Kvinnlig och manlig student liggandes ovanpå en hage, på skolgård, med siffrorna 4, 5 och 6.

Utbilda dig i ett av samhällets viktigaste yrke och bli del av unga elevers lärande

Program

Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot årskurs 4-6

240 hp

Höst

100%

Campus

Vill du vidga barns kunskapsvärld? Som grundlärare mot årskurs 4-6 spelar du en viktig roll i elevers utveckling. Det är en ålder, där eleverna går från barn till ungdom och samhället runtomkring ses i ett större perspektiv. Genom vår interkulturella profil får du kunskaper som särskilt efterfrågas i dagens skola.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Stor efterfrågan på grundlärare med interkulturell kompetens De närmaste åren väntas efterfrågan på utbildade grundlärare i Stockholmsregionen öka. Du blir särskilt eftertraktad på en arbetsmarknad som har stort behov av lärare som är utbildade för ett samhälle i ständig förändring. Genom utbildningens interkulturella profil utvecklar du speciella kunskaper, färdigheter och förhållningssätt, vilket är en fördel i pedagogiska miljöer där elever med olika erfarenheter möts. Du kommer ha en kvalificerad akademisk utbildning i ryggen och stora kunskaper inom undervisning och lärande. Med bred kunskap och viktiga perspektiv kommer du ha alla förutsättningar för att leda barn i deras utveckling. Vad gör tidigare studenter nu? Examinerade studenter från programmet arbetar idag främst som grundlärare i årskurs 4-6. Läs om ämnets forskning
Professionell lärarkompetens och interkulturell medvetenhet Programmet består av åtta terminer. Du läser utbildningsvetenskap, ämnesstudier med ämnesdidaktik och VFU, verksamhetsförlagd utbildning (praktik). Genom studier i utbildningsvetenskap utvecklar du kunskaper kopplade till lärarens yrkesutövning. Du lär dig bland annat balansen mellan lärarens auktoritet och ansvar, elevernas frihet och rätt till inflytande, värdegrund, ledarskap samt betyg och bedömning. Ämnesstudierna består av svenska, matematik och engelska. I termin 5 väljer du en inriktning och studerar antingen NO och teknik eller SO. Studierna innehåller även ämnesdidaktik, vilket betyder att du utvecklar din förmåga att undervisa i respektive ämne. Den interkulturella profilen är ständigt närvarande och du kommer diskutera olika slags interkulturella frågor och utmaningar. Det ökar bland annat din medvetenhet om hur du bemöter dina elever, hur du skapar ditt klassrum och hur du formulerar dig. I utbildningen ingår också estetiska uttrycksformer som bild, dans, drama och musik. Det hjälper dig träna förmågan att genomföra lärandeaktiviteter som är varierande, lustfyllda, kreativa och konstnärliga. De estetiska uttrycksformerna är även värdefulla inslag för utbildningens andra profilområde, bildning. Bildningsprofilen innebär att du och dina kurskamrater diskuterar innehållet i kurserna och ställer det i relation till samhället i stort. Det betyder också att du reflekterar kring uppdraget som lärare och din egen utveckling. I fyra av utbildningens kurser har du verksamhetsförlagd utbildning (VFU), det vill säga praktik. Där får du planera, genomföra och utvärdera undervisningens olika moment. Totalt har du 20 veckors praktik med stöd av en handledare. Genom högskolan har du även kontakt med en VFU-lärare, som hjälper dig att se din utveckling i lärarprofessionen. I slutet av utbildningen skriver du två självständiga arbeten, där du lär dig att planera och genomföra vetenskapliga projekt. Termin 1 Utbildningsvetenskap, Matematik, Verksamhetsförlagd utbildning, Svenska Termin 2 Utbildningsvetenskap, Matematik, Engelska Termin 3 Utbildningsvetenskap, Verksamhetsförlagd utbildning, Svenska, Engelska Termin 4 Utbildningsvetenskap, Matematik, Svenska Termin 5 Valbar inriktning NO och teknik eller SO Termin 6 Matematik, Svenska, Engelska, Verksamhetsförlagd utbildning Termin 7 Utbildningsvetenskap, Självständigt arbete 1 med ämnesdidaktisk inriktning Termin 8 Utbildningsvetenskap, Självständigt arbete 2, Verksamhetsförlagd utbildning Arbetssätt Utbildningen ges på heltid. Du har lärarledd undervisning cirka tre till fyra dagar i veckan, utöver det studerar du på egen hand eller i grupp. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och projektarbeten. Men även laborationer, studiebesök och andra former av undervisning kan förekomma. Under VFU:n (praktiken) är du på en skola, vilket innebär 40 timmar i veckan. Du examineras bland annat genom salstentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, grupparbeten, muntliga presentationer och aktivt deltagande på seminarier. Programmet tar in cirka 50 studenter varje hösttermin. I undervisningen på högskolan tillhör du seminariegrupper med cirka 25 studenter. Större delen av kurslitteraturen är på svenska, men det förekommer även kurslitteratur på engelska.
Genom dina ämneskunskaper hjälper du eleverna att förstå och vidga världen Att vara grundlärare i årskurs 4-6 innebär att du har stor möjlighet att påverka unga elevers utveckling. Du möter barn mellan 9-13 år och blir en viktig del i deras lärande. Det är en ålder, där eleverna går från barn till ungdom och samhället runtomkring ses i ett större perspektiv. Genom dina fördjupade ämneskunskaper hjälper du eleverna att förstå och vidga världen. Utbildningen har en interkulturell profil och gör dig till en kvalificerad lärare med god pedagogisk kompetens. Vår interkulturella profil genomsyrar hela programmet och utvecklar din förmåga att arbeta med elevers olika erfarenheter. Du får en kunskap och ett förhållningssätt som tar hänsyn till allas lika värde och villkor. Det gör att du kommer kunna möjliggöra en lärandemiljö som blir en mötesplats där eleverna ökar sin förståelse för varandra. Du blir samtidigt eftertraktad på en arbetsmarknad som har stort behov av lärare som är utbildade för ett samhälle i ständig förändring. Årskurs 4-6 är en period då barnen behöver stöd i övergången från grundläggande till mer abstrakta kunskaper. Det innebär bland annat att du får kunskap om hur du undervisar i olika ämnen: svenska, engelska, matematik och SO eller NO. Du får verktyg att leda elevers lärande utifrån deras individuella förutsättningar. Det handlar till exempel om utmaningen att hantera språkliga skillnader mellan olika grupper och hur du pedagogiskt stimulerar elever med funktionsvariationer. I årskurs 6 får eleverna betyg för första gången. Genom att lära dig hur du använder bedömningsverktyg kommer du också se om din undervisning har gett de resultat som var avsett. Svenska språket är en grundlärares främsta arbetsredskap och dina språkliga förkunskaper är viktiga för att kunna stärka barnens fortsatta utveckling. Under utbildningen fortsätter du utveckla ditt eget språk, både i tal och skrift, genom kurs- och skönlitteratur samt genom muntliga framställningar. Du kommer ha fyra praktikperioder, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med en handledare som stöd. VFU genomförs i Stockholms län enligt samverkansavtal, placeringen tilldelas av högskolan inför första VFU-kursen. Genom VFU:n provar du på läraryrket och omsätter dina teoretiska kunskaper i praktiken. Du har även kontakt med en VFU-lärare från högskolan som blir ett viktigt bollplank för ditt framtida yrke som lärare. Det finns även möjlighet att göra en del av din VFU utomlands. Lärarutbildningens profiler {"id":"12_40cb2fd2166620ee929b096_12_4a51d3151799e35bc3b159eb","isOffline":false,"isOnline":true,"baseRouteUri":"/appresource/4.98e386016343936f544af/12.4a51d3151799e35bc3b159eb","baseViewUri":"/program--kurser/program/grund/grundlararutbildning-med-interkulturell-profil-mot-arskurs-4-6?sv.target=12.4a51d3151799e35bc3b159eb&sv.12.4a51d3151799e35bc3b159eb.route=%2F","baseResourceUri":"/webapp-files/se.soleilit.ExpandableDecoration/1.1.2"} {"id":"12_40cb2fd2166620ee929b096","name":"Lärarutbildningens profiler","level":"h2","openOnQuery":true,"queryParameter":"query"} !function(){var e=document.head||document.getElementsByTagName("head")[0],t=document.createElement("link");t.rel="stylesheet",t.type="text/css",t.href="/webapp-resource/4.98e386016343936f544af/360.6c094ee11884c7cc3597ce00/1686636485100/webapp-assets.css",e.appendChild(t)}();