ULF-avtalet

Lärarutbildningen på Södertörns högskola deltar i en nationell försöksverksamhet kring praktiknära forskning: ULF-avtalet. Det genomförs på uppdrag av regeringen. Målet är att utveckla och pröva olika modeller för samverkan mellan universitet/högskolor och huvudmän inom skolväsendet.

25 lärosäten ingår i ULF-avtalet

Försöksverksamheten, som går under benämningen ULF-avtal – Utveckling, Lärande, Forskning– ska bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna och i skolväsendet. Totalt deltar 25 lärosäten i försöksverksamheten, som vart och ett samarbetar med 1–3 huvudmän. Organisatoriskt ingår Södertörns högskola i den nod som leds av Uppsala universitet och det lokala samarbetet sker med Huddinge kommun.

Fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbete

Samarbetet mellan Södertörns högskola och Huddinge kommun organiseras av en lokal samordningsgrupp med representanter från både lärosätet och huvudman.

Det långsiktiga syftet med arbetet är att utveckla minst en forskningsmiljö eller forskargrupp med fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbete. Detta ska ske i samverkan mellan lärosätets forskare och yrkesverksamma lärare/pedagoger hos huvudman. Forskningsmiljön (eller forskargruppen) ska utgöra en mötesplats för gemensam kunskapsproduktion och kunskapsutbyte. Den ska involvera såväl forskare som lärare/pedagoger och lärarstudenter.

Vidare syftar samarbetet till att utveckla långsiktigt fungerande former för att sprida och använda forskningsresultat i verksamheten hos huvudman samt att stärka det vetenskapliga förhållningssättet hos förskollärare/lärare och skolledare, och utveckla ett närmare forskningsrelaterat samarbete mellan högskolan och huvudman.

Forskningsseminarier

För att uppnå dessa övergripande och långsiktiga mål genomförs en rad aktiviteter inom ramen för ULF-samarbetet. En central del i arbetet är två forskningsseminarieserier med inriktning dels mot förskola/grundskola, dels mot gymnasiet/vuxenutbildning. Dessa inkluderar bland annat förstelärare och språkpiloter. Arbetet leds av tre forskningsmiljökoordinatorer från huvudman och från högskolan.

Dessutom arrangeras återkommande workshops, med målet att dels stärka det vetenskapliga förhållningssättet hos förskollärare/lärare och skolledare, dels skapa mötesplatser för forskare och lärare/förskollärare där potentiella forskningsidéer kan diskuteras och utvecklas. Det har också genomförts en inventering av forskare på högskolan med intresse för praktiknära skolforskning, och kontakterna mellan högskolan och huvudman när det gäller forskning och forskningssamarbeten har på olika sätt utvecklats.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner för det lokala ULF-samarbetet är lärarutbildningens forskningsledare Maria Zackariasson för Södertörns högskola och Anette Hamerslag på Huddinge kommun.