Vad ingår?

Fördjupa dig i valfritt psykologiskt ämne genom ett vetenskapligt arbete

Under Psykologi C är slutmålet att skriva en C-uppsats. I den processen kommer du att använda dina ämneskunskaper inom ett område du intresserar dig för. Detta med kunskaper och färdigheter om forskningsprocessens olika steg.

Kursen består av tre delkurser där du i de första två delkurserna förbereds för din uppsats som du kommer att avsluta under den sista delkursen.

De två första delkurserna, Metod och dataanalys II och Teoretisk och metodologisk fördjupning behandlar framförallt vetenskapsteori, analys, testmetodik, litteratursökning, kritisk läsning och vetenskapligt skrivande. Du lär dig sammanställa, analysera, utvärdera och redovisa psykologisk forskning utifrån både kvalitativa och kvantitativa metoder.

Detta innebär att du lär dig mer om de olika stegen i forskningsprocessen genom att praktiskt planera, samla in data och sammanställa ditt material i skriftlig form. Du väljer ditt uppsatsämne i samråd med din handledare.

Arbetssätt

Beroende på om du läser kursen på hösten eller våren studerar du tillsammans med antingen cirka 30 eller 20 andra studenter. Kursen innehåller mellan tre och fyra lärarledda tillfällen i veckan då du förväntas vara på plats på högskolan. Dessa tillfällen består både av föreläsningar och seminarier. Även gästföreläsningar förekommer i viss mån. Studierna för denna kurs motsvarar heltid och du förväntas studera på egen hand utöver de lärarledda tillfällena.

Vanliga examinationsformer är seminariearbete samt hem- och salstentamen, även C-uppsatsen är ett examinerande moment. Utöver den skriftliga framställningen ingår det även att delta på opponering där du försvarar din egen uppsats samt opponerar på en annan students arbete.