Grå och rosa stol mot varandra.

Undersök människors samspel och beteende på ett djupare plan

Kurs

Psykologi C

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Under C-kursen fördjupar du dina kunskaper och färdigheter i vetenskaplig forskning inom psykologi. Under de två inledande delkurserna förbereds du för att genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en C-uppsats. Här har du möjligheten att fördjupa dig i ett psykologiskt område av ditt intresse!

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hälsa och välbefinnande Hälsa och välbefinnande
Jämställdhet Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Viktiga kunskaper för sammanhang där människor agerar och samspelar Studier inom psykologi, och de kunskaper det ger, är användbara i de flesta sammanhang där människor agerar och samspelar. Du kommer att få kunskaper inom både psykologi och forskning tillsammans med ett vetenskapligt och kritiskt tänkande. Dessutom kommer dina studier att innebära en personlig utveckling då du lär dig att förstå ditt eget tänkande och agerande. De flesta studenter väljer psykologiämnet som en del i en kandidatexamen tillsammans med ett annat ämne. Tack vare psykologins breda fokus kan den kombinationen vara allt ifrån nationalekonomi till miljövetenskap. Psykologin kan även vara en del av en yrkesutbildning, som exempelvis personalvetare eller lärare, och ämnet blir då en bas för det framtida yrket. En stor del av studenterna på Södertörns högskola läser psykologi som en del av Personalvetarprogrammet, och många arbetar idag inom rekrytering eller HR. Studier i psykologi kan också leda till arbete inom allt från utredning, vård och omsorg till marknadsföring. Psykologi C integrerar ämneskunskaper med relevanta forskningsmetoder och dataanalysmetoder, och du som student lär dig att självständigt söka, ta till dig, sammanställa, analysera och utvärdera information. Du kommer ha kunskaper i att vetenskapligt studera människan samt god förståelse för dina egna och andras upplevelser och beteenden. Dessa kunskaper är mycket användbara i arbetslivet – både som medarbetare, men även som medborgare. Om du läser 90 högskolepoäng valfria kurser, kan du ta en kandidatexamen med huvudområde psykologi. Läs om ämnets forskning
Fördjupa dig i valfritt psykologiskt ämne genom ett vetenskapligt arbete Under Psykologi C är slutmålet att skriva en C-uppsats. I den processen kommer du att använda dina ämneskunskaper inom ett område du intresserar dig för. Detta med kunskaper och färdigheter om forskningsprocessens olika steg. Kursen består av tre delkurser där du i de första två delkurserna förbereds för din uppsats som du kommer att avsluta under den sista delkursen. De två första delkurserna, Metod och dataanalys II och Teoretisk och metodologisk fördjupning behandlar framförallt vetenskapsteori, analys, testmetodik, litteratursökning, kritisk läsning och vetenskapligt skrivande. Du lär dig sammanställa, analysera, utvärdera och redovisa psykologisk forskning utifrån både kvalitativa och kvantitativa metoder. Detta innebär att du lär dig mer om de olika stegen i forskningsprocessen genom att praktiskt planera, samla in data och sammanställa ditt material i skriftlig form. Du väljer ditt uppsatsämne i samråd med din handledare. Arbetssätt Beroende på om du läser kursen på hösten eller våren studerar du tillsammans med antingen cirka 30 eller 20 andra studenter. Kursen innehåller mellan tre och fyra lärarledda tillfällen i veckan då du förväntas vara på plats på högskolan. Dessa tillfällen består både av föreläsningar och seminarier. Även gästföreläsningar förekommer i viss mån. Studierna för denna kurs motsvarar heltid och du förväntas studera på egen hand utöver de lärarledda tillfällena. Vanliga examinationsformer är seminariearbete samt hem- och salstentamen, även C-uppsatsen är ett examinerande moment. Utöver den skriftliga framställningen ingår det även att delta på opponering där du försvarar din egen uppsats samt opponerar på en annan students arbete.
Utforska och lär dig om människors upplevelser, beteende och samspel I Psykologi C ligger huvudfokus på att skriva en C-uppsats. I den processen kommer du att integrera dina kunskaper och färdigheter om forskningsprocessens olika steg med relevanta ämneskunskaper, formulering av syfte och frågeställning, metod, analys, skriftlig rapportering och kritiskt granskning. Psykologi är ämnet för dig som är allmänt intresserad av hur människan – och du själv - fungerar, som vill arbeta inom områden där kunskaper om människan behövs eller är intresserad av psykologisk vetenskaplig metodik. Psykologiämnet är ett stort ämne som inkluderar allt ifrån biologiska, neurologiska, kognitiva, sociala till kulturella perspektiv. Frågor som ställs är till exempel vilka samband det finns mellan arv och miljö, vilka faktorer som påverkar människans personlighet och hur människor fattar beslut.Som vetenskap använder psykologin olika kvalitativa och kvantitativa systematiska metoder för att söka svar på sina frågor. Här på Södertörns högskola fokuserar psykologiämnet på faktorer och processer som bidrar till människans lärande, utveckling och välbefinnande. Dessutom betonas vetenskapliga metoder och statistik på samtliga kurser. Det betyder att ämneskunskap, vetenskaplig metod och statistik integreras och du tränas redan från början att självständigt söka, ta till dig, sammanställa, analysera och utvärdera information.