Vad ingår?

Vetenskapsteoretisk grund, valbar fördjupning och en självständig uppsats

Kursen börjar med ett moment i vetenskapsteori, vilket ger dig en introduktion till vetenskapsteoretiska och metodologiska problem inom statsvetenskapens område på forskarnivå. Genom kursen får du analytiska ingångar och verktyg för ditt egna uppsatsarbete. Kursen innefattar både en mer övergripande vetenskapsteoretisk diskussion såväl som en mer praktisk ingång.

Efter introduktionskursen har du möjlighet att välja en valbar tematisk kurs. Varje termin erbjuds minst följande två kurser, Jämförande politik och Internationella relationer. Den tematiska kursen inleds med en översikt av forskningsläget inom temat, därefter får du fördjupa dig i ett specifikt delområde inom temat. Till exempel kan ett delområde inom Jämförande politik vara politiska partier eller politiska institutioner. Syftet med den tematiska kursen är att du ska få teoretiska verktyg inför uppsatsen.

Resterande termin skriver du en självständig uppsats. Du väljer själv ämne, men den tematiska kursen är tänkt som en grund inför uppsatsen. Under arbetets gång får du undervisning i form av individuell och kollektiv handledning.

Arbetssätt

Kursen är en heltidsutbildning och du förväntas studera 40 timmar per vecka. De två första delkurserna består av föreläsningar och obligatoriska seminarier, i anslutning till dessa har du övningar och grupparbeten. Du examineras genom inlämningsuppgifter och hemtentamen, samt aktivt deltagande på seminarier.

Under uppsatsen har du handledning, både individuellt och i mindre grupper. Du examineras genom författande av uppsats samt opponering och aktivt deltagande i seminarier.