Samverkan

Lärarutbildningen på Södertörns högskola deltar i en nationell satsning på praktiknära forskning inom skolområdet: ULF-avtalet. Det genomförs på uppdrag av regeringen. Målet är att utveckla och pröva olika modeller för forskningssamverkan mellan universitet/högskolor och huvudmän inom skolväsendet. Längre ned på sidan kan du också läsa om forskningscirklar.

ULF-samverkan: Utbildning, lärande, forskning

Den nationella satsningen på praktiknära forskning, som går under benämningen ULF-avtal – Utbildning, Lärande, Forskning– ska bidra till en stärkt vetenskaplig grund i skolväsendet och i lärar- och förskollärarutbildningarna. Totalt deltar 25 lärosäten i satsningen, som vart och ett samarbetar med en eller flera skolhuvudmän. Organisatoriskt ingår Södertörns högskola i den nod som leds av Uppsala universitet och det lokala samarbetet sker med Huddinge kommun, Salems kommun samt Stockholms stads förskoleförvaltning.

Det lokala ULF-arbetet organiseras av en samordningsgrupp med representanter från både lärosätet och huvudmännen. På lärosätet arbetar en akademisk utvecklingsledare och två forskningskoordinatorer med ULF och hos varje medverkande huvudman finns en ULF-ansvarig.

Utveckla forskningssamverkan

Det långsiktiga syftet med det lokala samarbetet är att utveckla forskningssamverkan mellan lärosätet och de medverkande huvudmännen, som är inriktad mot praktiknära forskningsprojekt. Målet är att skapa miljöer för gemensam kunskapsproduktion och kunskapsutbyte som bidrar till verksamhetsutveckling och som involverar både forskare, skolledare, lärare/pedagoger och lärarstudenter. För att uppnå detta är det lokala ULF-arbetet bland annat inriktat mot att utveckla processer för att identifiera forskningsidéer som kan bidra till verksamhetsutveckling.

Vidare syftar samarbetet till att utveckla långsiktigt fungerande former för att sprida och använda forskningsresultat i verksamheten hos huvudmän och lärosäte samt att stärka det vetenskapliga förhållningssättet hos lärarstudenter, förskollärare/lärare och skolledare.

Skapa mötesplatser och utveckla forskningsidéer

I arbetet med detta ingår att skapa mötesplatser mellan lärare, förskollärare, forskare och även lärarstudenter, genom till exempel gemensamma workshops, forskningsidédagar och återkommande möten mellan lärare och forskare som vill utveckla gemensamma praktiknära forskningsidéer. Dessutom genomförs forskningscirklar, liksom mindre praktiknära forskningsprojekt och forskningsbaserade utvecklingsprojekt. Till dessa kan även lärarstudenter knytas, exempelvis i samband med det självständiga arbetet.

Läs mer om det nationella ULF-avtalet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner för det lokala ULF-samarbetet är den akademiska utvecklingsledaren för ULF Maria Zackariasson för Södertörns högskola, Nilla Mälardahl för Huddinge kommun, Kristina Roxell för Salems kommun samt Charlotte Bagge-Glassell för Stockholms stads förskoleförvaltning.

Forskningscirklar

I en forskningscirkel får du som är lärare eller skolpersonal undersöka din egen profession med hjälp av aktuell forskning. Du och dina cirkelmedlemmar handleds av en akademiker från Södertörns högskola med god insikt i professionen.

Lärarutbildningen arbetar med forskningscirklar som en del av samverkan. En forskningscirkel är en arena där yrkesverksamma lärare och skolpersonal möter en handledare som är forskare/akademiker från högskolan.

Genom återkommande träffar undersöker cirkeldeltagarna frågor och problem som identifierats i praktiken inom skola, förskola eller fritidsverksamhet. Det kan även handla om till exempel skolsociala frågor.

Utifrån forskning, teorier och begrepp reflekterar cirkeldeltagarna tillsammans med varandra och ihop med handledaren kring det problemfokus som formulerats. Deltagarna producerar en produkt i form av till exempel text, rapport eller posterpresentation.

Vill du starta en cirkel med dina kollegor?

Om du och dina kollegor vill starta en forskningscirkel är ni välkomna att höra av er till vår samverkansgrupp, samverkan.lu@sh.se.

Vi kan till exempel erbjuda forskningscirklar inom följande områden:

  • Ledarskap i klassrummet
  • Läs- och skrivutveckling
  • Matematikutveckling
  • Estetiska lärprocesser i ämnesteoretiskt lärande
  • Praktisk kunskap för lärare och skolledare
  • Kulturanalys och mångfaldsarbete
  • Språkutvecklande arbete