ULF-avtalet

Lärarutbildningen på Södertörns högskola deltar i en nationell satsning på praktiknära forskning inom skolområdet: ULF-avtalet. Det genomförs på uppdrag av regeringen. Målet är att utveckla och pröva olika modeller för forskningssamverkan mellan universitet/högskolor och huvudmän inom skolväsendet.

ULF - Utbildning, lärande, forskning

Den nationella satsningen på praktiknära forskning, som går under benämningen ULF-avtal – Utbildning, Lärande, Forskning– ska bidra till en stärkt vetenskaplig grund i skolväsendet och i lärar- och förskollärarutbildningarna. Totalt deltar 25 lärosäten i satsningen, som vart och ett samarbetar med en eller flera skolhuvudmän. Organisatoriskt ingår Södertörns högskola i den nod som leds av Uppsala universitet och det lokala samarbetet sker med Huddinge kommun och Salems kommun.

Det lokala ULF-arbetet organiseras av en samordningsgrupp med representanter från både lärosätet och huvudmännen. På lärosätet arbetar en akademisk utvecklingsledare och två forskningskoordinatorer med ULF och hos varje medverkande huvudman finns en ULF-ansvarig.

Utveckla forskningssamverkan

Det långsiktiga syftet med det lokala samarbetet är att utveckla forskningssamverkan mellan lärosätet och de medverkande huvudmännen, som är inriktad mot praktiknära forskningsprojekt. Målet är att skapa miljöer för gemensam kunskapsproduktion och kunskapsutbyte som bidrar till verksamhetsutveckling och som involverar både forskare, skolledare, lärare/pedagoger och lärarstudenter. För att uppnå detta är det lokala ULF-arbetet bland annat inriktat mot att utveckla processer för att identifiera forskningsidéer som kan bidra till verksamhetsutveckling.

Vidare syftar samarbetet till att utveckla långsiktigt fungerande former för att sprida och använda forskningsresultat i verksamheten hos huvudmän och lärosäte samt att stärka det vetenskapliga förhållningssättet hos lärarstudenter, förskollärare/lärare och skolledare.

Skapa mötesplatser och utveckla forskningsidéer

I arbetet med detta ingår att skapa mötesplatser mellan lärare, förskollärare, forskare och även lärarstudenter, genom till exempel gemensamma workshops, forskningsidédagar och återkommande möten mellan lärare och forskare som vill utveckla gemensamma praktiknära forskningsidéer. Dessutom genomförs forskningscirklar, liksom mindre praktiknära forskningsprojekt och forskningsbaserade utvecklingsprojekt. Till dessa kan även lärarstudenter knytas, exempelvis i samband med det självständiga arbetet.

Läs mer om det nationella ULF-avtalet Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner för det lokala ULF-samarbetet är den akademiska utvecklingsledaren för ULF Maria Zackariasson för Södertörns högskola, Fanny Adebrink för Huddinge kommun samt Malin Gulde för Salems kommun.