Del av soffrygg med bokhyllor i bakgrunden

Fördjupa dina kunskaper inom arkivvetenskapen

Kurs

Arkivvetenskapligt projekt och praktik

30 hp

Vår

100%

Campus

Denna kurs passar dig som har läst Arkivvetenskap A och B och vill utveckla dina kunskaper vidare. Genom ett längre, självständigt projekt samt praktik ute i yrkeslivet får du prova på hur livet som arkivarie kan se ut.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Samhällsnyttig utbildning med goda jobbmöjligheter Är du intresserad av att arbeta med informationshantering och research? Arbetsmarknaden för utbildade arkivarier är god och efterfrågan ökar. Det finns ett mycket stort antal arkiv i Sverige och arkivarier behövs på en mängd olika arbetsplatser. Du kan arbeta på myndigheter, i kommuner och landsting, på museum eller fackförbund för att nämna några exempel. Vad gör tidigare studenter nu? Bland tidigare studenter är yrken som arkivarie, registrator och verksamhetsutvecklare vanligt. Ämnet är även användbart om du är intresserad av släktforskning. Läs om ämnets forskning
Få insyn i en arkivaries arbete Under kursen Arkivvetenskapligt projekt och praktik studerar du praktiska och teoretiska teman inom det nutida arkivväsendet. Om du är intresserad av att se hur arbetslivet kan se ut för en arkivarie är detta en utmärkt kurs som innehåller flera spännande och relevanta moment. Kursen är uppdelad i tre delar. Först läser du en delkurs i Arkivpedagogik – som även ges som fristående kurs. Sedan följer en 10 veckors lång praktik där du förväntas omsätta dina kunskaper i praktiken. Avslutningsvis får du genomföra ett självständigt projektarbete inom arkivområdet. Genom hela kursen diskuteras aktuella frågor inom arkivsektorn och yrkeslivet för arkivarier. En förutsättning för att gå kursen är att du sökt och ordnat en praktikplats som har godkänts av kursansvarig lärare. Arbetssätt: Under kursen förväntas du att vara på plats på högskolan cirka en till tre gånger i veckan. Däremot kräver praktiken närvaro på en arbetsplats under hela 10-veckorsperioden. Undervisningen sker främst genom seminarium. Du examineras både skriftligt och muntligt, samt genom deltagande i seminarier.
Arbeta för ett tillgängligt informationssamhälle Arkivvetenskap är en unik tvärvetenskap där historieämnet samspelar med nutida digital kompetens för att täcka alla delar av informationshantering. Arkivarier finns på många olika platser, både inom det offentliga och det privata: på myndigheter, i kommuner, på landsting, företag, museer, fackförbund med mera. Efterfrågan på välutbildade arkivarier ökar stadigt. Vi lever i ett informationssamhälle och med arkivvetenskap lär du dig beskriva, vårda, bevara och ordna arkiv – både fysiska och digitala. På Södertörns högskola arbetar du med allt från att sätta metadata på digitala filer till det paleografiska tolkandet av en 1700-talsskrift. Du får diskutera och resonera kring frågan om hur vi bäst ordnar information för framtiden. Vilka lagar och regler måste vi förhålla oss till? Ämnet knyter även an till frågor rörande demokrati, integritet och spårbarhet. Har du intresse av att arbeta med informationshantering eller research är arkivvetenskap ett väldigt nyttigt ämne att studera. Ämnet är även användbart om du är intresserad av släktforskning.