Reell kompetens

Information till dig som vill studera på Södertörns högskola och ansöka
om prövning av reell kompetens vid anmälan till högskolestudier.

Reell kompetens är den samlade kompetens en person har, oavsett hur hen har skaffat den och oavsett om hen har formella bevis på den eller inte. Den reella kompetens som åberopas måste dock alltid styrkas. En person har möjlighet att ansöka om att få sin reella kompetens prövad vid anmälan till högskolestudier. Vid ansökan görs en bedömning huruvida den sökande uppnår behörighetskraven eller ej. Den som blivit grundläggande
behörig genom reell kompetens hamnar i urvalsgruppen ÖS (Övriga Sökande) och bör skriva högskoleprovet för att få ett meritvärde att konkurrera med i urvalet och på så sätt öka sina chanser att bli antagen. Du kan läsa mer om prövning av reell kompetens vid anmälan till högskolestudier på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och på sh.se.

För att lärosätet ska kunna göra en bedömning av din ansökan krävs att du beskriver din reella kompetens noga i förhållande till behörighetskraven på den utbildning du ansöker till. Det innebär att du ska visa hur och på vilket sätt behörighetskraven är uppnådda utifrån kunskaper och/eller färdigheter som du redan har. Underlaget som krävs för att beskriva hur din reella kompetens motsvarar behörighetskraven brukar bli omfattande, och beror på att du ska visa att du redan har kunskaper och/eller färdigheter som det annars tar många veckor eller terminer att uppnå genom studier.
Se längre ner hur du går tillväga för att göra din ansökan och visa hur du tycker att du uppfyller reell kompetens.

För att du ska kunna antas till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. I antagningssammanhang används ofta begreppet behörighetskrav istället för förkunskaper. Behörighetskraven anger villkoren för att anses behörig till en utbildning. Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning på grundnivå och kraven är desamma för alla
utbildningar.

Läs mer om grundläggande behörighet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har nedanstående kurser har du uppfyllt grundläggande behörighet och behöver inte ansöka om reell kompetens för den grundläggande behörigheten.

Lägsta betyget E alternativt Godkänt i

 • Svenska/Svenska som andra språk 1 + 2 + 3 eller Svenska/Svenska som andra språk A + B
 • Engelska 5 och 6 eller Engelska A
 • Matematik 1a, b eller c eller Matematik A
 • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2 eller Samhällskunskap A
 • samt tre års arbetslivserfarenhet på minst halvtid efter 19 års ålder.

Saknar du godkänt betyg i någon eller några av dessa kurser räcker det att du ansöker om prövning av reell kompetens för den enskilda kursen enligt instruktionen nedan.

Förutom kravet om grundläggande behörighet för högskolestudier, har många utbildningar också särskilda förkunskapskrav som är kopplade till utbildningens innehåll. Som exempel kan nämnas att det krävs matematik 2 (utöver grundläggande behörighet) för att vara behörig till socionomprogrammet. Om du då saknar den särskilda behörigheten matematik 2 för socionomprogrammet ska du i din ansökan skriva den kompetens och de kunskaper som
du formellt saknar och hur du har förvärvat dessa. Om du saknar betyg i till exempel Matematik 2a/2b/2c ska din beskrivning handla om matematik. Du kan ta del av information om den eller de specifika gymnasiekurserna på Skolverkets hemsida för att veta vilka
kunskaper det är som behöver lyftas fram. Gör en utförlig beskrivning av dina kunskaper och färdigheter i relation till behörighetskravet (dvs den/de kurser som du ansöker om reell
kompetens för). Om du saknar betyg i fler kurser som krävs för den särskilda behörigheten måste du ansöka och beskriva hur du har inhämtat dina kunskaper och färdigheter i varje specifik kurs.

Särskild behörighet kan även vara krav på specifika högskolekurser. Då är det den kursens förväntade studieresultat som du ska koppla dina kunskaper till.

Ett exempel är om du söker kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot gymnasieskolan (KPU) i engelska där behörighetskravet är 120 poäng engelska. Om du då har 90 poäng i engelska och därmed saknar de sista 30 poängen så kan du ansöka om reell kompetens och beskriva dina färdigheter och kunskaper som då ska motsvara innehållet i de 30 poäng som du saknar.

Vid ansökan om prövning av reell kompetens behöver du göra en självskattning baserad på dina kunskaper och/eller färdigheter i förhållande till det/de behörighetskrav du anser dig uppnå. För detta behöver du noggrant beskriva hur du anser dig uppnått behörighetskraven utifrån din reella kompetens. När du reflekterar kring huruvida du uppfyller behörighetskraven utifrån din reella kompetens kan du använda dig av självskattningsfrågorna nedan. Du reflekterar över och beskriver dina kunskaper/färdigheter i förhållande till behörighetskraven för den utbildning du anmält dig till.

Frågor:

Fråga 1:
På vilket sätt har du kunskaper/färdigheter som motsvarar behörighetskraven för den utbildning du söker till? Motivera utförligt ditt svar samt vilka intyg du bifogar för att styrka dessa.

Fråga 2:
När och var lärde du dig det? Motivera utförligt ditt svar samt vilka intyg du bifogar för att styrka dessa.

Fråga 3:
Hur har du lärt dig det? Här kan du t.ex. beskriva en situation eller ett sammanhang där du har inhämtat dessa kunskaper/färdigheter. Motivera utförligt ditt svar samt vilka intyg du bifogar för att styrka dessa.

 1. Gör en anmälan till kurser eller program på antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 2. Påbörja beskrivningen av din reella kompetens enligt frågorna i självskattningen ovan, förslagsvis i ett Word-dokument. Överst anger du ditt namn, personnummer och telefonnummer. Du skriver vilken behörighet du saknar och ansöker om reell kompetens för (exempelvis Matematik 2 och Naturkunskap 2) och vilken utbildning du söker (exempelvis programmet Miljö och utveckling).
 3. Styrk dina uppgifter så långt som möjligt med intyg från exempelvis kurser, betyg och kursförteckningar/transcript från studier, dokumenterad erfarenhet från föreningsliv, utlandsstudier, arbetsliv, personalutbildning eller andra typer av erfarenhet. Bifoga även intyg från till exempel en chef eller arbetsledare som kan intyga dina kunskaper (kopplat till behörighetskravet, se kunskapsmålen från Skolverket) och hur du har erhållit dem. Bifoga en förteckning över de dokument du vill åberopa. Observera att alla dokument måste vara signerade för att beaktas!
 4. Fyll i blanketten för ansökan om reell kompetens på antagning.se och följ instruktionerna. Ansökan om reell kompetens måste vara inkommen senast sista anmälningsdag oavsett när anmälan till utbildning är gjord. Sena ansökningar kommer inte att behandlas. Observera att du inte kan ansöka om reell kompetens på utbildningar som är öppna för sen anmälan vid Södertörns Högskola.

 1. Lärosätet/ämneskunnig bedömer din ansökan
 2. Efter bedömningen fattas beslut om bifall eller avslag/delvis avslag.
 3. Får du ett avslag/delvis avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) efter att du fått ditt antagningsbesked.

Du kan vända dig till studie- och karriärvägledningen för information om ovan beskrivna process och behöver du efter ett beslut diskutera val av studier kan du få hjälp av en studie- och karriärvägledare.

Besök sh.se/studievagledning eller skicka e-post till studier.karriar@sh.se där du beskriver vad du behöver hjälp med. Du kan även boka en tid för vägledningssamtal via vår bokningslänk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..