Kvinnlig och manlig student sitter mitt emot varandra. En tredje student fotar med mobilkamera.

Nytänkande journalistisk utbildning med stark branschförankring

Program

Journalistik och digitala medier

180 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Utbildningen lär dig att arbeta som journalist med moderna, digitala verktyg. Programmet innehåller en kombination av journalistiska och medietekniska delar. Du får bred teoretisk kompetens om mediernas roll i aktuella samhällsfrågor. Samtidigt arbetar du praktiskt med journalistiskt arbete i digitala medier. Efter utbildningen är du väl rustad för journalistiskt arbete med en teknisk spetskompetens som dagens medielandskap kräver.

Examensbenämning: se utbildningsplanen för examensbenämning.

Möt våra studenter Erik & Sharzad

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Möt våra studenter Erik & Sharzad

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Undersök aktuella samhällsfrågor genom journalistik och digitala medier Efter programmet är du väl rustad för att arbeta med all typ av journalistisk verksamhet, både som frilans eller anställd. Med dina färdigheter att uttrycka dig i skrift, bild, rörlig bild och ljud kan du arbeta på olika typer av företag och organisationer som arbetar med journalistik och medier. Din journalistiska styrka är att du har gedigen medieteknisk kompetens och fördjupad kunskap kring digitala medier. Du har efter utbildningen en omfattande teoretisk och praktisk kompetens inom journalistik. Under programmets gång har du fått en bred kunskap om samhället i stort och ett undersökande samt kritiskt förhållningssätt till det. Programmet är yrkesförberedande och nära kopplat till branschen. Du kan även välja att söka vidare till studier på avancerad nivå, både magister- och masterutbildningar. Vad gör tidigare studenter nu? Studenter som läst programmet Journalistik och digitala medier efterfrågas av mediebranschen. Efter avslutade studier arbetar många av dem inom public servicebolagen Sveriges Television och Sveriges Radio. Vi har även flera tidigare studenter som arbetar på tidningar som Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Andra har sökt sig ut i landet till SVT:s och SR:s lokala redaktioner, eller till lokaltidningar. Det finns också tidigare studenter som valt att frilansa som journalister. Läs om ämnets forskning
Stark grund i journalistik, med förankring i digital medieteknik Utbildningen inleds med A- och B-kursen i journalistik där du får en gedigen introduktion till ämnet och vad det innebär att vara journalist. Du får träna förmågan att söka, tolka och värdera information samt att bearbeta och presentera resultatet i ett flertal journalistiska plattformar och genrer. Kritiskt tänkande kring mediernas roll i samhället, medieteori och yrkesetiska frågor är ett genomgående tema i utbildningen. Under det andra året får du ta dig an kurser i mediegestaltning och medieteknik. Du får lära dig att utnyttja teknikens alla möjligheter att förmedla journalistik i sociala, mobila och webbaserade kanaler. Datajournalistik är ett spetsområde för journalistiken på Södertörns högskola, och återkommer i utbildningen vid flera tillfällen. Femte terminen är det C-kursen i journalistik som innebär ett uppsatsarbete där du använder de kunskaper och färdigheter du fått under programmets gång i en vetenskaplig undersökning. Programmet avslutas med en längre praktik som är ett bra sätt att komma in i arbetslivet. Det är möjligt att göra en utlandstermin under sista terminen på programmet. Termin 1 Journalistik A Termin 2 Journalistik B Termin 3 Medieteknik B Termin 4 Mediegestaltning B Termin 5 Journalistik C Termin 6 Journalistik praktik Arbetssätt Ungefär 60 studenter börjar programmet varje termin, och under kurserna delas ni in i mindre grupper. Tiden du förväntas vara på plats på högskolan varierar mellan kurserna. Under exempelvis Journalistik A har du lärarledd undervisning cirka fyra till sex timmar om dagen, medan du under C-kursen har större inslag av självständigt arbete med en uppsats. Vanliga undervisningsformer är föreläsningar, seminarier och praktiskt, journalistiskt arbete. Till exempel arbetar du under flera kurser med vår nyhetssajt Nytt i Flempan. Under programmets gång förekommer även flera gästföreläsningar och studiebesök. Flera av lärarna arbetar som journalister parallellt med undervisningen. Du examineras genom salstentamen, hemtentamen, seminarier och redovisningar av eget journalistiskt arbete.
Har du ett stort samhällsengagemang och vill arbeta med journalistik och digitala medier? Journalister arbetar med att bevaka, granska och analysera aktuella samhällsfrågor. Utbildningen förbereder dig för journalistiskt arbete genom praktiska och teoretiska moment. Du får kunskap om mediepåverkan och mediernas roll i samhället såväl som kunskap om tekniska verktyg och erfarenhet av olika digitala medier och format. Utbildningen fokuserar på att granska och beskriva samhället i stort och göra medborgarnas röster hörda. Journalistiskt arbete är på så sätt nära kopplat till viktiga frågor som demokrati, maktförhållanden och globala utvecklingsmål. Programmet riktar sig till dig som har ett intresse för den typen av frågor, och en önskan att arbeta med dem i framtiden. Programmet Journalistik och digitala medier på Södertörns högskola följer branschens utveckling mot ökad digital produktion och publicering. Du får en gedigen grund i både journalistik och medieteknik. En stor del av utbildningen ägnas åt rörlig bild i olika format, till exempel nyhetsinslag och livesändningar. Tillsammans med inslag från aktuell och pågående forskning får du en modern och nytänkande utbildning som förbereder dig för journalistiskt arbete i digitala medier. Journalistiken på Södertörns högskola har en nära anknytning till branschen både genom möjligheter till praktik och olika projektarbeten. Utbildningen samverkar med medieföretag som Sveriges Televison, TV4, Sveriges Radio, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och TT. Dessutom bjuder vi ofta in yrkesverksamma journalister och utvecklare att föreläsa på högskolan . Journalistik och digitala medier är en mångfasetterad utbildning som ger goda kunskaper inför det kommande arbetslivet. Kurserna har bra föreläsare med gedigen erfarenhet i olika delar av det journalistiska hantverket. Det är en modern utbildning som i mångt och mycket lyckas hänga med i journalistikens snabba utveckling. Aris Velizelos, datajournalist, SVT Nyheter Alumn – Journalistik och digitala medier