Urvalsprocess och meriterande aktiviteter för utbytesstudier

Hur konkurrerar de sökande om utbytesplatserna och vad kan jag göra för att ha större chans att få en utbytesplats?

Urvalsprocess

Varje sökande konkurrerar om en utbytesplats med en totalsumma som räknas ut när ansökningsomgången är avslutad.

Totalsumman räknas ut enligt följande:

Totalsumma = antal högskolepoäng + antal VG poäng delat i 2 + meriterande poäng från studentkåren

Tillexempel: Du har studerat ett år vid Södertörns högskola och klarat av 60 högskolepoäng (ger 60 poäng). Av dessa poäng är hälften VG-poäng (det vill säga 30 hp/2 = 15 poäng). Dessutom har du ett intyg från studentkåren som ger 7,5 poäng. Sammanlagt: 60 + 15 + 7,5 = 82,5 poäng.

Du vill att tillgodoräknade kurser ska ingå i ditt program på Södertörns högskola (men som vid ansökningstillfället ännu inte har blivit registrerade i Ladok) måste du bifoga intyg från institution till ansökan. Om intyg saknas så kommer poängen inte att räknas med.

Extra poäng för masterstudenter

Om du är antagen till ett magister- eller masterprogram på Södertörns högskola och har en kandidat från en annan högskola får du tillgodoräkna dig sammanlagt 90 hp (180 hp/2). För att dessa extra poäng ska räknas med måste du bifoga ditt examensbevis till den elektroniska ansökan.

Prioritering

Prio 1: De studenter som söker utbytesstudier via Södertörns högskola för första gången har prio 1-status. Detta innebär att studenter konkurrerar om utbytesplats enligt urvalsprocessen.

Prio 2: Studenter som tidigare blivit tilldelade en utbytesplats via Södertörns högskola har prio 2-status vid nästkommande ansökningar. Detta innebär att en plats kan tilldelas efter att alla studenter med prio 1 har fått en plats.

Vid sjukdom eller annan kris krävs intyg för att studenten ska ha kvar sin prio 1-status.

Vad för aktiviteter är meriterande?

Studentkåren SöderS och dess föreningar har en viktig funktion för studentlivet och engagemanget på Södertörns högskola. Därför har vi bestämt att de studenter som har viktiga befattningar inom studentkåren och studentföreningarna får extra poäng när de söker utbytesstudier. Du kan max få 30 poäng under din studieperiod.

Meriter och poängsystem

Ansvarspost (15 poäng): Detta ges till dig som haft en ledande position såsom språkrör, ordförande eller chefredaktör. Även sekreterare, kassör eller liknande med större ansvar kan räknas hit på ansvariges yrkande, förutsatt att föreningen är tillräckligt stor/aktiv.

Aktivt engagemang/Fadderskap (7,5 poäng): Ges till alla som har haft en post inom föreningen (om man har varit engagerad i mer än 8 timmar per termin). Ges även till studentrepresentanter (ordinarie såväl som suppleant) och faddrar till utbytesstudenterna.

Kortare uppdrag (3,5 poäng): Engagemang utfört under en kortare period, exempelvis i form av projektledare för mindre projekt eller tentavakt. Kortare uppdrag definieras utifrån sammanlagd tid under 8 arbetstimmar.

Begäran om intyg för studiefrämjande engagemang

Ansvarig inom enskild förening eller verksamhet är ansvarig för att säkerställa att uppgifter inlämnade till SöderS samordnare är korrekta - att studenten har varit aktiv inom det område som studenten begär poäng för. När all information nått SöderS ges ett intyg av SöderS samordnare som hämtas ut på SöderS kansli.

Du som är studentrepresentant vänder dig till SöderS vice ordförande vid begäran om aktivitetspoäng.