Kvinnlig och manlig student liggandes ovanpå en hage, på skolgård, med siffrorna 4, 5 och 6.

Utbilda dig i ett av samhällets viktigaste yrke och bli del av unga elevers lärande

Program

Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot årskurs 4-6

240 hp

HT2019

100%

Campus

Vill du vidga barns kunskapsvärld? Som grundlärare mot årskurs 4-6 spelar du en viktig roll i elevers utveckling. Det är en ålder, där eleverna går från barn till ungdom och samhället runtomkring ses i ett större perspektiv. Genom vår interkulturella profil får du kunskaper som särskilt efterfrågas i dagens skola.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Stor efterfrågan på grundlärare med interkulturell kompetens Utbildningen ger en god vetenskaplig skolning och en gedigen pedagogisk utbildning – användbar inom många områden. Länsstyrelsen beräknar att det kommer råda brist på grundlärare i Stockholms län fram till år 2020. Läs om ämnets forskning
Professionell lärarkompetens och interkulturell medvetenhet Programmet består av åtta terminer och innehåller flera olika delar: ämnesstudier med ämnesdidaktik, utbildningsvetenskap samt verksamhetsförlagd utbildning (praktik). Du får ämneskunskaper i matematik, engelska och svenska och väljer inriktning mot antingen NO och teknik eller SO. Till stor del är undervisningen ämnesöverskridande där teoretiska studier blandas med praktiska övningar. Du får även vara med om exkursioner, museibesök samt estetiska lärprocesser såsom dans, musik, drama och bild. Du arbetar både enskilt och i grupp. Undervisningen utgår ofta från interkulturella perspektiv eftersom mångfalden är ett viktigt kännetecken för dagens samhälle. Under två terminer studerar du utbildningsvetenskap. Det innebär att du skaffar kunskaper som anknyter till lärarens yrkesutövning. Tillsammans utgör detta grunden för den professionella kompetensen hos dig som blivande lärare. Du kommer att få tillfälle att begagna dig av dina nya kunskaper på olika sätt: dels under den verksamhetsförlagda utbildningen (praktiken) där du, med stöd av en handledare, får möjlighet att öva dina färdigheter på en grundskola, dels i två självständiga arbeten, där du lär dig att planera och genomföra vetenskapliga projekt. Utbildningsvetenskap, Matematik, Verksamhetsförlagd utbildning, Svenska Utbildningsvetenskap, Matematik, Engelska Utbildningsvetenskap, Verksamhetsförlagd utbildning, Svenska, Engelska Utbildningsvetenskap, Matematik, Svenska Valbar inriktning NO och teknik eller SO Matematik, Svenska, Engelska, Verksamhetsförlagd utbildning Utbildningsvetenskap, Självständigt arbete 1 med ämnesdidaktisk inriktning Utbildningsvetenskap, Självständigt arbete 2, Verksamhetsförlagd utbildning Arbetssätt Du har lärarledd undervisning cirka tre till fyra dagar i veckan, utöver det studerar du på egen hand eller i grupp. Det förekommer studiebesök och du har praktik inom programmet. Du studerar tillsammans med ungefär 50 andra studenter, och ibland med studenter på andra lärarprogram.
Genom dina ämneskunskaper hjälper du eleverna att förstå och vidga världen Prognoserna för Stockholms län visar på stor lärarbrist de närmaste åren. Med en examen för grundlärare mot årskurs 4-6 med interkulturell profil från Södertörns högskola kommer du att kunna undervisa människor med olika bakgrund med utgångspunkt i de sociala relationer som präglar ett mångkulturellt samhälle och du kommer därför att vara eftertraktad på arbetsmarknaden. Eleverna i skolorna har olika bakgrund och olika erfarenheter vilket ställer speciella krav på lärarkåren, därför är våra två profiler viktiga: den interkulturella profilen och profilen bildning. Den interkulturella profilen på Södertörns högskola genomsyrar alla terminer av grundlärarutbildningen och innebär att du efter din utbildning kommer att kunna leda elevers lärande utifrån deras olika förutsättningar. Bildningsprofilen innebär att du får möjlighet att diskutera och reflektera kring innehållet i kurserna, din egen utveckling och uppdraget som lärare. För vem passar denna utbildning? Du ska vara intresserad av att leda 9-13 åringar i deras kunskapsutveckling och av att förbereda dem för vuxenlivet. Kanske är du redan ledare eller tränare i någon form och vill utveckla din pedagogiska förmåga. Vilken bakgrund du än har kommer du att använda dina egna erfarenheter från livet, fritiden och i arbetet under utbildningen. Utbildningen bygger alltså mycket på dina egna upplevelser och tankar som du vill utveckla vidare i grupp tillsammans med andra studenter. Lärarutbildningens profiler window.svDocReady(function ready() { var collapse = Soleil.Collapsible.create({ parentSelector: '#svid12_40cb2fd2166620ee929b096', headerSelector: '#svid12_40cb2fd2166620ee929b096 .sh-expandable__header', contentSelector: '#svid12_40cb2fd2166620ee929b096 .sh-expandable > .sv-decoration-content', activeClass: 'sh-expandable--expanded', time: 150 }); var button = $svjq(''); $svjq('#svid12_40cb2fd2166620ee929b096 .sh-expandable > .sv-decoration-content').append(button); button.click(function () { collapse.toggle(); }); if (!Soleil.Utils.isOnline()) { collapse.show(); } }); Samtliga lärarutbildningar på Södertörns högskola har två profiler – Interkulturalitet och Bildning. Interkulturell profil Den svenska förskolan och skolan har länge utgjort en plats där människor med olika bakgrund, erfarenheter samt sociala och kulturella villkor möts. Under utbildningen diskuteras många olika aspekter av kultur och interkulturalitet. Utbildningen lägger särskilt fokus vid förskolans, skolans och fritidshemmets demokrati- och värdegrundsarbete. Den interkulturella profilen innebär att du under studietiden kommer att arbeta med områden som etnicitet, klass, kön, sexualitet och generation. Samt reflektera kring hur dessa områden samverkar. Du kommer förberedas för arbete i komplexa miljöer där du möter barn och elever med olika bakgrund och erfarenheter. Du utvecklar kunskap och kompetens för att anpassa lärandet därefter. Du ställs för frågor som: Hur kan jag som lärare både respektera kulturella skillnader och universella mänskliga rättigheter i min undervisning? Hur kan jag utmana kulturella normer utan att samtidigt förstärka dem? Hur kan jag hantera konflikter mellan individers rätt till åsiktsfrihet utan att kränka eller diskriminera vissa grupper? Läs mer om lärarutbildningens interkulturella profil i filen nedan. Lärarutbildningens interkulturella profil Bildningsprofil I all pedagogisk verksamhet är den personliga kontakten med barn och ungdomar central. Det gör din personliga utveckling som förskolelärare eller lärare särskilt viktig. Bildningsprofilen innebär bland annat att du diskuterar och reflekterar kring innehållet i kurserna, uppdraget som pedagog och din egen personliga utveckling. Du får bland annat diskutera viktiga begrepp som inkludering, delaktighet, normalitet och särskiljande. Genom möten med människor med olika bakgrund och möten mellan din egen erfarenhet och vetenskap, ges du tillfällen att utveckla din förmåga till förståelse av andra och dig själv. Du övar din förmåga till självreflektion – en färdighet som gör dig till en bättre lärare. Läs mer om lärarutbildningens bildningsprofil i filen nedan. Lärarutbildningens bildningsprofil