Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Varför programmet?

Omfattande utbildning till arkivarie med dubbel kompetens

Arkivvetenskap är ett ungt högskoleämne som har vuxit fram ur det ökade behovet att bevara och tillgängliggöra information, främst genom digitalisering. Arkivarien arbetar ständigt med frågor starkt kopplade till demokrati, jämlikhet och bildning. Till exempel genom skapandet och upprätthållandet av ett transparent informationssamhälle.

En vanlig väg in i arkivarieyrket är att kombinera studier i arkivvetenskap med en grundutbildning i något annat ämne. På Södertörns högskola har vi skräddarsytt en treårig utbildning för just det. Arkivarie- och kulturarvsprogrammet innefattar att du väljer en av följande inriktningar: arkeologi, etnologi, idéhistoria, konstvetenskap eller religionsvetenskap. Det gör att du får både en omfattande utbildning till arkivarie men även en särskild kompetens i det huvudämne du väljer att läsa.

Programmet ger dig både teoretiska och praktiska färdigheter som du sedan har användning av som yrkesverksam arkivarie. Du får bland annat lära dig om juridiska områden, som offentlighetsprincipen och sekretess, och lär dig viktiga verktyg för att kunna bevara och förvalta information genom digitala arkiv. Under programmets gång får du även möta yrkesverksamma arkivarier och arkivforskare genom gästföreläsningar och studiebesök.

Arkivarie- och kulturarvsprogrammet lämpar sig särskilt för dig som vill jobba på arkivinstitutioner med inriktning mot användarservice i bred bemärkelse, exempelvis på ett kommunarkiv eller arkivenheten på ett museum.