En fördjupning i litterära djurstudier

Kurs

Att läsa fram djuren, en fördjupning i litterära djurstudier

7.5 hp

Vår

100%

Campus

Studier inom litteratur är främst fokuserat på människan, och djuren ställs ofta i bakgrunden eller tolkas som metaforer. Inom djurstudier sätts djuren i fokus och du får nya, normkritiska perspektiv på litteraturen. Med koppling till aktuella frågor, som djurindustri och djurrätt, är djurstudier en relevant och eftertraktad kompetens i arbetslivet.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Ekosystem och biologisk mångfald Ekosystem och biologisk mångfald

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med ett kritiskt öga inom kulturens alla grenar Djurstudier är ett relativt ungt ämne, och ger dig kompetenser som anknyter till FN:s globala mål gällande jämlikhet, biologisk mångfald, hållbar produktion och konsumtion. Denna kunskap ger dig ett bredare normkritiskt och miljömedvetet perspektiv som efterfrågas inom flera yrkesområden som har med samhällsutveckling att göra. Att studera litteraturvetenskap ger dig förmåga att granska litteratur kritiskt och utifrån många olika perspektiv. Du kommer att få insikter om ditt eget skrivande och se hur moderna texter hör ihop med äldre. Detta är, tillsammans med en förståelse för historisk förändring, allt viktigare i samhället och de kunskaper du får är användbara inom en mängd olika fält. Du kommer att kunna arbeta inom exempelvis förlags- eller teatervärlden, inom medie- och läraryrken eller på myndigheter med koppling till kulturvärlden. Även kritiker, skribenter och forskare inom estetiska ämnen har nytta av att ha studerat litteraturvetenskap. Läs om ämnets forskning
Få nya perspektiv på litteraturhistorien med djuren i fokus Humaniora har generellt ett fokus på människor och ett mindre intresse för djurens närvaro i kulturen. Djurens närvaro i konsten och litteraturen har betraktats som bakgrund eller metaforer för något mänskligt. Denna kurs ger dig en introduktion till det växande fältet litterära djurstudier som innefattar nya posthumanistiska teoretiska perspektiv. Du får bekanta dig med en rad relevanta sätt att se på förhållandet mellan människor och andra arter, så som det gestaltar sig i skönlitteraturen och litteraturhistorien. Att läsa fram djuren knyter an till lärarens, Amelie Björcks, forskning inom litterära djurstudier. Kursen riktar sig till dig som är masterstudent inom humaniora och kräver att du ska kunna ta till dig och diskutera avancerade teoretiska texter och resonemang på både svenska och engelska. Kursen diskuterar förhållandet mellan människor och djur, och innefattar därmed aspekter som djurindustri och djurrätt. Djurindustri är en central mekanism i den globala, ekonomiska och biologiska ekologin. Genom att diskutera dessa typer av frågor kopplar kursen till FN:s globala mål gällande jämlikhet, biologisk mångfald, hållbar produktion och konsumtion. Arbetssätt Mellan fem och åtta studenter läser kursen vid varje tillfälle. Undervisningen består främst av seminarier och du examineras genom aktivt deltagande under dessa tillfällen, samt genom skriftliga hemtentamen och muntliga redovisningar.
Granska litteratur utifrån historiska och moderna perspektiv Kursen riktar sig till dig som är masterstudent inom humaniora och som har läst A-, B- och C-kursen i Litteraturvetenskap. I ämnet litteraturvetenskap studerar du litterära texter i ordets vidaste bemärkelse, från litteraturens första skede fram till idag. Litteratur innefattar inte bara romaner och dikter utan också pjäser och teoretiska texter. Även film, teater och dataspel kan studeras litteraturvetenskapligt. Att studera något litteraturvetenskapligt innebär att du läser litteraturen både mot bakgrund av deras historiska sammanhang och utifrån moderna, kritiska perspektiv. Litteraturvetenskap riktar sig till dig som är intresserad av litteratur i allmänhet och av att läsa den kritiskt i synnerhet. Det finns en stark samhällsanknytning inom ämnet, då litteratur alltid behandlar frågor om samhället, relationer och makt. Äldre litteratur ger oss perspektiv på nutida samhällsfrågor och ger oss möjlighet att undersöka dessa historiskt och kritiskt. Kurserna i litteraturvetenskap på Södertörns högskola har växt fram ur genusteori och har därför en stark koppling till moderna kritiska perspektiv som genusteori, queerteori och postkolonial teori. I ämnet litteraturvetenskap på Södertörns högskola ingår momentet Skapande svenska där du får möjlighet att koppla ditt eget skrivande till de texter som läses, och diskutera dessa tillsammans med dina kurskamrater.