Forskningsprojekt

Projekt

Här publiceras löpande aktuella forskningsprojekt från Södertörns högskolas databas för forskningsprojekt.

Utveckling av nordiskt skärgårdsföretagande

"Archipelago - strategic partnerships for business development" ska hjälpa till att utveckla företagandet i en del av norden som inte alltid ligger mitt i rampljuset och där företagande bedrivs under tuffa omständigheter: den svenska och finska skärgården. Projektet har en budget på knappt 16 miljoner kronor, finansieras av Central Baltic-programmet och leds av finska yrkeshögskolan Novia. Samordnare för forskningsinsatsen på Södertörns högskola är Paulina Rytkönen, docent i ekonomisk historia. Mer information om projektet finns här:

Det tvååriga projektet Datajournalistik mellan Södertörns högskola (SH), SVT Pejl, SAS Institute, SR,
Norrköpings Tidningars Media, Helsingborgs Dagblad, Mittmedia, Aftonbladet samt Svenska Dagbladet, har som mål att utveckla datajournalistik i Sverige. Projektet finansieras av Vinnova och omfattar 4,9 miljoner SEK. De medverkande företagen bidrar med motsvarande 4,9 miljoner SEK i medfinansiering.

Projektet ska utveckla, testa och utvärdera metoder och verktyg för datajournalistik där huvudfokus ligger på data om miljöområdet. Projektet syftar till att öka kunskap och medvetenhet bland journalister och på ledningsnivå i de svenska medieföretagen. Publikens användning av datajournalistiska tjänster kommer också att studeras och utvärderas.

Två typer av slutanvändare adresseras: journalister samt deras publik, det vill säga medborgarna i samhället.
Det är dock viktigt att poängtera att datajournalistiska nättjänster i praktiken riktar sig till en mängd aktörer.

Allt fler verksamheter förlitar sig på informella sociala strukturer och delegerat beslutfattande som sätt att öka innovation och produktivitet. Dessa s k socialt baserade organisationer använder verktyg och arbetssätt som uppstått inom social media för att underlätta kommunikation med anställda, kunder och partners (på engelska: social organization eller networked organization). Denna nya socialt baserade teknik gör det möjligt att dela och använda information i nya typer av interna och externa samarbetsformer för sådana verksamheter.

Tjänster för omvärldsbevakning och affärsanalys har mycket att vinna på att utnyttja de nya möjligheterna inom social teknik och kommer ställas inför nya krav från användare och teknisk utveckling. Nya tjänster för omvärldsbevakning måste vara enkla att använda för både tillfälliga användare och experter, och att dessa användare kan dra nytta av den stora mängd ostrukturerad data som skapas av den sociala tekniken.

Forskningsprojektet Omvärldsbevakning och affärsanalys: social IT i kunskapsintensiva företag är ett samarbete mellan forskare från Avdelningen för medieteknik på Södertörns högskola och företagen M-Brain, Comintelli samt Glykol. Inom projektet undersöks hur nya verktyg och tjänster för framtida omvärldsbevakning som bättre stödjer behoven hos den sociala organisationen som idag förlitar sig alltmer på webbteknik och social IT. Projektet använder en användar- och kundcentrerad forskningsmetodik för att undersöka frågeställningar som rör interaktionsdesign och informationsarkitektur för att möta de tekniska behoven inom social IT.