Forskning

Genusvetenskap vid Södertörns högskola är ett aktuellt och dynamiskt forsknings- och utbildningsämne med såväl nationell som internationell förankring. Gemensamt är intresset för hur makt och kön samspelar i nutid och dåtid och interagerar med andra maktordningar i samhället.

Genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som grundar sig på flera decenniers forskning. Lärarna och forskarna vid Genusvetenskap på Södertörn bedriver forskning inom en rad aktuella ämnesområden och vi samarbetar även med forskare med genusinriktning inom en rad andra ämnen på högskolan. I genusvetenskap utforskas till exempel hur föreställningar om manligt och kvinnlig får olika betydelse inom skilda historiska, kulturella, politiska och sociala sammanhang. Ofta görs det ur ett intersektionellt perspektiv, där olika genusrelationer undersöks i relation till andra maktordningar såsom sexualitet, ålder, funktionalitet, klass och etnicitet/ras. Forskningen görs med utgångspunkt i en mångfald av forskningsinriktningar, metodansatser och teoretiska perspektiv. Forskning bedrivs också inom ramarna för forskarutbildningsområdet Kritisk kulturteori och vi har idag flera doktorander som går forskarutbildning hos oss. Exempel på forskningsområden vi bedriver forskning inom är:

  • genus, medier och teknik;
  • genus, åldrande och funktionalitet;
  • genus, globalisering och transnationell feminism;
  • feminism, politik och sociala rörelser samt historieskrivning;
  • genus, klass och ojämlikhet

Läs mer om de olika forskningsprojekt som pågår på Genusvetenskap på respektive medarbetares forskningsprofiler.