Vad ingår?

Introduceras för retorikens vetenskap och utveckla din egna retoriska förmåga

Retorik A består av fyra delkurser. Två inriktar sig på grundläggande retorisk teori och retorikhistoria. Detta med praktiska muntliga och skriftliga övningar. I dessa delkurser varvas retorisk teori med olika typer av framföranden. Exempelvis analyserar du retoriska situationer och problem. Du får praktisk övning i att planera och producera situations- och mottagaranpassad kommunikation. Du introduceras för det retoriska forskningsfältet och får flera viktiga perspektiv på retorikens roll i samhället.

De två efterföljande delkurserna fokuserar på retorisk kritik och vetenskaplig argumentation. Du introduceras för olika retoriska metoder och forskningsfrågor. I dessa delkurser läggs stor vikt vid att du lär dig att kritiskt granska olika typer av retoriska texter såsom tal, debattartiklar och bilder. Du använder sedan olika metoder för att leta efter, och tolka, underliggande budskap. Dina nyvunna kunskaper, förmågor och förhållningssätt lär du dig sedan omsätta i din egna retoriska praktik.

Kursen tar genomgående upp olika perspektiv på etik och mångfald.

Arbetssätt

Kursen innebär heltidsstudier. Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och gruppövningar. För samtliga delkurser gäller obligatorisk närvaro vid seminarier, gruppdiskussioner och gruppövningar. Du examineras genom hemtentamen, skriftlig salstentamen och muntlig redovisning av tal.