Bildningsprofilen

Bildningstanken inom lärarutbildningen handlar om den enskilda studentens växt och utveckling. Den handlar också om att föra ett kritiskt och kunnigt samtal med kommande generationer om vad det innebär att leva ett gott liv och vad som utgör ett gott samhälle, nu och i framtiden.

En bildande lärarutbildning

En bildande lärarutbildning bidrar till det gemensamma medborgerliga arbetet med att bygga ett långsiktigt, hållbart och demokratiskt samhälle. Läraren har en nyckelroll när det gäller att forma medborgare för deltagande i en levande demokrati och att själv vara en förebild för kommande generationer. Betydelsen av detta formande och förebildliga uppdrag gör att Södertörns högskolas lärarutbildning lägger stor vikt vid att studera och diskutera lärarens och skolans bildande roll och uppgift i samhället.

Tanken med bildning

Själva bildningstanken rymmer idén om en bild, en föreställning eller en förebild i relation till vilken människan bildas och formas. Denna process är möjlig på grund av människans bildbarhet (Ty. bildsamkeit) och förmåga till aktiv medverkan i sin egen bildningsprocess. Bildbarheten gör att bildning bäst förstås som ett verb där människan formas i relation till de olika bilder och förebilder som kommer i hennes väg. Utan denna bildbarhet, skulle utbildning reduceras till en mekanisk reproduktion av redan förutbestämda mål.

Bildning i undervisningen

Södertörns högskolas lärarutbildningar lägger stor vikt vid att, inom ramen för våra utbildningar, ge form åt och skapa rum för olika slags bildande inslag. Det kan handla om att öva sig i kritiskt tänkande, att utforska olika former för dialog i ett kritiskt och kunnigt samtal, att pröva olika estetiska och kulturella uttryckssätt i undervisningen, liksom att parallellt studera samtida och historiska texter i våra seminarier.

Södertörns högskolas lärarutbildningar lägger stor vikt vid att, inom ramen för våra utbildningar, göra rum för olika slags bildande inslag. Det kan handla om att:

  • öva sig i kritiskt och konstruktivt tänkande
  • prova på och analysera olika former för dialog
  • studera hur olika bildningsideal kommer till uttryck i läroplaner
  • utforska olika estetiska och kulturella uttryckssätt i undervisningen
  • studera samtida och historiska texter i våra seminarier.

Bildning kan också handla om att fundera över frågor som: Vad gör vi när våra samtida bilder av vad det innebär att vara barn, elev, och lärare inte räcker till?

Lärarstudentens bildning i centrum

Lärarutbildningen vid Södertörns högskola drivs av ett intresse för den andres bildning. För den undervisande högskoleläraren innebär detta ett särskilt fokus på lärarstudentens bildning och en strävan efter att ge rum för den enskilde studentens engagemang och intresse inom ramen för undervisningen. Detta fokus ska utövas också i förebildlig mening, alltså som ett sätt att modellera det som i framtiden ska vara i fokus för de lärare som examineras hos oss: lärare som i förskolan, skolan och på fritidshemmet visar ett särskilt intresse för elevens bildning.

På lärarutbildningen är alltså lärarstudentens bildning i centrum på samma förebildliga sätt som vi önskar att lärarstudenten senare kommer att intressera sig för den framtida elevens bildning. Målet är att lärarstudenterna, efter avslutad utbildning, står väl förberedda för att möta samtidens och framtidens utmaningar och möjligheter – i förskolan, skolan och på fritidshemmet – genom att ha utvecklat kunskaper och färdigheter för att fortsätta utbilda och bilda både sig själva och sina elever.

Lärarutbildningens bildningsprofil Pdf, 120.9 kB.