adasdasda

Förvalta och bevara information för framtiden

Program

Arkivarie- och kulturarvsprogrammet

I dagens informationssamhälle finns ett stort behov av utbildade arkivarier. På Arkivarie- och kulturarvsprogrammet väljer du en av följande inriktningar som breddningsämne: arkeologi, etnologi, historia, idéhistoria, konstvetenskap eller religionsvetenskap. Genom val av inriktning kan du kombinera ditt intresse med yrkesförberedande kunskaper.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Breda arbetsmöjligheter som arkivarie inom flera yrkesområden Efter programmet är du utbildad arkivarie och kan arbeta med information och administration som arkivarie, registrator, verksamhetsutvecklare, antikvarie, administratör eller liknande inom olika kulturinstitutioner relaterade till ditt huvudämne. Beroende på dina intressen kan du också komma att arbeta med förmedlingstjänster med inriktning mot IT och databaser, arkivpedagogik, arkivjuridik eller kanske informationssäkerhet. Arkivarier har även kunskaper om lagtext och praxis om hur myndigheter fungerar både vad gäller administration och förvaltning. Dessutom har du bra koll på informationssystem vilket är användbart i flera olika yrken. Du har också möjlighet att söka vidare till studier på avancerad nivå inom ditt valda humanistiska område och även arkivvetenskap ifall du väljer att läsa Arkivvetenskap C inom programmet.
Flera huvudområden bidrar med olika insikter och perspektiv Under programmets första år läser du A- och B-kurs i det breddningsämne du har valt: arkeologi, etnologi, idéhistoria, konstvetenskap eller religionsvetenskap. Under programmets andra år läser du A- och B-kurs i arkivvetenskap. Under det tredje och sista året läser du först C-kursen i ditt breddningsämne och under den sista terminen väljer du mellan de valbara kurserna Arkivvetenskap C eller Arkivvetenskapligt projekt och praktik. Eftersom du läser de arkivvetenskapliga kurserna med studenter som läser andra huvudämnen får du ta del av olika insikter i och perspektiv på arkivarieämnet. Under programmets gång får du delta på gästföreläsningar med yrkesverksamma arkivarier och arkivforskare, till exempel från Riksarkivet och Landstingsarkivet. Du kommer även få göra studiebesök på relevanta arbetsplatser. Termin 1 A-kurs i valt huvudområde Termin 2 B-kurs i valt huvudområde Termin 3 Arkivvetenskap A Termin 4 Arkivvetenskap B Termin 5 C-kurs i valt huvudområde Termin 6 Valbart: Arkivvetenskapligt projekt och praktik eller Arkivvetenskap C Arbetssätt Under utbildningen har du cirka sex timmar lärarledd tid i veckan, resterande tid förväntas du studera på egen hand. Undervisningen består främst av föreläsningar och seminarier. Du examineras exempelvis genom hemtentamen, aktivt deltagande på seminarier och laborationsuppgifter. Du skriver en självständig uppsats som omfattar 15 högskolepoäng i ditt valda huvudämne, och ytterligare en om du väljer att läsa Arkivvetenskap C. Det är ungefär 40 studenter som börjar programmet, men storleken på gruppen kan variera beroende på vilket huvudämne du väljer.
Omfattande utbildning till arkivarie med dubbel kompetens Arkivvetenskap är ett ungt högskoleämne som har vuxit fram ur det ökade behovet att bevara och tillgängliggöra information, främst genom digitalisering. Arkivarien arbetar ständigt med frågor starkt kopplade till demokrati, jämlikhet och bildning. Till exempel genom skapandet och upprätthållandet av ett transparent informationssamhälle. En vanlig väg in i arkivarieyrket är att kombinera studier i arkivvetenskap med en grundutbildning i något annat ämne. På Södertörns högskola har vi skräddarsytt en treårig utbildning för just det. Arkivarie- och kulturarvsprogrammet innefattar att du väljer en av följande inriktningar: arkeologi, etnologi, idéhistoria, konstvetenskap eller religionsvetenskap. Det gör att du får både en omfattande utbildning till arkivarie men även en särskild kompetens i det huvudämne du väljer att läsa. Programmet ger dig både teoretiska och praktiska färdigheter som du sedan har användning av som yrkesverksam arkivarie. Du får bland annat lära dig om juridiska områden, som offentlighetsprincipen och sekretess, och lär dig viktiga verktyg för att kunna bevara och förvalta information genom digitala arkiv. Under programmets gång får du även möta yrkesverksamma arkivarier och arkivforskare genom gästföreläsningar och studiebesök. Arkivarie- och kulturarvsprogrammet lämpar sig särskilt för dig som vill jobba på arkivinstitutioner med inriktning mot användarservice i bred bemärkelse, exempelvis på ett kommunarkiv eller arkivenheten på ett museum.