Stolar på rad.

Användbar kunskap för flera sammanhang

Kurs

Retorik A

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Vill du delta i debatter och valrörelser med en ny och kritisk blick? Vill du lära dig tala så att andra lyssnar? Vill du kunna se igenom politikernas tal och förstå retoriken som ligger bakom? Vill du också lära dig att debattera med välgrundade och vetenskapliga argument? Om svaret är JA på dessa frågor så är Retorik A något för dig!

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Språklig och kommunikativ kunskap som efterfrågas inom flera branscher Efter studier inom retorik har du eftertraktade kunskaper inom kommunikation och språk i stort, både gällande muntlig och skriftlig framställning. Inom i princip alla företag, organisationer och myndigheter finns det en kommunikationsavdelning som har behov av medarbetare med gedigen språk- och kommunikationsutbildning. Behovet av dina kompetenser kommer med andra ord inte vara begränsade till bara en bransch efter retorikstudier. Exempel på yrkestitlar du kan ha efter studierna är retorikkonsult, talskrivare, redaktör, kommunikatör, utredare, opinionsstrateg eller kommentator i media. Du har goda förutsättningar för alla yrken som efterfrågar välgrundad förståelse för vilken betydelse innehåll och språklig utformning har för kommunikationen. Läs om ämnets forskning
Introduceras för retorikens vetenskap och utveckla din egna retoriska förmåga Retorik A består av fyra delkurser. Två inriktar sig på grundläggande retorisk teori och retorikhistoria. Detta med praktiska muntliga och skriftliga övningar. I dessa delkurser varvas retorisk teori med olika typer av framföranden. Exempelvis analyserar du retoriska situationer och problem. Du får praktisk övning i att planera och producera situations- och mottagaranpassad kommunikation. Du introduceras för det retoriska forskningsfältet och får flera viktiga perspektiv på retorikens roll i samhället. De två efterföljande delkurserna fokuserar på retorisk kritik och vetenskaplig argumentation. Du introduceras för olika retoriska metoder och forskningsfrågor. I dessa delkurser läggs stor vikt vid att du lär dig att kritiskt granska olika typer av retoriska texter såsom tal, debattartiklar och bilder. Du använder sedan olika metoder för att leta efter, och tolka, underliggande budskap. Dina nyvunna kunskaper, förmågor och förhållningssätt lär du dig sedan omsätta i din egna retoriska praktik. Kursen tar genomgående upp olika perspektiv på etik och mångfald. Arbetssätt Kursen innebär heltidsstudier. Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och gruppövningar. För samtliga delkurser gäller obligatorisk närvaro vid seminarier, gruppdiskussioner och gruppövningar. Du examineras genom hemtentamen, skriftlig salstentamen och muntlig redovisning av tal.
Praktisk retorisk förmåga med stark teoretisk förankring Retoriken har sedan länge haft en framträdande roll i europeisk samhällsutveckling. Med ett historiskt perspektiv utforskar retoriken hur språkets verbala, icke-verbala och visuella resurser används och hur användningen skiljer sig åt beroende på avsändare, situation och syfte. I retoriken studerar du hur människor använder olika språkresurser för att både skapa förutsättningar för kommunikation, och för att utbyta kunskaper, åsikter, perspektiv, känslor och attityder. När du läser retorik får du studera hur du kan använda språket för att utforska kunskap, skapa och upprätthålla gemenskaper, reglera och bedöma i frågor om etik och moral. Varje språklig handling studeras i relation till en avgränsad situation, både för att kunna se situationens deltagare och villkor, men även vilka grupper eller perspektiv som exkluderas. Inom retorikämnet på Södertörns högskola förenar vi kunskaper från den retoriska traditionen med modern forskning kring språk, kultur och samhälle. Du får kunskap i hur du omsätter dina teoretiska kunskaper i praktiken genom att öva på muntlig och skriftlig framställning. Syftet är att ge dig redskapen att kunna göra medvetna och situationsbaserade språkliga val. Retorik A på Södertörns högskola ger dig både praktiska och teoretiska kunskaper om grundläggande retorik. Kursen är både för dig som gillar att stå i centrum och vill bli bättre på att hålla tal. Och för dig som hellre hjälper andra att förmedla sitt budskap eller analysera det som andra människor säger.