Forskning

Vår forskning har två profilområden: dels politisk retorik och retoriska infallsvinklar på samhällsutmaningar, dels pedagogiska och didaktiska dimensioner av retorik. Ibland korsas dessa områden, som i frågor om lärande för att hantera samhällets stora och komplexa utmaningar.

Vår forskning har, liksom vår utbildning, ett fokus på retorik som samhällsförändrande kraft och särskilt i förhållande till mångperspektiviska problem.

Den forskning som bedrivs i ämnet kan övergripande delas in i samma två profilområden som vår grundutbildning: politisk retorik och hållbar utveckling respektive pedagogiska och didaktiska dimensioner av retorik. Ibland korsas de här två fälten, som till exempel i forskning om hur man kan befordra det lärande som behövs för att vi ska kunna ta oss an vår tids stora och komplexa samhällsutmaningar, inklusive klimat- och hållbarhetsfrågor och demokratifrågor. Båda forskningsprofilerna intresserar sig med en kritisk blick för såväl historiska som nutida sammanhang och företeelser, samt de samband som finns dem emellan.

Vår forskning kring retorik, politik och samhälle undersöker, i text, tal och bild, framför allt frågor om hållbarhet, demokratiskt medborgarskap, retorik och makt samt genus och identitet. Exempelvis bedrivs forskning om den svenska rösträttsrörelsens retorik, med fokus på hanteringen av splittring och klassmotsättningar. Annan forskning studerar debatt, kunskapsbildning, attityder och handling i sammanhang som rör klimat, matproduktion och hälsa. Flera av projekten bedrivs i samverkan med andra ämnen, lärosäten och myndigheter.

Såväl den historiskt som samtidsinriktade forskningen intresserar sig för retorikens betydelse för medborgarskap, agens och deltagande i samhällslivet. Den retorikhistoriskt och utbildningshistoriskt inriktade forskningen undersöker bland annat utbildning i retorik och tillämpning av klassisk retorisk teori under tidigmodern tid. Fokus ligger på analyser av olika texter och genrer under perioden samt på retorikens roll inom det dåtida skolväsendet. Den samtidsinriktade retorikdidaktiska forskningen undersöker bland annat bildning, kritiskt tänkande, skrivforskning och textanalys. Dessutom bedrivs forskning om aktivt studentinflytande, samverkansintegrerad pedagogik och retorikers yrkesidentitet i relation till komplexa samhällsfrågor.

Retorikämnets skriftserie Södertörn retoriska studier (Södertörn Rhetorical Studies) presenterar aktuell retorikforskning. Serien omfattar såväl monografier som antologier av nordiska och internationella forskare.