Fåötöljer med blomma i mitten

Utöka din genusvetenskapliga kompetens inom organisationer, makt och motstånd

Kurs

Organisationer, makt och motstånd

7.5 hp

Höst

100%

Campus

Fördjupa dina kunskaper inom genusvetenskap med denna kurs som fokuserar på organisationer, makt och motstånd. Kursen riktar sig till dig som inte bara vill förstå samhället, utan även få verktyg för att förändra det.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kunskap och verktyg för aktivt förändringsarbete Efter studier inom genusvetenskap har du viktig kompetens för flera olika yrken. Exempelvis kan du arbeta med globala utvecklingsfrågor, journalistik och media eller pedagogik och utbildningsfrågor. Du kan också arbeta med genusfrågor inom företag och myndigheter, som jämlikhetskonsult, jämställdhetsexpert eller som handläggare för diskrimineringsfrågor. Du som har studerat genusvetenskap har många olika valmöjligheter när det kommer till arbete. Genusstudier rustar dig inte enbart för arbetslivet utan ger dig samtidigt en politisk och social bildning, vilket stöttar dig som vill delta och agera i olika samhällsfrågor. Genom ökad förståelse och vidgade teoretiska perspektiv kan du förstå och utforska grunderna i samhället. Det ger dig perspektiv på hur samhället har förändrats över tid och hur vi vill att det ska se ut i framtiden. Efter studierna kommer du också ha utvecklat flera viktiga färdigheter. Bland annat har du tränats i att skriva akademiska texter, hålla muntliga framträdanden, utföra självständiga arbeten och utvecklat ett kritisk tänkande och analysförmåga. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter har efter studier i genusvetenskap fortsatt jobba med genusfrågor på olika sätt. Exempelvis som utredare för staten, kommuner och landsting. Andra arbetar som projektledare på olika företag eller som utredare inom politik och på privata organisationer. Läs om ämnets forskning
Bredda dina perspektiv kring feministisk organisering Kursen belyser hur olika maktordningar samspelar i institutioners och organisationers inre hierarkier, strukturer och processer. Den behandlar hur förändringsarbete bedrivs inom olika samhällsinstitutioner, tillexempel sociala rörelser, politiska organisationer och arbetsorganisationer. Vi kommer att granska förutsättningarna för att bedriva förändringsarbete i dessa olika sammanhang. Fokus ligger på feministisk organisering och intersektionella former för motstånd. Centrala teman är behovet av rum för samtal och erfarenhetsutbyte, kollektiva visioner och inkluderande strategier. Vi resonerar gemensamt kring fördelar och nackdelar med olika strategier. Under kursen formulerar du och dina kurskamrater en frågeställning inom kursens tematik som ni utforskar med hjälp av olika teoretiska perspektiv och tidigare forskning. Arbetssätt Undervisningen sker främst i seminarieform, där du själv tar ansvar för att förbereda och diskutera innehållet på kursen. Det är cirka två seminarier per vecka där du genomför olika skriftliga och muntliga uppgifter. Kursen är en del av magisterprogrammet i genusvetenskap med inriktning mot förändringsarbete. Du läser därför kursen tillsammans med magisterstudenterna. Examination sker genom en självständigt formulerad fördjupningsuppgift som redovisas via en skriftlig inlämning och muntlig presentation.
Studera samhällsfrågor utifrån genus, kön och sexualitet Genusvetenskap är ett brett ämne och passar dig som har ett intresse för feminism, jämlikhetsarbete, förändringsarbete och/eller opinionsbildning. Ämnet är användbart inom alla samhällsområden och går att kombinera med studier i andra ämnen. Genusvetenskap är också för dig som kanske redan har ett yrke men vill utveckla en djupare förståelse och kunskap i ämnet för att kunna göra ditt jobb ännu bättre. Du studerar bland annat hur samhället är organiserat utifrån tankar om kön, genus, sexualitet och andra maktordningar. Ämnet ger dig perspektiv på viktiga och aktuella samhällsfrågor. Bland annat på sexualitet och vad en familj är och kan vara, och på händelser som #metoo-rörelsen. Samtidigt får du studera genus ur ett större perspektiv genom frågor om globalisering och människors förutsättningar på olika platser runt om i världen. Genusvetenskap på Södertörns högskola utgår från ett intersektionellt perspektiv. Alltså hur maktordningar som kön, genus, klass, etnicitet, funktionalitet och ålder samspelar med varandra och samhället. När du läser genusvetenskap får du möta lärare med olika bakgrunder och kunskaper. Ämnet har ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt. Det behandlar samhällets förändring över tid historiskt sett såväl som vilket samhälle vi vill se i framtiden.