Bli anteckningsstöd

Här hittar du information om uppdraget och kan skicka in en intresseanmälan.

Villkor

1. Uppdraget

Anteckningsstöd kan beviljas studenter vars funktionsnedsättning gör det svårt att lyssna och anteckna samtidigt. Som anteckningsstöd bearbetar du de anteckningar du tagit vid föreläsningar och andra undervisningstillfällen, och delar dem med en eller flera studenter i klassen omgående efter undervisningen.

Du skriver direkt på egen dator, eller renskriver i efterhand. Dina anteckningar ska ha uppdelade stycken, rubriker och tydligt språk. Innehållet ska vara sakligt och baserat på den information som framkommer vid undervisningen.

2. Arbetsmetod

Anteckningsstödet innebär främst anteckningar från föreläsningar inom en kurs. I de fall seminarier eller workshops innehåller fakta eller saklig information som är en del av kursen, kan anteckningarna även omfatta detta. Du, som är anteckningsstöd, ska dock inte behöva vara i samma seminariegrupp som din/dina mottagare.

Det finns inte en specifik mall för hur anteckningarna ska se ut, utan det kan bero på undervisningens utformning. Anteckningarna ska dock inte vara en direkt avskrivning av t ex en Powerpoint, utan omfatta relevant information som läraren ger vid undervisningstillfället.

Du ska inte tolka, analysera eller dra egna slutsatser från en föreläsning i anteckningarna, utan detta ska mottagarna göra själva.

Du kan tänka på följande punkter när du renskriver dina anteckningar:

  • Skriv på dator.
  • Skriv ut datum för föreläsningen.
  • Se till att rubriker är tydliga. Använd gärna den rubrikformatering som finns i det program du använder för att anteckna, så vet du att det kommer fungera bra.
  • Dela in anteckningarna i stycken.
  • Rätta till språket och gör anteckningarna tydliga så att någon annan kan förstå dem. Skriv hellre för mycket än för lite.
  • Använd gärna ett lättläst typsnitt, t ex Verdana.

Be gärna om feedback från din mottagare – funkar dina anteckningar, är dom tydliga, relevanta och lagom omfattande?

Anteckningarna från en föreläsning ska skickas till mottagarna så snart som möjligt efter undervisningstillfället. En riktlinje är max två dagar.

Det vanligaste sättet att dela med sig av anteckningarna är att skicka dem per mejl. Eftersom studenter med intyg om stöd omfattas av sekretess får du inte röja deras identitet till lärare, andra studenter eller inför varandra. Därför måste du använda dig av funktionen ”hemlig kopia” (bcc) när du skickar anteckningarna till fler än en mottagare, eller skicka till mottagarna en och en, om ni inte kommer överens om något annat.

3. Sekretess

Uppdragstagaren förbinder sig att följa de regler om tystnadsplikt och sekretess som gäller enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

4. Ersättning

Du arvoderas för det merarbete du utför, inte för antal föreläsningar eller antal sidor du antecknar. Detta innebär alltså att arvode utbetalas för att du, som anteckningsstöd ska renskriva, redigera, skicka och eventuellt kunna svara på frågor om dina anteckningar om något är otydligt.

Du får en ersättning baserat på antal högskolepoäng du tagit anteckningar vid. Arvodet är 1500 kr per 7,5 hp. Har du antecknat för 15 hp, får du 3000 kr och för 30 hp får du 6000 kr. Justering av ersättning kan komma att ske utifrån eventuella förändringar av omfattning, exempelvis vid större frånvaro.

Uppdraget är arvoderat, och räknas inte som en anställning. Det är inte underlag för a-kassa eller tjänstepension. Skatt på 30 procent dras av.

Arvodet betalas ut som en engångsersättning i slutet av terminen.

Inga övriga kostnader ersätts.

5. Vid frånvaro

Om du är sjuk eller inte kan närvara vid undervisningen vid enstaka tillfällen, måste du meddela dina mottagare det, så att de är beredda på att inga anteckningar kommer från det tillfället. Om du kommer frånvara under en längre period (tre anteckningstillfällen eller mer) måste du också kontakta funka@sh.se.

Om du märker att din mottagare löpande inte verkar vara närvarande vid den undervisning du antecknar ifrån, bör du kontakta funka@sh.se.

När vi tagit emot din ansökan kontaktar vi dig. Om du har frågor kan du mejla oss på funka@sh.se.