Vad ingår?

Utveckla dina retoriska förmågor och lär dig relatera dem till det samtida retorikvetenskapliga fältet

Lär dig tillämpa moderna retoriska och kritiska teorier inom det retorikvetenskapliga fältet. Du får fördjupa dig i retorikens vetenskapliga fält. Kursen innehåller fyra delkurser:

  • Retorikens idéhistoria
  • Retorikvetenskapens fält
  • Retorisk kritik III
  • Uppsats

Den första delkursen presenterar och problematiserar frågeställningar och problemområden inom det retoriska tänkandet. Från antiken fram till modern tid. Den andra delkursen är uppsatsförberedande. Du utvecklar kunskaper om, och förhållningssätt till, ett antal metoder för retorisk analys.

I den tredje delkursen för du öva på att tillämpa retorisk teori och metod. I den sista delkursen skriver du en mindre, vetenskaplig uppsats. Uppsatsen bygger på de teorier och metoder du har presenterats för tidigare under kursen.

Arbetssätt

Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.