Vad ingår?

Förstå språket - från detaljnivå till samhällsnivå

Svenska A består av fyra delkurser som behandlar svenska språket ur olika perspektiv: Skriva: praktik och teori, Språk och samhälle, Språkets form, funktion och betydelse samt Texter och samtal. Under den första delkursen undersöker du skrivandets teori genom olika praktiska skrivuppgifter. Du tränar på att skriva texter anpassade för olika genrer, men med betoning på det akademiska skrivandet. Den andra delkursen handlar om hur språk samspelar med sociala faktorer, som till exempel kön och etnicitet. Den tredje och fjärde delkursen fokuserar på språkets uppbyggnad, både i tal och skrift, och hur detta kan analyseras. Svenska A handlar sammantaget om språkets roll och funktion i olika sammanhang, exempelvis i yrkesliv och utbildning.

Kursen har fokus på modern svenska och behandlar olika teorier om språkvetenskap. Kursen berör frågor som: Hur kommunicerar vi med varandra genom tal och skrift? Hur använder vi språket i olika situationer? Hur kan vi förklara språket som system?

Kursen är främst teoretisk men innehåller även praktiska moment där du får tillfälle att utveckla ditt eget skrivande och öva på att ge och få respons.

Arbetssätt

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Kursen innebär heltidsstudier, vilket betyder att du utöver den schemalagda undervisningen förutsätts studera på egen hand samt enskilt eller i grupp förbereda olika uppgifter inför seminarierna. Du examineras genom både muntliga och skriftliga uppgifter samt aktivt deltagande i undervisningen. Såväl hem- som salstentamen förekommer.

Kursen ges varje termin i form av två grupper. Föreläsningar ges vanligtvis i helgrupp och seminarier i två grupper.