Forskning

Journalistiken i samhället kan betraktas från olika vinklar – som profession, som medieinnehåll och som samhällsinstitution.

Journalistikforskningen vid Södertörns högskola kretsar kring två breda fokusområden, som också är i linje med våra två längre utbildningsprogram:

  • Journalistik och medieutveckling: detta område anknyter till Södertörns högskolas profil i grundutbildningen sedan starten 1998, med en betoning på digitala medier och ett nära samarbete med medieteknik. Forskningen inom området handlar om journalistiska yrkesroller och arbetsprocesser, om redaktionell konvergens och uttrycksformer på digitala plattformar med områden som till exempel datajournalistik. Även publikaspekter på medieutveckling ingår i detta, till exempel om aktivitet i sociala medier.
  • Journalistik och samhälle: detta område bygger vidare på journalistikens koppling till det samhällsvetenskapliga forskningsområdet. Forskningen handlar här om journalistikens roll och betydelse i kommunikationen på olika nivåer, från lokaljournalistikens samhällsvärde och utveckling, till relationer mellan politiker och journalister. Även globala perspektiv är viktiga i detta område, till exempel journalistikens roll i krig och konflikt och transnationell medieutveckling.

Många av lärarna och forskarna i journalistik vid Södertörns högskola har en bakgrund som journalister, samtidigt som de också har forskarutbildning. Detta gör att en stor del av forskningen kan beskrivas med begreppet ”praxisnära”, en forskning som utgår från redaktionella arbetsprocesser och journalistiska yrkesroller. Även språk och uttrycksformer är viktiga områden inom forskningen om hur verkligheten gestaltas journalistiskt.

För att utveckla journalistikämnet som ett eget forskningsområde är det angeläget att organisera ett samarbete med yrkesområdet och den mediebransch som sysselsätter journalister. Detta samarbete handlar om att utveckla den praxisnära forskning som behövs för kunskapsuppbyggnad och för journalistutbildningen.

Några exempel på forskning i journalistik de senaste åren på Södertörns högskola är:

  • Journalistik och politiska ledare – hur ser relationen ut mellan ledande politiker i regeringen och de journalister som bevakar dem? Om samspelet mellan journalister och deras källor.
  • Fotografiets användning i journalistiken – ett samarbete med forskare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola, med jämförande studier mellan fotoutbildningar i Sverige och Ryssland.
  • Lokaljournalistik och nya hyperlokala medier – hur förändras det lokala medielandskapet och vilka nya former av lokala medier växer fram?
  • Samhällsjournalistik för yngre vuxna – hur ser den ut? Ett experimentellt projekt tillsammans med Borås Tidning.
  • Hur kan man stärka de redaktionella rutinerna för faktakoll och källkritik? Faktaassistenten är ett utvecklingsprojekt tillsammans med bland annat SVT och Sveriges Radio.
  • Worlds of Journalism – ett världsomfattande projekt där data samlas in från fler än 60 länder kring journalistik och journalistiskt arbete.
  • Ursprungsmärkt journalistik – Hur kan blockchain-tekniken användas för att trygga faktakoll och källkritik i framtiden? Ett experimentellt forskningsprojekt i samarbete med Lapidus Interactive/Datastory.

Nya forskningsprojekt utvecklas ständigt tillsammans med partners i medieföretag och tillsammans med forskare Sverige och i andra länder. Ett exempel på samverkan är det nationella nätverket Journalistik för alla, som samlar forskare och lokala medier från hela landet för att utforska hur lokaljournalistiken kan bli mer relevant i så kallade socioekonomiskt utsatta områden.

Pågående forskning i journalistik presenteras löpande vid högre seminarier i journalistik. Då presenteras både forskning från Södertörns högskola och från andra universitet. För att se programmet – håll utkik på kalendariet på Södertörns högskolas webbplats.

En del av den journalistikforskning som produceras vid Södertörns högskola publiceras i journalistikens egen rapportserie. Forskarna publicerar också sin forskning i vetenskapliga artiklar och böcker. De hittas enklast under varje forskares forskningsprofil via webbplatsens sökfunktion eller journalistikens personalsida.