Forskning

Forskningen vid ämnet konstvetenskap präglas av ett gemensamt intresse för den moderna epoken, från 1700-talet till nutiden, och drivs av teoretiska utgångspunkter. Här samlas forskare som intresserar sig för estetik och konstteori, historiografi, offentlig konst, modernism och avantgarde. Frågor som undersöks kopplas till ekokritik, postkoloniala och genusteoretiska studier, tid och minne, makthierarkier, institutionell kritik och transnationella rörelser.

Inom konstvetenskap pågår en aktiv och internationellt förankrad forskning som presenteras regelbundet genom såväl vetenskapliga publikationer och konferenser som genom populärvetenskapliga texter och föreläsningar. Forskning speglas i undervisningens tematiskt uppbyggda utbud. Här behandlas bland annat 1700-talets nya estetik, konstnärsmyter och konstutbildningar, konstteori och bildtolkning, modernism och modernitet samt konstens exponering och effekter. Genom tematiken aktualiseras också konstens roll i det offentliga rummet, dess sociala och estetiska rumsligheter liksom dess rörelser över tid, rum och plats, och betydelsen av historieskrivning.

Forskarna i konstvetenskap vid Södertörns högskola samarbetar inom kollegiet genom större vetenskapliga projekt. Det finns också etablerade samarbeten med forskare på andra lärosäten i Sverige och internationellt. Ämnet samlar forskare som har ett särskilt intresse för forskning om konst och museikulturer i Östersjöområdet och samarbetar därför bland annat med forskare från Polen, Estland, Lettland och Litauen. Forskare och studenter samlas regelbundet i det högre seminariet för att diskutera sin egen forskning och för att diskutera med inbjudna gäster. Konstvetenskap etablerades som ett ämne på Södertörns högskola 2003 och lärarna har under årens lopp regelbundet fått medel för sin forskning genom bland annat KK-stiftelsen, Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet, och Östersjöstiftelsen.

Ämnet har en skriftserie Södertörn Studies in Art History and Aesthetics och doktorander publicerar sina arbeten i skriftserien Södertörn Doctoral Dissertation.

Konstvetenskap ingår tillsammans med estetik, filosofi, genusvetenskap, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och den praktiska kunskapens teori i forskningsområdet Kritisk kulturteori som erbjuder forskarutbildning.