Staplade stolar på rad.

Fördjupa dina kunskaper ytterligare utifrån ditt intresseområde

Kurs

Statsvetenskap C

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Statsvetenskap C breddar och utvecklar dina kunskaper om vetenskapsteori och forskningsmetod. Du får genom en valbar tematisk kurs möjlighet att fördjupa dig inom ett visst delområde, som du sedan kan använda som grund för din självständiga uppsats.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med omvärldsanalys och samhällsbeslut i olika branscher Statsvetenskap ger dig viktiga och värdefulla kunskaper om du vill arbeta med opinionsbildning, omvärldsanalys, offentligt beslutsfattande eller förvaltning. Ämnet är relevant för en mängd yrken och du kan arbeta både offentligt och privat. Studier i statsvetenskap är en styrka för chefsjobb inom organisationer och offentlig förvaltning, och en lämplig utbildning för dig som vill bli engagerad i sociala rörelser eller politiska partier. Efter studierna har du en bred kunskap om samhället i stort och dess uppbyggnad. Du har med dig en förmåga att tänka och reflektera kritiskt och självständigt. En av de viktigaste egenskaperna du får genom studier i statsvetenskap är att kunna se hur samhällets resurser fördelas ut men även förstå varför. Du får med dig förmågan att ständigt ifrågasätta istället för att acceptera, men också att kunna diskutera och hantera olika åsikter. Genom vetenskapliga studier i ämnet lär du dig att arbeta metodiskt med en tydlig koppling till teori och empiriska bevis. Utbildningen är därför även forskarförberedande. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter som har läst statsvetenskap arbetar bland annat på regeringskansliet, myndigheter, EU, nyhetsmedier och kommunal förvaltning i yrken som handläggare, analytiker eller utredare. Läs om ämnets forskning
Vetenskapsteoretisk grund, valbar fördjupning och en självständig uppsats Kursen börjar med ett moment i vetenskapsteori, vilket ger dig en introduktion till vetenskapsteoretiska och metodologiska problem inom statsvetenskapens område på forskarnivå. Genom kursen får du analytiska ingångar och verktyg för ditt egna uppsatsarbete. Kursen innefattar både en mer övergripande vetenskapsteoretisk diskussion såväl som en mer praktisk ingång. Efter introduktionskursen har du möjlighet att välja en valbar tematisk kurs. Varje termin erbjuds minst följande två kurser, Jämförande politik och Internationella relationer. Den tematiska kursen inleds med en översikt av forskningsläget inom temat, därefter får du fördjupa dig i ett specifikt delområde inom temat. Till exempel kan ett delområde inom Jämförande politik vara politiska partier eller politiska institutioner. Syftet med den tematiska kursen är att du ska få teoretiska verktyg inför uppsatsen. Resterande termin skriver du en självständig uppsats. Du väljer själv ämne, men den tematiska kursen är tänkt som en grund inför uppsatsen. Under arbetets gång får du undervisning i form av individuell och kollektiv handledning. Arbetssätt Kursen är en heltidsutbildning och du förväntas studera 40 timmar per vecka. De två första delkurserna består av föreläsningar och obligatoriska seminarier, i anslutning till dessa har du övningar och grupparbeten. Du examineras genom inlämningsuppgifter och hemtentamen, samt aktivt deltagande på seminarier. Under uppsatsen har du handledning, både individuellt och i mindre grupper. Du examineras genom författande av uppsats samt opponering och aktivt deltagande i seminarier.
Få en djupare förståelse för hur den politiska världen fungerar Statsvetenskap ger dig viktiga och värdefulla kunskaper om du vill arbeta med opinionsbildning, omvärldsanalys, offentligt beslutsfattande eller förvaltning. Ämnet är relevant för en mängd yrken och du kan arbeta både offentligt och privat. Studier i statsvetenskap är en styrka för chefsjobb inom organisationer och offentlig förvaltning, och en lämplig utbildning för dig som vill bli engagerad i sociala rörelser eller politiska partier. Efter studierna har du en bred kunskap om samhället i stort och dess uppbyggnad. Du har med dig en förmåga att tänka och reflektera kritiskt och självständigt. En av de viktigaste egenskaperna du får genom studier i statsvetenskap är att kunna se hur samhällets resurser fördelas ut men även förstå varför. Du får med dig förmågan att ständigt ifrågasätta istället för att acceptera, men också att kunna diskutera och hantera olika åsikter. Genom vetenskapliga studier i ämnet lär du dig att arbeta metodiskt med en tydlig koppling till teori och empiriska bevis. Utbildningen är därför även forskarförberedande. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter som har läst statsvetenskap arbetar bland annat på regeringskansliet, myndigheter, EU, nyhetsmedier och kommunal förvaltning i yrken som handläggare, analytiker eller utredare.