Vad ingår?

Få nya perspektiv på litteraturhistorien med djuren i fokus

Humaniora har generellt ett fokus på människor och ett mindre intresse för djurens närvaro i kulturen. Djurens närvaro i konsten och litteraturen har betraktats som bakgrund eller metaforer för något mänskligt. Denna kurs ger dig en introduktion till det växande fältet litterära djurstudier som innefattar nya posthumanistiska teoretiska perspektiv. Du får bekanta dig med en rad relevanta sätt att se på förhållandet mellan människor och andra arter, så som det gestaltar sig i skönlitteraturen och litteraturhistorien.

Att läsa fram djuren knyter an till lärarens, Amelie Björcks, forskning inom litterära djurstudier. Kursen riktar sig till dig som är masterstudent inom humaniora och kräver att du ska kunna ta till dig och diskutera avancerade teoretiska texter och resonemang på både svenska och engelska.

Kursen diskuterar förhållandet mellan människor och djur, och innefattar därmed aspekter som djurindustri och djurrätt. Djurindustri är en central mekanism i den globala, ekonomiska och biologiska ekologin. Genom att diskutera dessa typer av frågor kopplar kursen till FN:s globala mål gällande jämlikhet, biologisk mångfald, hållbar produktion och konsumtion.

Arbetssätt

Mellan fem och åtta studenter läser kursen vid varje tillfälle. Undervisningen består främst av seminarier och du examineras genom aktivt deltagande under dessa tillfällen, samt genom skriftliga hemtentamen och muntliga redovisningar.