Förvaltningsakademins forskning

I vårt uppdrag ingår att bedriva uppdragsutbildningar som bygger vetenskaplig grund. Här kan du ta del av den forskningen genom att läsa om pågående och tidigare forskningsprojket, läsa arbetsrapporter och publikationer.

Forskningen utgör en viktig del av vår verksamhet och utgör till exempel grunden för de uppdragsutbildningar vi tillhandahåller. Vi har också som ambition att samla och utveckla den forsknings som bedrivs inom området.

Våra forskare är och har varit engagerade i forskningsprojekt som rör myndigheters arbete och organisering, den svenska skolan samt administrationen inom offentlig sektor. Se också högskolans egna databas över forskningsprojekt för att ta del av aktuell information.

Publikationer publiceras löpande på publikationsdatabasen DiVA.länk till annan webbplats

Torbjörn Nilsson: Mellan rådgivning och kontroll. Den statliga Skolinspektionen som skolexempel 1861-1991

Förvaltningsakademin nr 15, Södertörns högskola, 2017

Skolinspektionen har i drygt 150 år genom skolbesök och andra metoder ansvarat för övervakning, uppsikt, tillsyn, granskning och kontroll skolan. Dess plats i statsförvaltningen har skiftat, likaså verksamhetens tyngdpunkt. Men hur viktiga är själva skolbesöken? Spänningen mellan kontroll och rollen som rådgivare följer Skolinspektionen över hela dess tid.
Finns att ladda ner som pdf-fil på Bibliotekets webb.länk till annan webbplats


Hanna Sofia Rehnberg: På väg. Berättelser om Trafikverket

Förvaltningsakademin nr 14, Södertörns högskola, 2017

Många har saker att säga om Trafikverket, men vad säger trafikverkarna själva? Genom en väv av röster, sammanställda och tolkade med hjälp av narratologi och teori om organisationskultur, skapas en övergripande berättelse om Trafikverket i ett tidigt skede i den unga myndighetens historia.
Finns att ladda ner som pdf-fil på Bibliotekets webb.länk till annan webbplats


Bengt Jacobsson & Göran Sundström: En modern myndighet. Trafikverket som ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos

Studentlitteratur,länk till annan webbplats 2017

Hur modernt kan ett statligt verk bli, om det fortfarande vill vara en myndighet? I den här boken skildras Trafikverkets försök att förverkliga idén om att vara en modern organisation, och vad som händer när myndighetsidealet slår tillbaka.

Daniel Castillo & Mikael Ljung: Arbetsdelning i praktiken. Satsning på nya avlastande tjänster i Skövde kommun

Förvaltningsakademin nr 13, Södertörns högskola, 2017

Arbetsmarknadsmodellen Breddad kompetensförsörjning i Skövde kommun syftar till att avlasta ordinarie kommunal personal och förbättra deras arbetssituation. Genom en ökad arbetsdelning övertar arbetslösa arbetsuppgifter som inte kräver någon formell kompetens, vilket gör att ordinarie personal kan fokusera på sitt kärnarbete.
Finns att ladda ner som pdf-fil på Bibliotekets webb.länk till annan webbplats

Bengt jacobsson & Jenny Svensson: Rektorer. Om konsten att hantera motstridiga krav

Studentlitteratur,länk till annan webbplats 2017

Rektorer framställs ofta som nyckel­aktörer i arbetet för bättre resultat och ökad likvärdighet i den svenska skolan. Men vilka möjligheter har de egentligen att leda och styra sina skolor?
Rektorer ska implementera lagar och läroplaner, vårda ­professionella ideal och förmedla demokratiska värden – men därutöver ska de leda sina organisationer effektivt och konkurrera på en marknad.

Mikael Ljung & Anders Ivarsson Westerberg: När målstyrning blev detaljstyrning. Arbetsvillkor och administrativa rutiner i hemtjänsten

Förvaltningsakademin nr 12, Södertörns högskola, 2017

Genom en rad reformer har hemtjänsten förändrats från att vara en kommunal verksamhet till både privata bolag och olika kommunala enheter. Idén var att verksamheten skulle målstyras och effektiviseras.Denna studie visar att det administrativa arbetet ökat avsevärt, främst högre upp i organisationen. För vårdbiträdena har däremot tidspressen och detaljstyrningen ökat och.Slutsatsen blir att ekonomi prioriteras framför omsorg.
Finns att ladda ner som pdf-fil på Bibliotekets webb.länk till annan webbplats

Anders Ivarsson Westerberg (red.): Det finns ett kaos mellan verkligheten och kartan - Rapport från Förvaltningsakademins seminarium om den stora polisreformen

Förvaltningsakademin nr 11, Södertörns högskola, 2017

Den första januari 2015 sjösattes den kanske största organisationsreform som genomförts i Sveriges statsförvaltning – omorganisationen där de 21 länspolismyndigheterna slogs ihop till en enda nationell polismyndighet. I november 2016 arrangerade Förvaltningsakademin ett seminarium om denna reform. I panelen deltog forskare, poliser, journalister och rikspolischef Dan Eliasson.
Finns att ladda ner som pdf-fil på Bibliotekets webb.länk till annan webbplats

Cajsa Niemann: Tillitsbaserad styrning i statsförvaltningen - kan Regeringskansliet visa vägen?

Förvaltningsakademin nr 10, Södertörns högskola, 2017

Under 2016 har regeringen lanserat en tillitsreform och här diskuteras ett empiriskt exempel på tillitsbaserad styrning i statsförvaltningen – rollerna i relationen mellan politiker och tjänstemän i Regeringskansliet. Denna relation har visat sig bygga på ett förtroende som byggs upp i interaktionen mellan politiker och tjänstemän. Förtroendet baseras på att de agerar i enlighet med de förväntningar de har på varandra.
Finns att ladda ner som pdf-fil på Bibliotekets webb.länk till annan webbplats

Daniel Castillo: Arbete för alla - att skapa långsiktiga möjligheter i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning

Förvaltningsakademin nr 9, Södertörns högskola, 2017

Under 2015 initierade Sveriges Kommuner och Landsting ett nätverk med syfte att utveckla och organisera lokala projekt för att förbättra förutsättningarna på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar. Ett annat mål är att förbättra framtida kompetensförsörjning inom välfärdens organisationer, en allt viktigare fråga på senare år. I denna rapport har utvecklingsarbetet följts i fyra kommuner som deltagit i nätverket.
Finns att ladda ner som pdf-fil på Bibliotekets webb.länk till annan webbplats

Bengt Jacobsson och Leonora Mujkic: Trafikverket. En förvaltningspolitisk historia

Förvaltningsakademin nr 8, Södertörns högskola, 2016

Precis som i andra delar av samhället, har idéer om konkurrens, marknader och samverkan väglett utvecklingen och styrningen inom politikområdet transportpolitik. Tre faser kan urskiljas. Först den organisering som skedde i slutet av 1980-talet – framförallt uppdelningen av SJ. Därefter skapades interna marknader inom Banverket och Vägverket. I en tredje fas inrättades Trafikverket som en marknadsskapande myndighet.
Finns att ladda ner som pdf-fil på Bibliotekets webb.länk till annan webbplats

Anders Ivarsson Westerberg: På vetenskaplig grund. Program och teknologi inom skolinspektion

Förvaltningsakademin nr 7, Södertörns högskola, 2016

Skolinspektion har en central roll i det skolpolitiska systemet och förväntas enligt offentliga policydokument leda till en rad positiva effekter för både skolor och elever. Men om man skrapar på ytan – vilka är de bakomliggande idéerna, hur ser strukturerna ut och vad leder egentligen skolinspektion till? I denna rapport presenteras en studie av skolinspektion i en medelstor kommun. Här har företrädare för både Skolinspektionen, skolhuvudmän och skolor intervjuats. Finns att ladda ner som pdf-fil på Bibliotekets webb.länk till annan webbplats

Anders Ivarsson Westerberg och Torbjörn Nilsson (red.):
Den mångsidiga staten

Studentlitteraturlänk till annan webbplats, 2016

Den här boken handlar om den svenska staten och visar hur fascinerande och fängslande statsapparater är. Den skildrar dess minsta beståndsdelar såväl som de högsta statsorganen och belyser både statens framväxt och dess nuvarande roll.

Emma Ek Österberg: Marknadsidéer i själva verket – Trafikverket och den renodlade beställarrollen

Förvaltningsakademin nr 6, Södertörns högskola, 2016

Trafikverkets uppgift är att med ett trafikslagsövergripande perspektiv ansvara för långsiktig planering och utbyggnad av transportsystemet för väg- och järnvägstrafik samt sjö- och luftfart. Det praktiska arbetet utförs dock inte inom myndigheten. Så hur beskriver och förverkligar Trafikverket den renodlade beställarrollen? Och vad betyder det för processer och relationer mellan Trafikverket och övriga aktörer på den marknad där trafikpolitiken ska realiseras? Finns att ladda ner som pdf-fil på Bibliotekets webb.länk till annan webbplats

Jenny Svensson och Klara Thomson (red.): Kampen om kulturen

Studentlitteraturlänk till annan webbplats, 2016

Kulturpolitik har traditionellt utgått från idéer om kulturens roll för demokrati och allas rätt till bildning. Utöver dessa idéer rymmer det kulturpolitiska fältet i dag även diskussioner om kulturella näringars betydelse för tillväxt, och om vikten av att även kulturens organisationer tillämpar resultatmätning, redovisning och effektivisering. I boken ställs frågor om vad som händer när nya idéer förs in på det kulturpolitiska fältet, varifrån dessa nya idéer kommer och hur de introduceras.

Rune Premfors: Riksdagen utvärderar

Förvaltningsakademin nr 5, Södertörns högskola, 2015

Riksdagen har sedan i början av 1990-talet haft i uppgift att genom utskotten följa upp och utvärdera riksdagsbeslut. Sedan 2010 är uppgiften grundlagsfäst (RF 4:8). I den här skriften beskrivs hur man organiserat sig och verkar för denna nya uppgift. Studien är främst ett försök att beskriva, förstå och förklara utvecklingen. Finns att ladda ner som pdf-fil på Bibliotekets webblänk till annan webbplats.

Daniel Castillo: Dela på jobben - en studie av "komplementerande arbetsliv" som arbetsmarknadsmodell

Förvaltningsakademin nr 4, Södertörns högskola, 2015

Inom ett projekt i Västra Götalandsregionen har långtidsarbetslösa anställts för att utföra enklare arbetsuppgifter inom kommunal verksamhet. Syftet är att stödja och avlasta den kvalificerade personalen och samtidigt vidga arbetsmarknaden för att fler skall få ett arbete.

Studien visar att den tillförda arbetskraft en varit ett välkommet stöd på arbetsplatserna, samtidigt som det i praktiken varit svårt att införa tjänster som är tydligt avgränsade från den ordinarie personalens arbetsuppgifter. Finns att ladda ner som pdf-fil på Bibliotekets webblänk till annan webbplats.

Bengt Jacobsson: Fotnoter till förvaltningspolitiken. Lärande, styrning and all that jazz...

Förvaltningsakademin nr 3, Södertörns högskola, 2015

"Det systematiska lärandet har aldrig riktigt fått fotfäste i staten. Politiska logiker är mestadels framåtblickande, och inriktade mot hur man genom reformer och andra åtgärder ska kunna uppnå önskvärda framtider. Trots expansionen av granskning under senare år är reflektioner kring den existerande organiseringens ändamålsenlighet en bristvara."

Bengt Jacobsson diskuterar i denna essä hur man kan förstå den styrning som förekommer i staten, hur styrningen i dagens statsförvaltning har utvecklats över tiden och hur mål och resultatstyrningen kommit att dominera i svensk statsförvaltning. Finns att ladda ner som pdf-fil på Bibliotekets webb.länk till annan webbplats

Bengt Jacobsson, Jon Pierre och Göran Sundström: Governing the Embedded State. The Organizational Dimension of Governance

OUP Oxford, 2015

This book enhances our understanding of how states address social complexity and international embeddedness by bringing in the organizational dimension of governance. Drawing on extensive empirical research on the Swedish core executive, the book describes a strategy of governance based on a metagovernance model of steering by designing institutional structures.

  • Förvaltningsakademins arbetsrapporter 2017:1
    Ljung, Mikael, Hemtjänsten en modern och effektiv verksamhet? Arbetsvillkor och administrativa rutiner i hemtjänsten Hemtjänst.pdfPDF
  • Förvaltningsakademins arbetsrapporter 2014:1
    Erlandsson, Magnus, Styrningsförsök och återkoppling. En studie av myndigheters instruktioner, regleringsbrev och årsredovisningar över tid. Styrningsförsök.pdfPDF
  • Förvaltningsakademins arbetsrapporter 2013:1
    Jacobsson Bengt, Svensson Jenny och Tomson, Klara, Rektorer på skolbänken. Några observationer halvvägs in i en studie. Rektorer på skolbänken.pdfPDF

För närvarande pågår flera större forskingsprojekt finansierade av bland andra Östersjöstiftelsen, Riksbankens Jubileumsfond och Trafikverket. Flera av projekten bedrivs tillsammans med andra lärosäten.

Onödig administration

För ett forskningsprojekt efterlyser Förvaltningsakademin berättelser om upplevd onödig administration inom offentlig sektor. Vi är intresserade av att ta del av berättelser från anställda om till exempel särskilda procedurer som upplevs meningslösa eller omständliga, krånglande IT-system, dokumentation som det är svårt att se värdet av etc. Du får gärna vara anonym, men det är bra om du anger vilken slags verksamhet det handlar om och vilket yrke/vilken funktion berättaren har.

Syftet är att samla berättelser från "golvet" om hur det administrativa arbetet upplevs. Berättelserna kommer att användas inom forskningsprojektet och som underlag för att vidareutveckla nya forskningsfrågor.

Berättelserna kan, helt eller delvis, komma att sammanställas och publiceras på webb eller i tryckt format i samband med redovisning av forskningsresultat. Vi tar noga hänsyn till anonymitet, och ser till att hantera och bearbeta materialet i enlighet med forskningsetisk praxis.

För mer information kontakta: Anders Ivarsson Westerberg eller Anders Forssell (Uppsala universitet).

Skicka din berättelse till: onodigadministration@sh.se

Eller i pappersform till: Södertörns högskola, Förvaltningsakademin, 141 89 Huddinge. Märk kuvertet: Onödig administration.

Läs gärna boken Administrationssamhället som diskuterar fenomenet med den ökande administrationen som dessutom omfördelas mellan yrkesgrupper.

Södertörns högskolas forskningsdatabas