetens om miljö och hållbar utveckling behövs på alla företag och organisationer som analyserar, kommunicerar och hanterar miljö- och hållbarhetsfrågor. Exempel på arbetsplatser är kommuner, statliga och internationellt miljörelaterade förvaltningsorganisationer eller privata företag. Studier i miljövetenskap kopplar direkt till lokala, nationella och globala miljö- och hållbarhetsutmaningar. Det ger dig en stabil bakgrund att driva vidare samhällets debatt och hantering av dessa frågor, både i vardagen och i politiken. Läs om ämnets forskning
Studera de miljöproblem som hotar Östersjöns ekosystem och naturresurser Kursen ger dig fördjupad kunskap om Östersjöns miljö och de miljöproblem som hotar dess ekosystem och naturresurser. Kursen har ett mångvetenskaplig angreppssätt, för att du ska få en bred förståelse över miljöfrågornas komplexitet och samhällsövergripande karaktär. Inledningsvis får du studera Östersjöns unika miljö, dess fysiska förutsättningar, klimat, geologiska historia samt livet i kustzonen. Vidare får du diskutera de viktigaste miljöproblemen som till exempel kemiska föroreningar, övergödning, överfiske och klimatförändringar. Du introduceras även för främmande arter. Under en fältvecka på en marin fältstation genomför du ett projektarbete. Du tränas då i att planera, utföra och presentera en marinekologisk och ekotoxikologisk undersökning. Slutligen får du studera Östersjön ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Fokus ligger då på hållbar förvaltning, miljöpolitik samt mediers rapportering om Östersjöns miljö. Arbetssätt Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och en fältvecka. Under fältveckan bor du på en marin fältstation och genomför ett projektarbete i grupp. En stor del av kursen utgörs av obligatoriska moment och litteraturstudier. Du examineras genom en skriftlig tentamen, deltagande på seminarier samt muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete.
Studera hur sambandet mellan människan och naturen påverkar miljön Genom studier i miljövetenskap undersöker du sambandet mellan människan och naturen, och hur det sambandet påverkar miljön och hållbar utveckling. Ämnet berör flera viktiga samhällsfrågor och hållbarhetsmål. Du får förståelse kring miljöproblem och miljöförändringars början, omfattning och hantering. Samtidigt får du djupdyka i aktuella miljöfrågor, som minskad biologisk mångfald, miljöavgifter och klimatfrågor. Ämnet tillämpar ett tvärvetenskapligt perspektiv eftersom det fokuserar på både människan och naturen. Det innebär att du läser naturvetenskapliga ämnen lika mycket som samhällsvetenskapliga ämnen för att få en bred förståelse och perspektiv på dagens och framtidens utmaningar. Du får till exempel studera kopplingen mellan miljö och människors socioekonomiska förutsättningar, samt hur mänskliga aktiviteter som jordbruk och användning av kemikalier påverkar ekosystemet. Miljövetenskap har ett brett perspektiv där du får undersöka hur samhället i stort hanterar miljöfrågor och miljöproblem. Samtidigt tar ämnet upp specifika frågor, som exempelvis Östersjöns miljöutmaningar, skogsbrukets påverkan och stadsnära miljö.