Tre runda sittfåtöljer i olika röda nyanser

Fördjupa dig i ett valfritt etnologiskt område

Kurs

Etnologi C, inriktning kulturell mångfald i Europa

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

I Etnologi C läser du två delkurser som ger dig fördjupad kunskap om ämnets olika teorier, metoder och forskningsinriktningar. Du får sätta dig in i och träna på att tillämpa det etnologiska arbetssättet. Delkurserna ger dig kunskaper och verktyg för att kunna genomföra kursens avslutande moment, en vetenskaplig undersökning i form av en C-uppsats.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Stor efterfrågan på kunskaper inom det humanistiska ämnet Efter Etnologi C har du genom C-uppsatsen utvecklat din analytiska förmåga och din teoretiska förståelse. Som utbildad etnolog har du ett brett fält av framtida arbetsgivare – organisationer, kommuner och myndigheter. Du kan exempelvis arbeta som utredare, utvärderare, handläggare och projektledare, inom områden som handlar om kultur, turism, barn- och ungdomsfrågor. Det finns en efterfrågan på etnografisk kunskap inom många yrkesområden. Basen inom etnologi som utgörs av frågor kring genus, migration och integration ger dig en spetskompetens på arbetsmarknaden. Ämnet ligger nära beteendevetenskapen och underlättar förståelsen av en ibland svårbegriplig omvärld, vilket är verktyg som är användbara genom hela livet. Det historiska perspektivet ger dig möjlighet att upptäcka och förstå saker i vår samtid på ett djupare plan. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter arbetar idag till exempel på ambassader, muséer, Mångkulturellt Centrum, Migrationsverket och inom universitetsvärlden. Läs om ämnets forskning
Utveckla dina teoretiska kunskaper och färdigheter inför uppsatsskrivandet Etnologi C består av tre delar. Den första delkursen behandlar viktiga nationella och internationella forskningsinriktningar. Den ger dig insikt i aktuell forskningsproblematik och begreppsbildning. Under delkursens gång får du arbeta med att förstå såväl klassiska och ämneshistoriskt relevanta perspektiv som de aktuella teorier som dominerar etnologin idag. I den andra delkursen sker en fördjupning i det etnologiska arbetssättet, främst gällande metod- och teorianvändning. Syftet är att ge dig de verktyg du behöver för att öka din förståelse för teoritillämpning inför uppsatsskrivandet, vilket är kursens avslutande del. Den andra delkursen inkluderar även en bibliotekskurs som syftar till att ge dig verktyg för och kunskap om informationssökning. Under uppsatskursen genomför du en självständig vetenskaplig undersökning inom ett fält som du själv väljer. Arbetssätt Under kursen har du cirka två lärarledda tillfällen i veckan på högskolans område. Resterande tid förväntas du studera på egen hand. Undervisningen sker i form av seminarier, och under uppsatskursen har du handledningstillfällen som stöd i uppsatsskrivandet. Du examineras genom skriftliga arbeten, både individuellt och i grupp samt aktivt deltagande på seminarier. Uppsatsen examineras genom utförande av uppsats, uppsatsseminarier och ventilering samt opposition. Du studerar tillsammans med ungefär tio till femton andra studenter.
Kulturstudier ur olika moderna perspektiv, med fokus på samtiden Etnologi hette tidigare folklivsforskning och var framförallt historiskt inriktat. Det var ett sätt att bredda historieskrivningen till att inkludera sådant som inte skrivits av ”betrodda män” och därmed bevarades i arkiven och i tryckta skrifter. Idag ligger större fokus på samtiden, men frågorna är till stor del desamma. När du studerar etnologi får du undersöka hur människor i olika delar av världen, från olika kulturer och bakgrunder tänker, lever och agerar på sättet de gör. En utgångspunkt inom etnologin är att se på kulturen som något föränderligt, men som samtidigt är gemensamma överenskommelser för hur man ska leva och agera. Etnologer är också intresserade av hur dessa gemensamma föreställningarna yttrar sig – i texter, bilder, kläder, föremål och ritualer. Studiematerialet är brett, det kan handla om allt från arkiverade dokument och foton, berättande och berättelser till populärkultur, TV och sociala medier. Etnologi har både ett interkulturellt perspektiv, med postkolonialism som en ingång, och ett genusperspektiv vilket gör ämnet ständigt aktuellt. De historiska delarna av etnologin hjälper oss att se samtiden i ett jämförande perspektiv. Eftersom ämnet lever och andas människors vardagsliv kommer etnologer alltid att ha närkontakt med aktuella och angelägna samhällsfrågor. På Södertörns högskola ligger etnologiämnets intresseområde i mångfaldsfrågor och migration i Sverige. Det finns en särskild inriktning på frågor om det mångkulturella Sverige och det moderna Europa, och hur olika grupper levnadsförhållanden påverkas av migration.