Stolar i olika färger med bokhylla i bakgrunden.

Vidareutveckla dina kunskaper inom litteratur och teater

Kurs

Dramatext och teater B med skapande svenska

30 hp

Vår

100%

Campus

Kursen är för dig som läst Dramatext och teater A och vill fortsätta fördjupa din förmåga att analysera dramatik. Texter analyseras utifrån både samtida och historiska sammanhang och alla delar teaterprocessen undersöks. Akademisk kunskap inom modern teaterteori ger dig en uppskattad spetskompetens på arbetsmarknaden.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kulturell bildning och kritiskt tänkande Dramatext och teater B med skapande svenska kan läsas som en del av en utbildning till yrken som dramaturger, skådespelare, regissörer, kritiker och översättare. Du kommer efter kursen att kunna redogöra för grunderna i olika delar dramaanalys och identifiera olika typer av dramatiska texter och berättande. Att studera litteraturvetenskap ger dig förmåga att granska litteratur kritiskt och utifrån många olika perspektiv. Du kommer att få insikter om ditt eget skrivande och se hur moderna texter hör ihop med äldre. Detta är, tillsammans med en förståelse för historisk förändring, allt viktigare i samhället och de kunskaper du får är användbara inom en mängd olika fält. Du kommer att kunna arbeta inom exempelvis förlags- eller teatervärlden, inom medie- och läraryrken eller på myndigheter med koppling till kulturvärlden. Även kritiker, skribenter och forskare inom estetiska ämnen har nytta av att ha studerat litteraturvetenskap. Läs om ämnets forskning
Teoretisk kunskap om och analyserande förståelse för det moderna dramat Under terminen kommer du att fördjupa dig i det moderna dramat från 1800-talets slut till den nyskrivna dramatik som sätts upp idag. Du kommer att få analysera dramatexter utifrån både samtida och historiska sammanhang och du undersöker hur processer som översättning, bearbetning och nytolkning fungerar i ett teatersammanhang. Under kursens gång får du komma i kontakt med modern teaterteori och studera dess spår i dagens scenkonst med till exempel den postdramatiska teatern. Denna teoretiska kunskap ger dig som vill vidare till arbetslivet en eftertraktad spetskompetens. Momentet “Skapande svenska” återkommer från A-kursen, men har i denna kurs inriktning på recension och essä och inkluderar även en uppsats som avslutar kursen. Litteratur och dramatik är ett ämne som innehåller flera moraliska dilemman och ifrågasättande av normer. Under kursen fokuserar vi på att utveckla din förmåga att tänka kritiskt och reflekterande kring frågor om jämlikhet, jämställdhet och mångfald i dagens samhälle. Arbetssätt Du förväntas vara på plats på högskolan mellan två och tre dagar i veckan. Under dessa dagar sker lärarledda moment som oftast är två timmar i mindre grupper. Under kursen kombineras kortare föreläsningar med seminarier där du förväntas delta aktivt i tolkning och diskussion av kurslitteraturen. Inför seminarier krävs ofta förberedelse i form av frågor eller uppgifter från läraren. Du examineras främst i form av skriftliga hemtentamen i kombination med muntliga redovisningar, både enskilt och i grupp. I kursen ingår några gästföreläsningar där verksamma personer inom det scenkonstnärliga fältet berättar om sina upplevelser. Du bjuds även in att delta i gemensamma teaterbesök och som provpublik hos fria teatergrupper, som på Strindbergs Intima Teater och Teater Galeasen. På det viset får du möjlighet att träffa både regissörer och skådespelare.
Granska litteratur utifrån historiska och moderna perspektiv Detta är B-kursen i Dramatext och teater och den fortsätter med samma blandning av analytiska och kreativa moment som A-kursen. Kursen är både för dig som vill fördjupa dina kunskaper ytterligare inom dramatik men även riktar sig även till dig som drömmer om en karriär inom teatervärlden. Du kommer under kursens gång att använda dig av dramahistorisk kunskap och analytiska verktyg för att tolka, reflektera och formulera dig om dramatik och textbaserad teater. I ämnet litteraturvetenskap studerar du litterära texter i ordets vidaste bemärkelse, från litteraturens första skede fram till idag. Litteratur innefattar inte bara romaner och dikter utan också pjäser och teoretiska texter. Även film, teater och dataspel kan studeras litteraturvetenskapligt. Att studera något litteraturvetenskapligt innebär att du läser litteraturen både mot bakgrund av deras historiska sammanhang och utifrån moderna, kritiska perspektiv. Litteraturvetenskap riktar sig till dig som är intresserad av litteratur i allmänhet och av att läsa den kritiskt i synnerhet. Det finns en stark samhällsanknytning inom ämnet, då litteratur alltid behandlar frågor om samhället, relationer och makt. Äldre litteratur ger oss perspektiv på nutida samhällsfrågor och ger oss möjlighet att undersöka dessa historiskt och kritiskt. Kurserna i litteraturvetenskap på Södertörns högskola har växt fram ur genusteori och har därför en stark koppling till moderna kritiska perspektiv som genusteori, queerteori och postkolonial teori. I ämnet litteraturvetenskap på Södertörns högskola ingår momentet Skapande svenska där du får möjlighet att koppla ditt eget skrivande till de texter som läses, och diskutera dessa tillsammans med dina kurskamrater.