Utbytesavtal och program

Läs mer om högskolans utbytesavtal och program för utlandsstudier.

Högskolans utbytesavtal för läsåret 2018/2019

Högskolan har cirka 370 utbytesplatser vid utländska universitet inom utbytesprogrammen Erasmus+, ISEP och Linnaeus-Palme. Vi har även enskilda avtal med specifika universitet, så kallade bilaterala avtal. Samtliga utbytesplatser innebär att du som student inte behöver betala någon undervisningsavgift vid det mottagande universitetet. Du har också rätt att tillgodoräkna dig de kurser du läser om du uppfyller vissa krav.

Högskolan utvecklar kontinuerligt sina utbytesavtal. Det innebär att universitet och länder tillkommer eller avvecklas fortlöpande under året. Om du har frågor kan du tala med den internationella handläggaren i International Office eller skicka e-post till exchange@sh.se.

Läs mer om högskolans utbytesavtal/-program:

Erasmus+

Södertörns högskola kan sedan höstterminen 1998 erbjuda utbytesplatser inom Erasmusprogrammet. Erasmus+ ger dig som läser på ett universitet eller en högskola i Sverige möjlighet att studera eller praktisera i ett annat europeiskt land. Högskolan har för närvarande ca 80 Erasmusavtal i 24 länder.

Erasmus+ är EU:s utbildningsprogram för utbildning, ungdom och idrott. Utgångspunkten för programmet är att främja det internationella samarbetet.

Utlandsstudier

Genom Erasmus+ kan du som student läsa 3-12 månader vid ett annat europeiskt lärosäte (per utbildningsnivå). Som Erasmusstudent studerar du på samma villkor som de inhemska studenterna och får tillgodoräkna studierna när du kommer hem igen.

För mer information om Erasmus+programmet se Universitets- och högskolerådets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handbok för studenter som reser via Erasmus+ PDFPDF

Erasmus+ Stipendium

Erasmusstudenter får ett stipendium som utbetalas av det egna lärosätet om villkoren för stipendiet uppfylls. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen.

Mer information om Erasmus + Stipendium och ansökningsinstruktionerPDF

Grant AgreementWord

Learning AgreementWord

GuidelinesPDF

ISEP

Södertörns högskola kan genom ISEP, International Student Exchange Program, erbjuda 4-5 studenter per termin en möjlighet att läsa i USA inom samtliga ämnesområden.

Programmet passar bra för dig som är flexibel i ditt val av universitet. Du väljer bland universitetens vanliga kursutbud och läser tillsammans med amerikanska studenter. Du har bostad ordnad och slipper betala terminsavgifter.

Vad är ISEP?

ISEP är idag en internationell medlemsfinansierad organisation som arrangerar studentutbyte mellan universitet i hela världen. Du som vill studera utomlands kan söka till vilket/vilka som helst av de amerikanska medlemsuniversiteten, med ett undantag; av de populäraste universiteten där det är hög konkurrens om platserna kan bara ett väljas.

Du blir erbjuden en terminsplats. Det kan däremot, i vissa fall, gå att förlänga till två terminer. Utbytet bygger på principen en student mot en student (om vi tar emot en amerikansk student kan vi skicka ut en av våra studenter) och att varje student ska stå för kostnaderna vid hemuniversitetet.

Handbok ISEPPDF

Ansökningsprocess ISEP

Ansökan till studentutbyte inom ISEP görs i två steg.

 1. Du börjar med att enbart söka en utbytesplats till ISEP genom Södertörns högskola via länken som finns på vår hemsida. Precis på samma sätt som du söker övriga utbytesplatser. I det här steget söker du inte till ett specifikt universitet.

  Ansökningsomgången för VT20 är öppen 1-31 mars 2019. För att ansöka behöver du logga in med ditt användarnamn och lösenord för studiewebben. I den här ansökningsomgången söker du utbytesstudier vårterminen 2019.

  Information om behörighet och hur du ansöker hittar du här.
 2. Efter sista ansökningsdagen behandlar vi din ansökan under cirka en vecka. När nomineringarna är klara skickar vi ett e-brev till alla som sökt (till den e-postadress som du uppgett i din ansökan). Om du har blivit nominerad ska du lämna besked inom en vecka och om du tackar ja måste du närvara vid ett obligatoriskt möte på Södertörns högskola efter nomineringen. På mötet går vi tillsammans igenom ansökningsprocessen till ISEP. Datum för mötet kommer att skickas ut via e-brev.
 3. Efter att du är klar med din ansökan granskas den av de internationella handläggarna på Södertörns högskola. Därefter skickas den vidare till ISEP i Washington D.C, som sedan sköter placeringarna. Du får besked om placering ca 8 veckor efter deadline för ISEP-ansökan.

Kostnad ISEP (obs! efter att du har fått en ISEP-plats via Södertörns högskola)

Som utbytesstudent via ISEP betalar du en avgift till Södertörns högskola i förskott. Avgiften täcker kost och logi för en termins studier i USA och är ingen terminsavgift. Kostnader för visum, eventuella vacciner, resa och lokala omkostnader, så som exempelvis busskort och kurslitteratur, tillkommer.

 • Avgiften i utbytesprogrammet ISEP ligger för närvarande (nov 2017) på 30 000 SEK, den kan betalas med studiemedel. Avgiften avser boende och mat under utbytesperioden och är inte en terminsavgift (inga terminsavgifter tas ut vid utbytet)
 • ISEP tar ut en ansökningsavgift i samband med att du skickar in din ansökan till dem, för närvarande 100 USD (nov 2017).
 • En placeringsavgift till ISEP betalas i samband med att du tilldelas en specifik utbytesplats, 325 USD (nov 2017)
 • Du kommer att behöva teckna ISEPs försäkring under din utbytestid, det är obligatoriskt (86 USD/månad (nov 2017).
 • TOEFL-testet kostar 260 USD (nov 2017).

Viktig information om ISEP-ansökan (obs! efter att du har fått en ISEP-plats via Södertörns högskola)

 • I ansökan till ISEP kan du lista upp till 10 universitet i USA. Information om vilka universitet som är med i ISEPlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Till din ansökan bifogas ett rekommendationsbrev, skrivet på engelska av en av dina lärare på Södertörns högskola. Mer information om detta finns på ISEPs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och i ansökningshandlingarna.
 • De flesta universitet i USA kräver goda TOEFL-resultat för att bli antagen, resultaten bifogas ansökan. Det är viktigt att du kontrollerar vilka TOEFL-resultat som krävs för de universitet du har valt i din ansökan. Det är viktigt att du anmäler dig till TOEFL i god tid. Se listan på planerade testtillfällenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • ISEPs ansökan är omfattande och det krävs därför att du tar god tid på dig att kontrollera vilka universitet som är intressanta för just dig och vad de erbjuder för kurser.
 • Läs gärna informationen på ISEPs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med användbara tips inför valet av universitet i USA.

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett utbytesprogram för lärare och studenter på såväl grund- som avancerad nivå. Det syftar till att stärka svenska lärosätens samarbete med universitet i utvecklingsländer och bidra till ett ömsesidigt utbyte.

Programmet finansieras av Sveriges biståndsmyndighet (Sida) och administreras av Universitets- och högskolerådet. Utbytet gäller en termins studier på heltid och ska tillgodoräknas efter hemkomst. Syftet med utbytet är att ge studenter från Sverige och utvecklingsländer meriterande akademisk grundutbildning, internationell erfarenhet samt förståelse för olika kulturer.

Avtal inom Linnaeus-Palme 2018-2019

Kontakta internationella handläggarna via exchange@sh.se på Södertörns högskola om du har frågor.

Ansökan till LP-platser till vårterminen 2019

Alla ansökningar till Linnaeus-Palme görs via ett elektroniskt ansökningsformulär och söks som alla andra utbytesplatser på hemsidan för utlandsstudier. Om du blivit nominerad till en plats där medel inte tilldelas, kan du tyvärr inte åka.

De projekt som har sökt medel för studentutbyte är:

Armenien - Armenian National Agrarian University (ANAU)

Fyra studenter à en termin inom Företagsekonomi. Behörighet: Minst 60 högskolepoäng inom företagsekonomi samt motsvarande en kandidatexamen i företagsekonomi vid Sh innan påbörjat utbyte. Nivå: mastersnivå.

Kontaktperson SH: Paulina Rytkönen och Yohanan Stryjan, Institutionen för Samhällsvetenskaper

Mer information

Information om kurser och dylikt vid universiteten ges av respektive ämne/institution vid SH. För frågor om ansökan kontakta de Internationella handläggarna via exchange@sh.se.

Hur gör man för att söka en L-P-plats för vårterminen 2019?

Du som vill söka en L-P-plats gör det senast den 31 januari 2019. För att kunna gardera dig och vara säker på att få en annan plats ifall medel inte tilldelas den L-P-plats du har sökt, kan du söka fler utbytesplatser. Det går dock inte att bli tilldelad två platser under samma ansökningsperiod. Om du har valt en L-P-plats i första hand men L-P-medel inte tilldelas kommer du att bli erbjuden nästa tillgängliga alternativ på din prioriteringslista.

Bilaterala avtal

Södertörns högskola har tecknat flera bilaterala avtal med olika utomeuropeiska universitet. De flesta avtalen som betecknats som bilaterala är högskoleövergripande och inte ämnesspecifika, vilket oftast innebär att du kan välja kurser fritt så länge du behärskar språket som undervisningen bedrivs på. De länder i vilka Södertörns högskola har slutit bilaterala avtal är Chile, Hong Kong, Japan, Kanada, Sydkorea, Libanon, Mexiko, Ryssland, Taiwan och USA.

Handbok för utresandePDF

Poängkrav i olika länderPDF

Studieplan - Learning agreement.docxWord