Frågor och svar gällande examen

På den här sidan har vi samlat det vanligaste frågorna och svaren kring examen.

 Frågor om ansökan

Ansökan om examensbevis görs via Student-Ladok Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om du inte längre har tillgång till ett SH-konto kan du som tidigare student logga in i Student-Ladok med Bank-ID Öppnas i nytt fönster. eller Freja eID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Då får du en begränsad version av Student-Ladok där du kan ansöka om din examen digitalt eller dela innehållet i en tidigare examen med en presumtiv arbetsgivare. Kan du inte ansöka digitalt kan du ansöka via ansökningsblanketter. Fyll i relevant blankett och skicka till examen@sh.se.

Gör en ansökan per examina. Om du till exempel har läst två huvudområden, gör du två ansökningar på Student-Ladok.

Under högsäsongerna juni till september och februari till mars är handläggningstiden cirka 6-8 veckor. Övrig tid under året är handläggningstiden cirka 1-4 veckor.

Examensbeviset dateras med det datum då examen utfärdas. Det framgår i ditt bevis när du avslutade din utbildning. Det datumet hämtas från den sista kursen som du har läst och som ingår i examen.

Från den 1 juli 2007 har alla lärosäten examensbestämmelser i enlighet med den s.k. Bolognaprocessen. (Under en övergångsperiod tillämpades övergångsbestämmelser, där examensbevis enligt äldre examensbestämmelser från 1993 kunde utfärdas. För att få ut examen enligt de äldre bestämmelserna skulle man ha påbörjat studierna före den 1 juli 2007 och slutfört studierna samt ansökt om examensbevis före den 30 juni 2015.) Om du har kurser avklarade före juli 2007 kan en examen utfärdas enligt nyare examensbestämmelser om du har minst en avslutad kurs (som ska ingå i examen) avklarad efter den 1 juli 2007. För lärarexamina gäller andra datum.

Om du inte uppfyller kraven för den examen som du har ansökt om kan du få ett beslut om avslag på din ansökan. I avslaget framgår det vilka krav som du inte uppfyller. Vid avslag har du möjlighet att överklaga beslutet. I avslagsbeslutet framgår hur du överklagar.

 Vilka kurser kan jag ha med i min examen?

En generell examen består av ett huvudområde med successiv fördjupning. Huvudområdet ska innehålla ett bestämt antal högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete. Resterande kurser utöver huvudområdet kan vara valfria kurser, med olika antal högskolepoäng beroende på typ av examen. Läser du ett program är det möjligt att inga kurser inom programmet är valfria kurser.

Så kallad ”programexamen” är ingen examensbenämning. Man skiljer mellan generell examen (som inte leder till ett specifikt yrke) och yrkesexamen (till exempel lärarexamen). Är man antagen till ett utbildningsprogram som leder till en generell examen, och har avslutat de obligatoriska kurserna enligt programmets utbildningsplan noteras programmets namn i examensbeviset.

För att kunna ta med studier från utlandet i din examen, måste studierna tillgodoräknas. Du ansöker om tillgodoräknande av dina utlandsstudier via Ladok för studenter. Du kan även ansöka via blankett om du inte kan logga in i Ladok. Det är viktigt att du ansöker om tillgodoräknande direkt efter hemkomsten efter avslutade utlandsstudier.

När du ansöker om din examen via Ladok för studenter kommer en lista fram med alla avslutade kurser som du har läst på svenska lärosäten. Du kan välja vilka kurser som ska vara med oavsett på vilket lärosäte som du har läst dem.

Om du har läst 90 högskolepoäng i två olika huvudområden som inkluderar självständigt arbete om 15 högskolepoäng i båda ämnena, kan du ta ut två kandidatexamina med samma kurser.

Varje kurs har en fastställd kursplan, i vilka delarna i kursen kan utgöra en helhet. Vid Södertörns högskola kan delar i en kurs ingå i en examen om de bedöms vara tydligt definierbara och ämnesmässigt avgränsade, bland annat med separata examinationer. De delkurser som bedöms kunna ingå i en examen ska vara registrerade som avslutade och godkända. För att ta med delkurser från en oavslutad kurs i din examen, måste du i fritextfältet i din ansökan skriva vilken oavslutad kurs det gäller och vilka/vilken delkurs som det gäller. Examenshandläggarna har inte möjlighet att lämna ett förhandsbesked om delkursen kan ingå i din examen utan det kan du själv avgöra genom att titta i kursplanen.

 Frågor om redan utfärdad examen

Före juni 2018 finns kopior på utfärdade examensbevis i lärosätets arkiv. Behöver du en kopia kan en sådan skickas till dig. Från juni 2018 utfärdar lärosätet enbart digitala examensbevis. Dessa är arkiverade digitalt och går att ladda ner och skicka till dig via e-post. Från den 22 april 2024 hämtar du själv ditt examensbevis i Ladok för studenter. Du kan hämta det flera gånger och även förmedla det till en extern mottagare.

Kontakta examen@sh.se för att få en vidimerad kopia av ditt bevis. Uppge namn, personnummer och adress alternativt e-post som kopian ska skickas till.

Vi utfärdar inte ett nytt examensbevis om du har gjort ett för- eller efternamnsbyte. Det är av största vikt att du kontrollerar att ditt namn är korrekt i Ladok för studenter innan du ansöker om din examen. Om dina mellannamn finns med i Ladok för studenter och du inte vill ha med dessa i ditt examensbevis, vänligen meddela examenshandläggarna detta i examensansökans fritextfält.

Undantag görs vid ändring av namn och personnummer på grund av ändrat juridiskt kön.

 Frågor om examensbeviset

Examensbeviset består av en förstasida där examensbenämning och utfärdandedatum framgår. Därefter kommer en eller två sidor med kursnamn, högskolepoäng, betyg och betygsdatum. Samtliga uppgifter i examensbeviset redovisas på svenska och engelska.

Examensbeviset åtföljs av en bilaga på engelska, Diploma Supplement. Bilagan beskriver utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet. Examensbeviset är inte komplett utan Diploma Supplement.

Från juni 2018 utfärdar lärosätet enbart digitala examensbevis.

Ditt utfärdade examensbevis är helt digitalt och skickas inte till dig från lärosätet, varken via e-post eller som pappersutskrift. I stället är det du som hämtar ditt examensbevis direkt i Ladok för studenter. Examensbeviset som du hämtar representerar det beslut om examen som finns i Ladok. Därför kan du hämta ditt examensbevis flera gånger och innehållet kommer alltid vara identiskt med beslutet om examen.

För att hämta ditt examensbevis loggar du in i Ladok för studenter, i Menyn väljer du Examen och Bevis följ därefter instruktionerna.

Du som har en utfärdad examen kan logga in i Ladok för studenter och hämta en kod för delning av examen. Genom att dela med dig av kontrollkoden och en länk till kontrollsidan gör du det möjligt för mottagaren (till exempel en presumtiv arbetsgivare) att ta del av uppgifter om din examen och dess innehåll. Samma kod är giltig i sex månader och kan användas flera gånger och till flera mottagare.

Mottagaren kan enkelt kontrollera digitalt att du har en examen. Med hjälp av kontrollkod, länk till kontrollsida och ditt personnummer som du lämnat till mottagaren, kan mottagaren se uppgifter om din examen och dess innehåll, direkt från Ladok. Ditt Diploma Supplement visas inte vid kontrollen.

Studiedokumentationssystemet Ladok används av 40 svenska universitet och högskolor. Studenter kan hämta sina bevis i PDF-format i Ladok för studenter. Här kan du ladda upp det dokument som du vill verifiera. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.