Frågor och svar gällande examen

På den här sidan har vi samlat det vanligaste frågorna och svaren kring examen.

 Frågor om ansökan

Ansökan om examensbevis görs via Student-Ladok Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om du inte kan logga in på Student-Ladok, kan du ansöka via ansökningsblanketter.

Gör en ansökan per examina. Om du till exempel har läst två huvudområden, gör du två ansökningar på Student-Ladok.

Under högsäsongerna juni till september och februari till mars är handläggningstiden upp till 8-12 veckor. Övrig tid under året är handläggningstiden cirka 1-4 veckor.

Från och med juni 2018 dateras examensbeviset med det datum då examen utfärdas. Det framgår i ditt bevis när du avslutade din utbildning. Det datumet hämtas från den sista kursen som du har läst.

Från den 1 juli 2007 har alla lärosäten nya bestämmelser gällande examensordning i enlighet med Bologna. Under en övergångsperiod tillämpades övergångsbestämmelser, där examensbevis enligt den gamla examensordningen från 1993 kunde utfärdas. För att få ut examen enligt de äldre bestämmelserna skulle man ha påbörjat studierna före den 1 juli 2007 och slutfört studierna samt ansökt om examensbevis före den 30 juni 2015. Om en examensansökan ska prövas mot de nya bestämmelserna måste du ha minst en avslutad kurs (som ska ingå i examen) efter den 1 juli 2007. Undantaget är lärarexamina där andra bestämmelser gäller.

Om du inte uppfyller kraven för den examen som du har ansökt om kan du få ett beslut om avslag på din ansökan. I avslaget framgår det vilka krav som du inte uppfyller. Vid avslag har du möjlighet att överklaga beslutet. I avslagsbeslutet framgår det hur du överklagar.

 Vilka kurser kan jag ha med i min examen?

En generell examen består av ett huvudområde och valfria kurser. Kurser som är på högskolenivå och som inte överlappar innehållsmässigt med andra lästa kurser kan klassas som valfria kurser.

Om du har läst ett program och har läst de kurser som är obligatoriska enligt utbildningsplanen som du är antagen till, kommer du att kunna ta ut en generell examen där det framgår vilket program som du har läst. Har du inte läst enligt utbildningsplanen som du är antagen till eller har läst fristående kurser och satt ihop en egen examen, kommer du att få en generell examen där inget programnamn ingår i examensbeviset.

För att kunna ta med studier från utlandet i din examen, måste studierna tillgodoräknas. Du ansöker om tillgodoräknande av dina utlandsstudier via en ansökningsblankett.

När du ansöker om din examen via Student-Ladok kommer en lista fram med alla avslutade kurser som du har läst på svenska lärosäten. Du kan välja vilka kurser som ska vara med oavsett på vilket lärosäte som du har läst dem.

Om du har läst 90 högskolepoäng i två olika huvudområden som inkluderar självständigt arbete om 15 högskolepoäng i båda ämnena, kan du ta ut två kandidatexamina med samma kurser.

Varje kurs har en fastställd kursplan, i vilka delarna i kursen kan utgöra en helhet. Vid Södertörns högskola kan delar i en kurs ingå i en examen om de bedöms vara tydligt definierbara och ämnesmässigt avgränsade, bland annat med separata examinationer. De delkurser som bedöms kunna ingå i en examen ska vara registrerade som avslutade och godkända. För att ta med delkurser från en oavslutad kurs i din examen, måste du i fritextfältet i din ansökan skriva vilken oavslutad kurs det gäller och vilka/vilken delkurs som det gäller. Examenshandläggarna har inte möjlighet att lämna ett förhandsbesked om delkursen kan ingå i din examen utan det kan du själv avgöra genom att titta i kursplanen.

 Frågor om redan utfärdad examen

Vi utfärdar enbart ett original. Om det har gått förlorat, kan du få en kopia på ditt bevis skickat till dig per post eller per e-post. Kontakta examen@sh.se för att få en kopia på ditt bevis. Uppge namn, personnummer och om du vill ha beviset via e-post eller post.

Kontakta examen@sh.se för att få en vidimerad kopia av ditt bevis. Uppge namn, personnummer och adress som kopian ska skickas till.

Vi utfärdar inte ett nytt examensbevis om du har gjort ett för- eller efternamnsbyte. Det är av största vikt att du kontrollerar att ditt namn är korrekt i Student-Ladok innan du ansöker om din examen. Om dina mellannamn finns med på Student-Ladok och du inte vill ha med dessa i ditt examensbevis, vänligen meddela examenshandläggarna detta i din examensansökan och fritextfältet.

Undantag görs vid ändring av namn och personnummer på grund av könsbyte.

 Frågor om examensbeviset

Examensbeviset består av en förstasida där examensbenämning och utfärdandedatum framgår. Sedan består beviset av en eller två sidor till där de ingående kursernas namn, högskolepoäng, betyg och betygsdatum framgår. Samtliga uppgifter i examensbeviset redovisas på svenska och engelska.

Examensbeviset åtföljs av en bilaga på engelska, Diploma Supplement. Bilagan beskriver utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet. Examensbeviset är inte komplett utan Diploma Supplement.

Sedan juni 2018 utfärdas enbart digitala examensbevis som skickas via den e-postadress som finns i Student-Ladok. Det är av största vikt att korrekt e-postadress finns inlagd i Student-Ladok. Vanligen har e-postadressen hämtats från antagning.se eller från det lärosäte som du läste på innan du började läsa på Södertörns högskola.

För att öppna ditt examensbevis på korrekt sätt, ska du först ladda ner det på din dator och sedan öppna det med en PDF-läsare. Du kan inte öppna dokumentet med en PDF-redigerarare, eftersom dokumentet inte tillåter redigering. Ditt examensbevis är inte lösenordskyddat och om din dator frågar efter lösenord, använder du fel program för att öppna det. Använd då en PDF-läsare, som du kan ladda ner gratis.