Forskning

Juridikens forskning omfattar de två profilerade forskningsområdena offentlig rätt och affärsrätt. Den utmärks med sitt komparativrättsliga angreppssätt och har ett fokus på förändringarna i rättsordningen, inte minst på grund av europeiseringsprocessen.

Offentlig rätt

Forskningen inom offentlig rätt studerar förhållandet mellan staten och enskilda utifrån olika perspektiv och situationer. I studierna analyseras allmänna offentligrättsliga frågor och rättsinstitut såsom rättighetsskyddet och offentlighetsprincipen samt lagstiftningsspecifika rättsgarantier och mekanismer som medborgarna förfogar över i syfte att påverka beslutsprocesser.

Affärsrätt

Forskning inom affärsrätt studerar och analyserar mångsidiga och komplexa juridiska frågor inom olika affärsområden.

Studier i Europarätten utgör ett nödvändigt inslag i sammanhanget, inte minst på grund av att företagandet är ett kärnområde inom EU-samarbetet. Eftersom entreprenörskapsfrågor och europeiseringsprocessen behandlas i flera vetenskapliga områden, som till exempel inom företagsekonomi, bedrivs forskning i affärsrätt även inom ramen av mångvetenskapliga forskningsprojekt. Detta påvisas bland annat av forskningsprojektet ”In the Services of the SMEs? The Patent Systems and the SMEs in the Baltic Sea Region”, Länk till annan webbplats. som fick forskningsanslag från Östersjöstiftelsen under hösten 2016.