Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-01

kl. 14:55

Stäng meddelande

180 hp

Höst

100%

Campus

Arkivarie- och kulturarvsprogrammet med inriktning religionsvetenskap

Religion är ett viktigt och omfattande ämne som förklarar varför samhällen idag ser ut som de gör. I dagens mångkulturella samhälle är kunskap om religion högst aktuellt för att vi ska kunna förstå och samspela med varandra. Inte minst i konflikter runt om i världen där religion kan spela en central roll.

Genom studier i religionsvetenskap får du en unik kulturkompetens. Du lär dig att analysera och får en ökad förståelse för din omgivning – både för människor, samhällen och kulturer. Du får studera olika aspekter av religion, ur både ett historiskt och nutida perspektiv. Ämnet diskuteras ur ett globalt och ett lokalt perspektiv, och du får undersöka hur de två samspelar med varandra.

Ämnet tar upp olika religioner som kristendom, judendom, islam, hinduism, buddism och även andra livsåskådningar. Du får studera hur människor tolkar och utövar sin religion i praktiken. Du får också reflektera kring religion och genus och hur Sveriges religiösa landskap har förändrats genom historien. Religionsvetenskapen på Södertörns högskola ger dig även möjlighet att fördjupa dig inom områden som du är särskilt intresserad av.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen