Gör skillnad i ett av samhällets viktigaste yrke - bli lärare

Program

Grundlärarutbildning med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3

240 hp

HT2019

100%

Campus

Vill du vara den som gör skillnad? Vill du vara den som ger framtidens unga elever en stabil grund att stå på? Bli grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3. Genom vår interkulturella profil får du de kunskaper som särskilt efterfrågas i dagens skola. Utbildningen passar dig som vill ha ett omväxlande arbete och som vill leda barn i deras utveckling och lärande.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Stor efterfrågan på lärare för tidiga åldrar Utbildningen ger en god vetenskaplig skolning och en gedigen pedagogisk utbildning som kan vara användbar inom många områden. Efterfrågan på grundlärare för grundskolans tidigare år ökar. Länsstyrelsen beräknar att det kommer råda brist på grundlärare i Stockholms län fram till år 2020. Läs om ämnets forskning
Genom teoretisk kunskap och interkulturell kompetens förbereds du för ett viktigt arbete Programmet består av åtta terminer och innehåller flera olika delar: utbildningsvetenskap, ämnesstudier med ämnesdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning (praktik). Studierna i utbildningsvetenskap innebär att du förvärvar kunskaper som anknyter till lärarens yrkesutövning. Till stor del är undervisningen ämnesöverskridande, där teoretiska studier varvas med praktiska övningar. Ämnesstudierna består av svenska, matematik, engelska samt samhälls- och naturorienterande ämnen och teknik. Den verksamhetsförlagda utbildningen utgörs av praktik på en grundskola och omfattar cirka 20 veckor. Med stöd av en handledare får du möjlighet att utöva dina kunskaper och färdigheter. Tillsammans ger detta grunden för den professionella kompetensen hos dig som blivande grundlärare. Du kommer även att skriva två självständiga arbeten med didaktisk inriktning, där du lär dig att planera och genomföra vetenskapliga projekt. Under utbildningen ingår estetiska lärprocesser, som bild, dans, drama och musik. Det hjälper dig både att fördjupa studierna och träna förmågan att genomföra lärandeaktiviteter som är varierande, lustfyllda, kreativa och konstnärliga. De estetiska lärprocesserna utgör också ett inslag i utbildningens andra profil, fri bildning. Bildningsprofilen innebär att du och dina kurskamrater diskuterar och reflekterar kring innehållet i kurserna, läraruppdraget och även din egen utveckling samt relationen mellan forskning och beprövad erfarenhet. Museipedagogik, laborationer, studiebesök och exkursioner är andra viktiga inslag i programmet. Utbildningsvetenskap 1, VFU 1, Svenska 1, Matematik 1 Utbildningsvetenskap 2, Svenska 2-4 Utbildningsvetenskap 3, Svenska 5, Engelska 1, VFU 2 Utbildningsvetenskap 4-5, Matematik 2, Engelska 2 Natur och teknik 1-2 Matematik 3-4, Svenska 6, VFU 3 Utbildningsvetenskap 6-7, Självständigt arbete 1 Utbildningsvetenskap 8, VFU 4, Självständigt arbete 2 Arbetssätt Under programmet varvas teoretiska studier varvas med praktiska övningar. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och projektarbeten. Men även laborationer, studiebesök och andra former av undervisning kan förekomma under utbildningens gång. Du har undervisning på högskolan eller grupparbeten i stort sett varje dag i veckan. Det bidrar till att skapa en positiv klassgemenskap och struktur i studierna.
Inspirera och led unga elever i deras utveckling och lärande Det här är en utbildning för dig som vill arbeta som lärare i förskoleklass och årskurs 1-3. Du kommer att få kunskaper, färdigheter och praktiska erfarenheter som är centrala för arbetet som grundlärare i de yngre åldrarna. Eleverna i skolorna har olika bakgrund vilket ställer speciella krav på lärarkåren. Därför är vår interkulturella profil viktig. Den interkulturella profilen på Södertörns högskola genomsyrar alla terminer på grundlärarutbildningen och innebär att du förbereds för arbete i komplexa miljöer. Det betyder att du efter din utbildning kommer att kunna leda elevers lärande utifrån deras olika förutsättningar. Programmet passar dig som förstår att språket är en lärares främsta arbetsredskap och är medveten om dess betydelse när det gäller att stödja barns utveckling. Därför är det viktigt att du både känner dig trygg i din egen språkanvändning och att du tycker om att läsa, inte bara kurslitteratur utan också skönlitteratur. Du är nyfiken på att hela tiden lära dig mer och du vill utvecklas kunskapsmässigt och kulturellt. Lärarutbildningens profiler window.svDocReady(function ready() { var collapse = Soleil.Collapsible.create({ parentSelector: '#svid12_40cb2fd2166620ee929b093', headerSelector: '#svid12_40cb2fd2166620ee929b093 .sh-expandable__header', contentSelector: '#svid12_40cb2fd2166620ee929b093 .sh-expandable > .sv-decoration-content', activeClass: 'sh-expandable--expanded', time: 150 }); var button = $svjq(''); $svjq('#svid12_40cb2fd2166620ee929b093 .sh-expandable > .sv-decoration-content').append(button); button.click(function () { collapse.toggle(); }); if (!Soleil.Utils.isOnline()) { collapse.show(); } }); Samtliga lärarutbildningar på Södertörns högskola har två profiler – Interkulturalitet och Bildning. Interkulturell profil Den svenska förskolan och skolan har länge utgjort en plats där människor med olika bakgrund, erfarenheter samt sociala och kulturella villkor möts. Under utbildningen diskuteras många olika aspekter av kultur och interkulturalitet. Utbildningen lägger särskilt fokus vid förskolans, skolans och fritidshemmets demokrati- och värdegrundsarbete. Den interkulturella profilen innebär att du under studietiden kommer att arbeta med områden som etnicitet, klass, kön, sexualitet och generation. Samt reflektera kring hur dessa områden samverkar. Du kommer förberedas för arbete i komplexa miljöer där du möter barn och elever med olika bakgrund och erfarenheter. Du utvecklar kunskap och kompetens för att anpassa lärandet därefter. Du ställs för frågor som: Hur kan jag som lärare både respektera kulturella skillnader och universella mänskliga rättigheter i min undervisning? Hur kan jag utmana kulturella normer utan att samtidigt förstärka dem? Hur kan jag hantera konflikter mellan individers rätt till åsiktsfrihet utan att kränka eller diskriminera vissa grupper? Läs mer om lärarutbildningens interkulturella profil i filen nedan. Lärarutbildningens interkulturella profil Bildningsprofil I all pedagogisk verksamhet är den personliga kontakten med barn och ungdomar central. Det gör din personliga utveckling som förskolelärare eller lärare särskilt viktig. Bildningsprofilen innebär bland annat att du diskuterar och reflekterar kring innehållet i kurserna, uppdraget som pedagog och din egen personliga utveckling. Du får bland annat diskutera viktiga begrepp som inkludering, delaktighet, normalitet och särskiljande. Genom möten med människor med olika bakgrund och möten mellan din egen erfarenhet och vetenskap, ges du tillfällen att utveckla din förmåga till förståelse av andra och dig själv. Du övar din förmåga till självreflektion – en färdighet som gör dig till en bättre lärare. Läs mer om lärarutbildningens bildningsprofil i filen nedan. Lärarutbildningens bildningsprofil