Student

Funka – Stöd vid funktionsnedsättning

Som student på Södertörns högskola med en eller flera varaktiga funktionsnedsättningar kan du underlätta dina studier genom att ansöka om stöd i studiesituationen.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om stöd i studiesituationen på webben via Nais Länk till annan webbplats., det nationella ansökningssystemet för stöd i studiesituationen. Du behöver ha ett utlåtande från läkare, psykolog, logoped eller annan specialist tillgängligt för uppladdning för att kunna göra en ansökan.

När ska jag ansöka?

Ansök om stöd så snart du vet att du är antagen och har för avsikt att registrera dig på kurs eller program och bli student på högskolan. Om du har behov av större stödinsats, till exempel utbildningstolkning, ansök gärna ännu tidigare.

När du har skickat in din ansökan kallas du per mejl till ett kartläggningssamtal på cirka 30–45 minuter. Vid terminsstart kan det vara flera veckors väntetid.

Hur går samtalet till?

Under samtalet går du och funkasamordnaren igenom dina behov i relation till det stöd som finns på högskolan. Du kan förbereda dig genom att läsa om stöden här nedan. Vid behov tittar vi också på din aktuella kursplan, dess lärandemål och examinationsformer.

Efter samtalet får du via Nais ett besked om stöd och anpassningar, som du använder i kontakten med lärare/examinator och annan personal på högskolan.

Talböcker kräver inte funkaintyg

För att få din kurslitteratur i anpassad form behöver du inte ansöka om stöd via funkasamordnaren. Du kontaktar talboksservice direkt. Läs mer om talböcker och annan anpassad litteratur på sidan Bibliotekets hjälp och stöd till dig med funktionsnedsättning.

Som student på högskolan kan du även ladda ner talsyntesen Tortalk utan
kostnad till din egen dator. Läs mer och ladda ner på sh.se/studieverkstan under
rubriken “Vill du läsa med öronen?”.

Ansök om stöd

Ansök om stöd vid funktionsnedsättning

För att söka om stöd vid funktionsnedsättning behöver du ett intyg som styrker den funktionsnedsättning du söker stöd för. Ansökan gör du enkelt online.

Vem kan få stöd?

Du som har en varaktig funktionsnedsättning har rätt till stöd. Begreppet funktionsnedsättning (i det här sammanhanget) utgår från Diskrimineringslagen (2008:567) och lyder:

”Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Begränsningen kan ha funnits vid födseln, uppstå senare eller förväntas uppstå”. Länk till diskrimineringslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

En tillfällig skada eller sjukdom som förväntas gå över definieras inte som en varaktig funktionsnedsättning.

Hur fungerar stödet?

Vissa typer av stöd kan funkasamordnaren besluta om. Andra stöd kan samordnaren rekommendera att lärare och examinatorer på högskolan beviljar. Till exempel kan en rekommendation vara att du beviljas förlängd skrivtid vid en hemtentamen. Du som student är ansvarig för att använda det intyg om stöd i studier som funkasamordnaren utfärdar för att kommunicera dina behov och få tillgång till stöd. Det är viktigt att vara införstådd med att stöd alltid ges i mån av resurser.

Det finns också annat stöd på högskolan, som alla studenter kan ta del av. Exempel på det är individuell handledning, workshops och kurser i Studieverkstan kring studieteknik och akademiskt skrivande, eller studie- och karriärvägledning, kuratorssamtal eller samtal med studentprästen. Precis som Funkasamordnaren har dessa samtalsparter tystnadsplikt.

Undrar du över hur tillgängliga högskolans lokaler är?

Läs om tillgänglighet och högskolans lokaler

Kontakta Funka

funka@sh.se

 Vilka stöd kan bli aktuella?

Bibliotekets talboksservice ger service till alla studenter som har behov av inläst kurslitteratur. Du behöver inte ha Funkaintyg för att få talböcker. Läs mer om hur det går till på talboksservice sidor. Du bokar en tid med dem via talbok@sh.se

Talsyntes, alltså möjligheten att läsa upp digital text med en datorröst, finns nu tillgängligt för alla studenter på Södertörns högskola. Du behöver inte ha fått ett funkaintyg. Ladda ner talsyntesen Tortalk för PC eller Mac på Studieverkstans sida (kräver inlogg).

Studieverkstan finns i biblioteket och ger stöd i akademiskt skrivande och studieteknik. Det finns möjlighet att boka förlängda pass om du har behov av det. Stödet beviljas av samordnaren. Du hittar mer information om studieverkstan på www.sh.se/studieverkstan

Om du har behov av anpassningar vid salsskrivning ska du diskutera detta med samordnaren, för att se vilka anpassningar som kan vara aktuella. Om du blir beviljad anpassningar vid salsskrivningar, ansvarar du som student för att inför varje salsskrivning själv i god tid ansöka om det stöd du vill ha.

Exempel på anpassningar vid salsskrivning:

  • Genomföra skrivningen i ett mindre grupprum
  • Utökad skrivtid
  • Möjlighet att skriva på dator.

Läs mer om salsskrivningar

Som komplement till din egen närvaro på föreläsningar/seminarier finns möjligheten att få anteckningsstöd. Det innebär att en kurskamrat får ersättning av högskolan för att dela sina anteckningar med dig.

Här nedan hittar du en arbetsbeskrivning för uppdraget, som kan vara bra att visa för den som funderar på att bli anteckningsstöd.

Arbetsbeskrivning för anteckningsstöd Pdf, 326.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Som komplement/alternativ till anteckningsstöd kan du också själv fråga läraren om du kan få ta del av powerpointpresentationer eller eventuella föreläsningsanteckningar inför föreläsningarna.

För att du ska kunna kopiera/skriva ut anteckningar vid anteckningsstöd eller om du har behov av att arbeta med pappersformat kan du få bidrag till ditt utskriftskonto.  

Det finns möjlighet att genom högskolan få stöd med planering och struktur från en mentor, oftast en annan student. Mentorn kan stötta dig i att prioritera, överblicka vad som måste göras, tidsplanera, tolka uppgifter och hjälpa till att tydliggöra ramar. Mentorn är inte en extralärare i det ämne du studerar, utan ska stötta just strukturering av studierna. Stödet ges i upp till tre timmar per vecka och beviljas en termin i taget.

På entréplan i biblioteket, rum UB 523 finns Resursrummet. Här finns:

  • två datorer med stödprogrammen EasyReader, TorTalk, Gustavas ordböcker, ClaroCapture, ClaroIdeas och ZoomText
  • en skrivare
  • tangentbord för punktskrift
  • skanner med ocr-funktion för att skapa pdf:er som går att läsa upp med talsyntes.

Resursrummet ligger i biblioteket och heter UB 523 och går att boka endast om du blivit beviljad det stödet av samordnaren.

Läs mer om resursrummet

Utökad handledning innebär handledning utöver ordinarie tilldelad tid vid uppsatsskrivning. Diskutera dina behov av extra handledning med dina lärare tidigt, senast vid terminsstart för uppsatsterminen. Observera att den handledning du får av ditt ämne är ämneshandledning. Behöver du handledning i akademiskt skrivande vänder du dig till Studieverkstan.

Om din funktionsnedsättning skapar hinder för dig att genomföra en viss typ av examination kan en alternativ examination diskuteras. Det är din lärare eller examinator som utifrån gällande kursplan och dess lärandemål kan besluta om en alternativ examinationsform.

I vissa fall kan funktionsnedsättningens art kräva en långsammare studietakt än normalt. Ämnes- eller programansvarig och institutionssekreterare kan vid behov, i samarbete med studenten, utarbeta en individuell studieplan för genomförandet av studierna. En omprövning av den individuella studieplanen bör ske kontinuerligt. Möjligheten att utforma en individuell studieplan är beroende av kursplanens innehåll, kursupplägg/programupplägg etc. och är inte självklart möjligt inom alla områden. Olika alternativ och möjligheter får diskuteras utifrån den enskilda studentens behov och kursernas upplägg.

Som student bör du i god tid undersöka möjligheterna till individuell studieplan på det program eller den kurs som du är intresserad av. Vänd dig till ämnesansvarig lärare eller programansvarig.

En del tekniska hjälpmedel kan du få hjälp med via din kontakt med till exempel vård eller logoped.

I biblioteket finns datorsalar med bland annat program för studenter med läs- och skrivnedsättning.

Det finns även bärbara datorer som du kan låna hos Infocenter.

De stora föreläsningssalarna är utrustade med hörslingor. Om du har behov av en bärbar hörslinga, kontakta i första hand hörselvården i ditt landsting.

Om du är hörselskadad eller döv och i behov av teckenspråkstolk, anlitar högskolan Enheten för utbildningstolkning vid Stockholms Universitet. Behov av tolk skall anmälas till samordnaren vid samma tidpunkt som ansökan. Det är bra om du i ett brev till samordnaren berättar vilka högskolor i övrigt du har sökt till, vilken rangordning, med mera. För mer information se även Enheten för utbildningstolknings hemsida: www.unitolk.su.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Åka utomlands med funktionsnedsättning?

Utlandsstudier med en funktionsnedsättning

Vill du studera utomlands och har en funktionsnedsättning? Du kan också få stöd under dina utlandsstudier.

Södertörns högskola är en statlig myndighet. Allt som skickas in till högskolan (till exempel ansökningar och e-post) är allmän handling. Allmänna handlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför begäras utlämnade. Uppgifter som rör en persons hälsotillstånd omfattas dock av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Länk till annan webbplats. och en sekretessprövning görs därför i varje enskild begäran.

För mer information hur dina personuppgifter behandlas som student vid Södertörns högskola, se Behandling av personuppgifter.

Information till Funkastudenter: Att ansöka om förlängd skrivtid vid salsskrivningar


Många av er har möjlighet att ansöka om längre tid i samband med salsskrivningar. Denna information ligger i KronoX och finns inte tillgänglig för dina lärare och examinatorer. När nu salsskrivningar görs om till hemtentor behöver du skicka in ditt Funkaintyg till läraren för att ni ska kunna diskutera en eventuell förlängning av tiden på hemtentan – om du har behov av det. Observera att vid hemtentor är förlängd skrivtid en rekommendation från samordnaren av särskild pedagogiskt stöd. Det innebär att det är examinator (läraren) som fattar beslut om vilken förlängning som är möjlig.

Du hittar ditt intyg när du loggar in på www.nais.uhr.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Genom att trycka på Läs besked får du fram ditt intyg och kan ladda ner det och mejla till din lärare. På sida 2 finns rekommendationerna listade. Kontakta Funka ifall du har behov av förlängd skrivtid vid hemtentamen, men saknar en sådan rekommendation i ditt intyg. Vi finns på funka@sh.se och svarar så fort vi kan!

Gällande anteckningsstöd och mentorsstöd i coronatider

Både anteckningsstöd och mentorer fortsätter att jobba med att ge stöd trots att undervisningen ställs om till digital undervisning. Mentorssamarbeten ska i första hand genomföras genom digitala möten. Timrapporter kan skickas in till oss via mejl och studenter som får stöd kan bekräfta att de fått stödet via timrapport.funka@sh.se
Vi har skickat ut mejl med tydligare instruktioner till berörda studenter, anteckningsstöd och mentorer. Kontakta gärna oss om du har frågor!

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-09-15