Vad ingår?

Fördjupa dig i ett retoriskt forskningsfält och ett självständigt arbete

I Retorik C får du möjlighet att fördjupa dig ytterligare i retorisk teori och praktik. Kursen består av en kurs i teori och metod, en tematisk fördjupning och ett självständigt arbete.

I teori- och metodkursen behandlas vetenskapsteorier med relevans för retorisk forskning. Du får även fördjupa dig i ett retoriskt forskningsfält med fokus på dess aktuella frågeställningar, teorier och metoder.

Delkurs två är en tematisk fördjupning. Höstens tema är Retorik i glappet mellan kunskap och beteende i klimatfrågor. I kursen utforskar vi hur retoriska metoder kan användas för att förstå vad som hindrar respektive befordrar beteendeförändringar samt hur den kunskapen i sin tur kan användas i klimatkommunikation.

Kursen avslutas med ett självständigt arbete i form av en C-uppsats. Arbetet behandlar ett retoriskt eller retorikvetenskapligt problem. Du genomför arbetet självständigt med stöd av en handledare.

Arbetssätt

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och praktikuppgifter (beroende på aktuellt fördjupningstema). Inom det självständiga arbetet förekommer föreläsningar, obligatoriska uppsatsseminarier och gruppstudier. Under uppsatsskrivandet har du handledningstillfällen både i grupp och individuellt.

Du examineras löpande genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar samt aktivt deltagande på seminarier.

Ditt självständiga arbete examineras genom utförande av uppsats, ventilering samt opponering på annan students uppsats.