Forskning

Forskningen vid estetikämnet rör centrala frågor om människa och värld, kropp och medvetande, idéer och föremål. Ämnet har sina rötter i filosofin, men pekar också mot konkreta, sinnliga upplevelser. En väsentlig del av ämnets forskning handlar om estetisk erfarenhet i vid mening.

Estetikämnets forskning inbegriper såväl projekt från seniora forskare som avhandlingar och post-dok-projekt. Ämnet kan delas in i tre inriktningar:

  • En filosofiskt och kritiskt inriktad forskning. Till den filosofiska sidan hör till exempel begreppsutveckling och teoretiska spekulationer, samt en utveckling av musikfilosofi och poetik. Hit hör också undersökandet av den estetisk-filosofiska traditionens historia från den tyska idealismen till Frankfurtskolan och vidare till frågor om posthumanism och estetik. Den kritiska sidan av ämnets forskning innebär en utveckling av etiska och politiska frågeställningar i relation till konsten. Även den psykoanalytiskt inriktade forskningen kring estetiska fenomen har varit stark på Södertörn, liksom den feministiskt inriktade kritiken och estetiska filosofin. Här återfinns också och studier av enskilda tänkare som Arendt, Kant och Foucault.
  • En forskning som är sammankopplad med konstnärliga praktiker; det kan handla om att utforska skrivandets villkor, men också översättningspraktiker, olika former av kritik, eller om konst i det offentliga rummet och i olika former av media.
  • En forskning som uppmärksammar särskilda verk av konstnärer, kompositörer och författare, eller särskilda estetiska fenomen, såsom estetiska skolor och inriktningar. En stor del av denna forskning har Östersjöinriktning, vilket betyder att den berör estetiska fenomen och yttringar i Tyskland och det forna Östeuropa. Hit hör studier som belyser verk av exempelvis Vladimir Nabokov, Nelly Sachs och Paul Celan, liksom studier av specifika arkitektoniska skolor som funktionalismen i Sverige, Tyskland och gamla Sovjet. Hit hör också vittnesstudier som omfattar såväl bild som litteratur, från Förintelsen till arbetslägren i det forna Sovjet. Men det forskas även kring andra fenomen och konströrelser, som surrealismen.

Estetiken har etablerats som ämne på Södertörns högskola sedan 2007. Under årens lopp har ämnet sökt och fått medel för forskning genom Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, KK-stiftelsen, STINT och Östersjöstiftelsen.

Estetikämnet ingår tillsammans med den praktiska kunskapens teori, filosofi, genusvetenskap, konstvetenskap, litteraturvetenskap samt medie- och kommunikationsvetenskap i forskningsområdet Kritisk kulturteori, som erbjuder forskarutbildning.