Gör skillnad i ett av samhällets viktigaste yrke - bli lärare

Program

Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3

240 hp

Höst

100%

Campus

Vill du vara den som gör skillnad? Vill du vara den som ger framtidens unga elever en stabil grund att stå på? Bli grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3. Genom vår interkulturella profil får du de kunskaper som särskilt efterfrågas i dagens skola. Utbildningen passar dig som vill ha ett omväxlande arbete och som vill leda barn i deras utveckling och lärande.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Stor efterfrågan på lärare för tidiga åldrar De närmaste åren väntas efterfrågan på utbildade grundlärare i Stockholmsregionen öka. Du blir särskilt eftertraktad på en arbetsmarknad som har stort behov av lärare som är utbildade för ett samhälle i ständig förändring. Genom utbildningens interkulturella profil utvecklar du speciella kunskaper, färdigheter och förhållningssätt, vilket är en fördel i pedagogiska miljöer där elever med olika erfarenheter möts. Du kommer ha en kvalificerad akademisk utbildning i ryggen och stora kunskaper inom undervisning och lärande. Med bred kunskap och viktiga perspektiv kommer du ha alla förutsättningar för att leda barn i deras utveckling. Vad gör tidigare studenter nu? Examinerade studenter från programmet arbetar idag främst som grundlärare inom förskoleklass och årskurs 1-3. Läs om ämnets forskning
Genom teoretisk kunskap och interkulturell kompetens förbereds du för ett viktigt arbete Programmet består av åtta terminer. Du läser utbildningsvetenskap, ämnesstudier med ämnesdidaktik och VFU, verksamhetsförlagd utbildning (praktik). Genom studier i utbildningsvetenskap utvecklar du kunskaper kopplade till lärarens yrkesutövning. Du lär dig balansen mellan lärarens auktoritet och ansvar, elevernas frihet och rätt till deltagande, språkutvecklande arbete, specialpedagogik, värdegrund och ledarskap. Ämnesstudierna består av svenska, matematik, engelska, samhälls- och naturorienterande ämnen samt teknik. Studierna innehåller även ämnesdidaktik, vilket betyder att du utvecklar din förmåga att undervisa i respektive ämne. Den interkulturella profilen är ständigt närvarande och du kommer diskutera olika slags interkulturella frågor och utmaningar. Det ökar bland annat din medvetenhet om hur du bemöter dina elever, hur du skapar ditt klassrum och hur du formulerar dig. I utbildningen ingår också estetiska uttrycksformer som bild, dans, drama och musik. Det hjälper dig träna förmågan att genomföra lärandeaktiviteter som är varierande, lustfyllda, kreativa och konstnärliga. De estetiska uttrycksformerna är även värdefulla inslag för utbildningens andra profilområde, bildning. Bildningsprofilen innebär att du och dina kurskamrater diskuterar innehållet i kurserna och ställer det i relation till samhället i stort. Det betyder också att du reflekterar kring uppdraget som lärare och din egen utveckling. I fyra av utbildningens kurser har du verksamhetsförlagd utbildning (VFU), det vill säga praktik. Där får du planera, genomföra och utvärdera undervisningens olika moment. Totalt har du 20 veckors praktik med stöd av en handledare. Genom högskolan har du även kontakt med en VFU-lärare, som hjälper dig att se din utveckling i lärarprofessionen. I slutet av utbildningen skriver du två självständiga arbeten, där du lär dig att planera och genomföra vetenskapliga projekt. Termin 1 Utbildningsvetenskap 1, VFU 1, Svenska 1, Matematik 1 Termin 2 Utbildningsvetenskap 2, Svenska 2-4 Termin 3 Utbildningsvetenskap 3, Svenska 5, Engelska 1, VFU 2 Termin 4 Utbildningsvetenskap 4-5, Matematik 2, Engelska 2 Termin 5 Natur och teknik 1-2 Termin 6 Matematik 3-4, Svenska 6, VFU 3 Termin 7 Utbildningsvetenskap 6-7, Självständigt arbete 1 Termin 8 Utbildningsvetenskap 8, VFU 4, Självständigt arbete 2 Arbetssätt Utbildningen gest på heltid. Antal lärarledda tillfällen kan variera mellan kurserna, men du har undervisning på högskolan eller grupparbeten i stort sett varje dag. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och projektarbeten. Men även laborationer, studiebesök och andra former av undervisning kan förekomma. Under VFU:n (praktiken) är du på en skola, vilket innebär 40 timmar i veckan. Du examineras bland annat genom salstentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, grupparbeten, muntliga presentationer och aktivt deltagande på seminarier. I undervisningen på högskolan tillhör du seminariegrupper med cirka 25 studenter. Större delen av kurslitteraturen är på svenska, men det förekommer även kurslitteratur på engelska.
Inspirera och led unga elever i deras utveckling och lärande Att vara grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 innebär att du har stor möjlighet att påverka yngre elevers utveckling. Du möter barn mellan 6-10 år, en ålder då upptäckarglädjen är stor. En av dina uppgifter är att ta tillvara på nyfikenheten och skapa situationer i lärandet, där barnen blir inspirerade att vilja veta mer. Utbildningen har en interkulturell profil och gör dig till en kvalificerad lärare med god pedagogisk kompetens. Vår interkulturella profil genomsyrar hela programmet och utvecklar din förmåga att arbeta med barns olika erfarenheter. Du får en kunskap och ett förhållningssätt som tar hänsyn till allas lika värde och villkor. Det gör att du kommer kunna möjliggöra en lärandemiljö som blir en mötesplats där eleverna ökar sin förståelse för varandra. Du blir samtidigt eftertraktad på en arbetsmarknad som har stort behov av lärare som är utbildade för ett samhälle i ständig förändring. Programmet fokuserar på barns första år i skolan och deras utmaning att lära sig läsa, räkna och skriva. Du får kunskap i hur du undervisar i olika ämnen och verktyg att leda elevers lärande utifrån deras individuella förutsättningar. Det handlar till exempel om utmaningen att hantera språkliga skillnader mellan olika grupper och hur du pedagogiskt stimulerar elever med funktionsvariationer. Svenska språket är en grundlärares främsta arbetsredskap och dina språkliga förkunskaper är därför viktiga för att kunna leda barnen i deras tidiga utveckling. Under utbildningen fortsätter du utveckla ditt eget språk, både i tal och skrift genom kurs- och skönlitteratur samt genom muntliga framställningar. Du kommer ha fyra praktikperioder, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med en handledare som stöd. VFU genomförs i Stockholms län enligt samverkansavtal, placeringen tilldelas av högskolan inför första VFU-kursen. Genom VFU:n provar du på läraryrket och omsätter dina teoretiska kunskaper i praktiken. Du har även kontakt med en VFU-lärare från högskolan som blir ett viktigt bollplank för ditt framtida yrke som lärare. Det finns även möjlighet att göra en del av din VFU utomlands. Lärarutbildningens profiler {"id":"12_40cb2fd2166620ee929b093_12_4a51d3151799e35bc3b159eb","isOffline":false,"isOnline":true,"baseRouteUri":"/appresource/4.98e386016343936f54513/12.4a51d3151799e35bc3b159eb","baseViewUri":"/program--kurser/program/grund/grundlararutbildning-med-interkulturell-profil-med-inriktning-mot-forskoleklass-och-arskurs-1-3?sv.target=12.4a51d3151799e35bc3b159eb&sv.12.4a51d3151799e35bc3b159eb.route=%2F","baseResourceUri":"/webapp-files/se.soleilit.ExpandableDecoration/1.1.2"} {"id":"12_40cb2fd2166620ee929b093","name":"Lärarutbildningens profiler","level":"h2","openOnQuery":true,"queryParameter":"query"} !function(){var e=document.head||document.getElementsByTagName("head")[0],t=document.createElement("link");t.rel="stylesheet",t.type="text/css",t.href="/webapp-resource/4.98e386016343936f54513/360.6c094ee11884c7cc3597ce00/1686636485100/webapp-assets.css",e.appendChild(t)}();