Student

Funka – Stöd vid funktionsnedsättning

Som student på Södertörns högskola med en eller flera varaktiga funktionsnedsättningar kan du underlätta dina studier genom att ansöka om särskilt stöd i studiesituationen.

Ansök om stöd i studiesituationen via NAIS, det nationella ansökningssystemet för särskilt stöd i studiesituationen, på länken nedan: https://www.nais.uhr.se/länk till annan webbplats

Det är viktigt att du så tidigt som möjligt ansöker om stöd. När du har skickat in din ansökan kallas du till ett informationsmöte på cirka 30-45 minuter. Vid terminsstart kan det vara flera veckors väntetid. Under mötet går du och funkasamordnaren igenom dina behov i relation till det stöd som finns på högskolan. Vi tittar också på din aktuella kursplan, dess lärandemål och examinationsformer. Samordnaren gör sedan ett intyg som du använder i kontakten med lärare och personal på högskolan.

För att få din kurslitteratur i anpassad form behöver du inte ansöka om stöd via funkasamordnaren. Du kontaktar talboksservice direkt. Läs mer om talböcker och annan anpassad litteratur på sidan Bibliotekets hjälp och stöd till dig med funktionsnedsättning

Ansök om stöd

Ansök om stöd vid funktionsnedsättning

För att söka om stöd vid funktionsnedsättning behöver du ett intyg som styrker den funktionsnedsättning du söker stöd för. Ansökan gör du enkelt online.

 

Vem kan få stöd?

Du som har en varaktig funktionsnedsättning har rätt till stöd. Begreppet funktionsnedsättning (i det här sammanhanget) utgår från Diskrimineringslagen (2008:567) och lyder:

”Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Begränsningen kan ha funnits vid födseln, uppstå senare eller förväntas uppstå”. Länk till diskrimineringslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  

En tillfällig skada eller sjukdom som förväntas gå över definieras inte som en varaktig funktionsnedsättning.

Hur fungerar stödet?

Vissa typer av stöd kan funkasamordnaren besluta om. Andra stöd kan samordnaren rekommendera att till exempel lärare på högskolan ger, exempelvis kan en rekommendation om stöd vara att du beviljas förlängd skrivtid vid en hemtentamen. Du som student är ansvarig för att använda det intyg om stöd i studier som funkasamordnaren utfärdar för att kommunicera dina behov och få tillgång till stöd. Det är viktigt att vara införstådd med att stöd alltid ges i mån av tillgång.

Det finns också generellt stöd, som till exempel Studieverkstan står för.

Undrar du över hur tillgängliga högskolans lokaler är?

Läs om tillgänglighet och högskolans lokaler

Kontakta Funka

funka@sh.se

 Vilka stöd kan bli aktuella?

Bibliotekets talboksservice ger service till alla studenter som har behov av inläst kurslitteratur. Du behöver inte ha Funkaintyg för att få talböcker. Läs mer om hur det går till på talboksservice sidor. Du bokar en tid med dem via talbok@sh.se

Studieverkstan

Studieverkstan finns i biblioteket och ger stöd i akademiskt skrivande och studieteknik. Det finns möjlighet att boka förlängda pass om du har behov av det. Stödet beviljas av samordnaren. Du hittar mer information om studieverkstan på www.sh.se/studieverkstanlänk till annan webbplats

Om du har behov av anpassningar vid salsskrivning ska du diskutera detta med samordnaren, för att se vilka anpassningar som kan vara aktuella. Om du blir beviljad anpassningar vid salsskrivningar, ansvarar du som student för att inför varje salsskrivning själv i god tid ansöka om det stöd du vill ha.

Exempel på anpassningar vid salsskrivning:

  • Genomföra skrivningen i ett mindre grupprum
  • Utökad skrivtid
  • Möjlighet att skriva på dator

Läs mer om salsskrivningar

Som komplement till din egen närvaro på föreläsningar/seminarier finns möjligheten att få anteckningsstöd. Det innebär att en kurskamrat får ersättning av högskolan för att dela sina anteckningar med dig.

Här nedan hittar du en arbetsbeskrivning för uppdraget, som kan vara bra att visa för den som funderar på att bli anteckningsstöd.

Arbetsbeskrivning för anteckningsstödPDF

Som komplement/alternativ till anteckningsstöd kan du också själv fråga läraren om du kan få ta del av powerpointpresentationer eller eventuella föreläsningsanteckningar inför föreläsningarna

 För att du ska kunna kopiera/skriva ut anteckningar vid anteckningsstöd eller om du har behov av att arbeta med pappersformat kan du få bidrag till ditt utskriftskonto.  

Det finns möjlighet att genom högskolan få stöd med planering och struktur från en mentor, oftast en annan student. Mentorn kan stötta dig i att prioritera, överblicka vad som måste göras, tidsplanera, tolka uppgifter och hjälpa till att tydliggöra ramar. Mentorn är inte en extralärare i det ämne du studerar, utan ska stötta just strukturering av studierna. Stödet ges i upp till tre timmar per vecka och beviljas en termin i taget.

På entréplan i biblioteket, rum UB 523 finns Resursrummet. Här finns:

  • två datorer med stödprogrammen EasyReader, TorTalk, Gustavas ordböcker, ClaroCapture, ClaroIdeas och ZoomText.
  • en skrivare
  • tangentbord för punktskrift
  • skanner med ocr-funktion för att skapa pdf:er som går att läsa upp med talsyntes.

Resursrummet ligger i biblioteket och heter UB 523 och går att boka endast om du blivit beviljad det stödet av samordnaren.

Läs mer om resursrummet

Utökad handledning innebär handledning utöver ordinarie tilldelad tid vid uppsatsskrivning. Diskutera dina behov av extra handledning med dina lärare tidigt, senast vid terminsstart för uppsatsterminen. Observera att den handledning du får av ditt ämne är ämneshandledning. Behöver du handledning i akademiskt skrivande vänder du dig till Studieverkstan.

Om din funktionsnedsättning skapar hinder för dig att genomföra en viss typ av examination kan en alternativ examination diskuteras. Det är din lärare eller examinator som utifrån gällande kursplan och dess lärandemål kan besluta om en alternativ examinationsform.

I vissa fall kan funktionsnedsättningens art kräva en långsammare studietakt än normalt. Ämnesansvarig och institutionssekreterare eller studievägledare kan vid behov, i samarbete med studenten, utarbeta en individuell studieplan för genomförandet av studierna. En omprövning av den individuella studieplanen bör ske kontinuerligt. Möjligheten att utforma en individuell studieplan är beroende av kursplanens innehåll, kursupplägg/programupplägg etc. och är inte självklart möjligt inom alla områden. Olika alternativ och möjligheter får diskuteras utifrån den enskilda studentens behov och kursernas upplägg.

Som student bör du i god tid undersöka möjligheterna till individuell studieplan på det program eller den kurs som du är intresserad av. Vänd dig till ämnesansvarig lärare eller en studievägledare.

En del tekniska hjälpmedel kan du få hjälp med via din kontakt med t ex vård eller logoped.

I biblioteket finns datorsalar och bärbara datorer med bl.a. program för studenter med läs- och skrivnedsättning. Läs mer på https://www.sh.se/bibliotek/soka/bibliotekets-hjalp-och-stod-till-dig-med-funktionsnedsattninglänk till annan webbplats

De stora föreläsningssalarna är utrustade med hörslingor. Om du har behov av en bärbar hörslinga, kontakta i första hand hörselvården i ditt landsting.

Om du är hörselskadad eller döv och i behov av teckenspråkstolk, anlitar högskolan Enheten för utbildningstolkning vid Stockholms Universitet. Behov av tolk skall anmälas till samordnaren vid samma tidpunkt som ansökan. Det är bra om du i ett brev till samordnaren berättar vilka högskolor i övrigt du har sökt till, vilken rangordning, m.m. För mer information se även Enheten för utbildningstolknings hemsida: www.unitolk.su.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Åka utomlands med funktionsnedsättning?

Utlandsstudier med en funktionsnedsättning

Vill du studera utomlands och har en funktionsnedsättning? Du kan också få stöd under dina utlandsstudier.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-09-13