Forskning

Forskningen som bedrivs av engelskans kollegium speglar ämnets två inriktningar, dvs. litteratur- och språkvetenskap, men innefattar också ämnesdidaktik (inklusive litteratur- och språkdidaktik) och tvärdisciplinära undersökningar.

Litteraturvetenskap

Inom litteraturvetenskap bedrivs forskning om amerikansk och brittisk litteratur samt andra former av engelskspråkiga texter med koppling till mångkulturalism och postkolonialism. Ras och etnicitet, klassamhället, och representation av minoriteter och flyktingar utgör några huvudområden inom ämnets litteraturvetenskapliga forskning, men även forskning om engelskspråkig litteratur med särskild fokus på genus, kapitalism, eller mänskliga rättigheter bedrivs i kollegiets olika forskningsprojekt.

Språkvetenskap

Den språkvetenskapliga forskningen som bedrivs vid ämnet engelska är främst inom sociolingvistik samt diskurs- och samtalsanalys, men även forskningsprojekt inom flerspråkighet, samt kognitiv- och korpuslingvistik pågår. Mycket av ämnets forskning inom språkvetenskap fokuserar på variationer i nutidsengelska i medierna och i populärkulturen. I linje med ämnets postkoloniala och mångkulturella profil innefattar också den språkvetenskapliga forskningen mötet mellan engelska och andra språk och hur detta tar sig uttryck i olika varieteter av engelska som ett andra eller främmande språk.

Ämnesdidaktik

Ämnets ämnesdidaktiska forskning med språkvetenskaplig inriktning handlar främst om språkundervisning och klassrumsdiskurs (inklusive distansundervisning) samt om akademiskt skrivande på engelska som ett andra eller främmande språk. Ytterligare ämnesdidaktiska forskning rör litteraturdidaktik, med särskilt fokus på undervisning i kritisk läsning.