Varför programmet?

Omfattande utbildning till arkivarie med dubbel kompetens

Arkivvetenskap är ett ungt högskoleämne som har vuxit fram ur det ökade behovet att bevara och tillgängliggöra information, främst genom digitalisering. Arkivarien arbetar ständigt med frågor starkt kopplade till demokrati, jämlikhet och bildning. Till exempel genom skapandet och upprätthållandet av ett transparent informationssamhälle.

En vanlig väg in i arkivarieyrket är att kombinera studier i arkivvetenskap med en grundutbildning i något annat ämne. På Södertörns högskola har vi skräddarsytt en treårig utbildning för just det. Arkivarie- och kulturarvsprogrammet innefattar att du väljer en av följande inriktningar: arkeologi, etnologi, idéhistoria, konstvetenskap eller religionsvetenskap. Det gör att du får både en omfattande utbildning till arkivarie men även en särskild kompetens i det huvudämne du väljer att läsa.

Programmet ger dig både teoretiska och praktiska färdigheter som du sedan har användning av som yrkesverksam arkivarie. Du får bland annat lära dig om juridiska områden, som offentlighetsprincipen och sekretess, och lär dig viktiga verktyg för att kunna bevara och förvalta information genom digitala arkiv. Under programmets gång får du även möta yrkesverksamma arkivarier och arkivforskare genom gästföreläsningar och studiebesök.

Arkivarie- och kulturarvsprogrammet lämpar sig särskilt för dig som vill jobba på arkivinstitutioner med inriktning mot användarservice i bred bemärkelse, exempelvis på ett kommunarkiv eller arkivenheten på ett museum.