Forskning

Den nationalekonomiska forskningen vid högskolan spänner över ett brett spektrum av ämnen såsom miljö- och hållbar utveckling; industriell organisation, konkurrenspolitik, regleringar och offentlig upphandling; ekonomisk integration och penningpolitik; evolutionär och institutionell ekonomi; samt entreprenörskap och innovationer.

Inom den miljöekonomiska gruppen finns forskning om ekonomisk resiliens och hållbarhet, om FN:s hållbarhetsmål, om hushållning med resurser som vatten, jord och biologisk mångfald, samt om förnyelsebar energi och hållbar utveckling. Ett exempel är ett projekt som genom analys av energipriser inom EU-länderna undersöker uppnådda synergieffekter av förnybar energi på utvalda mål för hållbar utveckling. Ett annat projekt studerar ekologiska kompensationspooler i jordbrukslandskapet, i syfte att undersöka effektiviteten för den svenska policyn för ekologisk kompensation i jordbrukslandskap och för att föreslå system för implementering av ekologiska kompensationspooler

Ett projekt – Organisering för effektivitet – i gränslandet mellan regleringsekonomi och offentlig förvaltning undersöker regleringsmyndigheter i östra och västra Europa. Inom projektet har data samlats in om hur myndigheter som bedriver ekonomisk marknadsreglering styrs.

Baltiska ekonomier: en katalysator för internationalisering av små- och medelstora företag i Sverige är ett projekt som analyserar hur handel med Baltikum påverkat internationalisering och lönsamheten för små- och medelstora företag i Sverige

Forskare inom ämnet är knutna till Reinvent, en centrumbildning med fokus på forskning och samverkan kring hållbar stadsutveckling utifrån ekonomiska, kulturella och sociala perspektiv och med ambitionen är att vara ett nationellt och internationellt kunskapsnav för innovativa lösningar som överbryggar ekonomiska och sociala spänningar. Exempelvis bedrivs tre projekt utifrån ett nationalekonomiskt perspektiv som berör skolan. Det första projektet undersöker hur skolvalet påverkar segregation, det andra hur information om skolkvalitet påverkar skolval och det tredje analyserar sambandet mellan mobilförbud och skolprestation.

Nationalekonomi är också representerade i centrumbildningen Enter Forum, med fokus på entreprenörskapets dynamik. Exempel på forskningsteman där ämnets forskare medverkat är analys av extremt långa tidsserier för nystartade företag över tid samt studier av familjeföretag och filantropi.