Förvaltningsakademins forskning

I vårt uppdrag ingår att bedriva uppdragsutbildningar som bygger vetenskaplig grund. Här kan du ta del av den forskningen genom att läsa om pågående och tidigare forskningsprojekt, läsa arbetsrapporter och publikationer.

Forskningen utgör en viktig del av vår verksamhet och utgör till exempel grunden för de uppdragsutbildningar vi tillhandahåller. Vi har också som ambition att samla och utveckla den forsknings som bedrivs inom området.

Våra forskare är och har varit engagerade i forskningsprojekt som rör myndigheters arbete och organisering, den svenska skolan samt administrationen inom offentlig sektor. Se också högskolans egna databas över forskningsprojekt för att ta del av aktuell information.

Publikationer

Det går att ta del av forskning från Förvaltningsakademin på flera sätt:

Forskningsprojekt

För närvarande pågår flera större forskningsprojekt finansierade av bland andra Östersjöstiftelsen, Riksbankens Jubileumsfond och Trafikverket. Flera av projekten bedrivs tillsammans med andra lärosäten. För mer information besök högskolans forskningsdatabas eller läs mer under Aktuella projekt.

Onödig administration

För ett forskningsprojekt efterlyser Förvaltningsakademin berättelser om upplevd onödig administration inom offentlig sektor. Vi är intresserade av att ta del av berättelser från anställda om till exempel särskilda procedurer som upplevs meningslösa eller omständliga, krånglande IT-system, dokumentation som det är svårt att se värdet av etc. Du får gärna vara anonym, men det är bra om du anger vilken slags verksamhet det handlar om och vilket yrke/vilken funktion berättaren har.

Syftet är att samla berättelser från "golvet" om hur det administrativa arbetet upplevs. Berättelserna kommer att användas inom forskningsprojektet och som underlag för att vidareutveckla nya forskningsfrågor.

Berättelserna kan, helt eller delvis, komma att sammanställas och publiceras på webb eller i tryckt format i samband med redovisning av forskningsresultat. Vi tar noga hänsyn till anonymitet, och ser till att hantera och bearbeta materialet i enlighet med forskningsetisk praxis.

För mer information kontakta: Anders Ivarsson Westerberg eller Anders Forssell (Uppsala universitet).

Skicka din berättelse till: onodigadministration@sh.se

Eller i pappersform till: Södertörns högskola, Förvaltningsakademin, 141 89 Huddinge. Märk kuvertet: Onödig administration.

Läs gärna boken Administrationssamhället som diskuterar fenomenet med den ökande administrationen som dessutom omfördelas mellan yrkesgrupper.

 

Nollvisionen i ett interorganisatoriskt perspektiv

Docent Therese Reitan, Södertörns högskola

Projektet finansieras av Trafikverket och ingår i ett nätverk av forskare och projekt kring den så kallade Nollvisionen för trafiken. Den antogs 1997 och formulerades som ett långsiktigt mål att ingen ska dödas eller allvarligt skadas till följd av trafikolyckor i Sverige. För att förverkliga detta krävs insatser från ett antal aktörer både inom och utanför det offentliga, där Trafikverket har en central samordnande roll och ”äger” Nollvisionen.

Syftet är att med utgångspunkt i intervjuer, dokumentstudier, närvaro vid olika seminarier och konferenser, enkätdata belysa olika aktörers roller och relationer på ”nollvisionsarenan” – särskilt frivilligorganisationerna och andra statliga myndigheter. Projektet kommer också diskutera hur trafiksäkerhet ramas in och förstås som dels en trafik- och transportfråga och dels som en folkhälsofråga liksom en innovations- och exportfråga.

Hur påverkas lärares arbete av skolans digitalisering?

Doktorand Johan Sandén, Södertörns högskola

Mitt doktorandprojekt handlar om hur lärare påverkas av skolans digitalisering. Själva avhandlingen (en monografi) kommer att handla om svenska förhållanden, men jag har också studerat skolor i Polen, som jämförs med svenska skolor i en separat publikation. I avhandlingen definieras digitalisering utifrån lärares vardag och innebär därmed; användning av sociala medier, läroplattformar, digitalisering som styrning samt digitala hjälpmedel, programvaror och läromedel. Alla dessa aspekter påverkar lärares arbete på olika sätt. Teoretiskt är min målsättning att lämna bidrag till forskningstraditionen Street-level bureaucracy genom att fokusera just på hur digitalisering påverkar närbyråkraters (i detta fall lärares) arbete. Som material använder jag intervjuer med lärare samt dokument dels från den offentliga förvaltningen men dels även från andra organisationer (t.ex. SKL).

Södertörns högskolas forskningsdatabas