Stolar på rad.

Fördjupa dig i ett retoriskt område som intresserar dig!

Kurs

Retorik C

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

I Retorik C har du möjlighet att fördjupa dig i retoriken som forskningsfält och vetenskap. Det gör du dels genom en tematisk fördjupning i ett retoriskt forskningsfält, dels genom ett självständigt arbete i form av en C-uppsats. Du har nu möjlighet att fördjupa dig i det retoriska område du är intresserad av!

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Språklig och kommunikativ kunskap som efterfrågas inom flera branscher Efter studier inom retorik har du eftertraktade kunskaper inom kommunikation och språk i stort, både gällande muntlig och skriftlig framställning. Inom i princip alla företag, organisationer och myndigheter finns det en kommunikationsavdelning som har behov av medarbetare med gedigen språk- och kommunikationsutbildning. Behovet av dina kompetenser kommer med andra ord inte vara begränsade till bara en bransch efter retorikstudier. Exempel på yrkestitlar du kan ha efter studierna är retorikkonsult, talskrivare, redaktör, kommunikatör, utredare, opinionsstrateg eller kommentator i media. Du har goda förutsättningar för alla yrken som efterfrågar välgrundad förståelse för vilken betydelse innehåll och språklig utformning har för kommunikationen. Läs om ämnets forskning
Fördjupa dig i ett retoriskt forskningsfält och ett självständigt arbete I Retorik C får du möjlighet att fördjupa dig ytterligare i retorisk teori och praktik. Kursen består av en kurs i teori och metod, en tematisk fördjupning och ett självständigt arbete. I teori- och metodkursen behandlas vetenskapsteorier med relevans för retorisk forskning. Du får även fördjupa dig i ett retoriskt forskningsfält med fokus på dess aktuella frågeställningar, teorier och metoder. Delkurs två är en tematisk fördjupning. Höstens tema är Retorik i glappet mellan kunskap och beteende i klimatfrågor. I kursen utforskar vi hur retoriska metoder kan användas för att förstå vad som hindrar respektive befordrar beteendeförändringar samt hur den kunskapen i sin tur kan användas i klimatkommunikation. Kursen avslutas med ett självständigt arbete i form av en C-uppsats. Arbetet behandlar ett retoriskt eller retorikvetenskapligt problem. Du genomför arbetet självständigt med stöd av en handledare. Arbetssätt Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och praktikuppgifter (beroende på aktuellt fördjupningstema). Inom det självständiga arbetet förekommer föreläsningar, obligatoriska uppsatsseminarier och gruppstudier. Under uppsatsskrivandet har du handledningstillfällen både i grupp och individuellt. Du examineras löpande genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar samt aktivt deltagande på seminarier. Ditt självständiga arbete examineras genom utförande av uppsats, ventilering samt opponering på annan students uppsats.
Praktisk retorisk förmåga med stark teoretisk förankring Retoriken har sedan länge haft en framträdande roll i europeisk samhällsutveckling. Med ett historiskt perspektiv utforskar retoriken hur språkets verbala, icke-verbala och visuella resurser används och hur användningen skiljer sig åt beroende på avsändare, situation och syfte. I retoriken studerar du hur människor använder olika språkresurser för att både skapa förutsättningar för kommunikation, och för att utbyta kunskaper, åsikter, perspektiv, känslor och attityder. När du läser retorik får du studera hur du kan använda språket för att utforska kunskap, skapa och upprätthålla gemenskaper, reglera och bedöma i frågor om etik och moral. Varje språklig handling studeras i relation till en avgränsad situation, både för att kunna se situationens deltagare och villkor, men även vilka grupper eller perspektiv som exkluderas. Inom retorikämnet på Södertörns högskola förenar vi kunskaper från den retoriska traditionen med modern forskning kring språk, kultur och samhälle. Du får kunskap i hur du omsätter dina teoretiska kunskaper i praktiken genom att öva på muntlig och skriftlig framställning. Syftet är att ge dig redskapen att kunna göra medvetna och situationsbaserade språkliga val.