Röd fåtölj

Fördjupning i klassiska filosofiska verk, utifrån egna kritiska reflektioner

Kurs

Filosofi C

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Under den sista kursen i filosofi på grundnivå får du utveckla din förmåga att jämföra och värdera filosofiska teorier genom att författa en självständig uppsats. Du får även möjlighet att fördjupa dina kunskaper genom att djupdyka i ett filosofiskt verk och ett filosofiskt tema.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Analytiska verktyg och perspektiv du har nytta av inom flera yrkesområden Efter studier i filosofi har du övat din förmåga att reflektera och tänka systematiskt kring frågor som: Vad är godhet, skönhet och sanning? Vad är medvetande, språk och materia? Vad är medborgarskap, bildning och historiemedvetande? Du har en god grund för att kritiskt studera förhållandet mellan de olika beskrivningarna av världen som du möter inom konst, vetenskap och religion. Dina filosofiska kunskaper är ett bra komplement till andra ämnen, såväl humanistiska och samhällsvetenskapliga som naturvetenskapliga. Studierna av antikens klassiska filosofer och samtida tänkare har gett dig en gedigen historisk bakgrund. Samtidigt har du genom läsning och tolkning av originaltexter tränat din förmåga till reflektion och att formulera dig i skrift. Efter studier i filosofi har du utvecklat ett kritiskt tänkande och en god analytisk förmåga. Kunskaperna ger dig framförallt en styrka inom yrkesområden som innebär avancerad begreppsanvändning, kritisk analys och skrivande av argumenterande framställningar. Dina kunskaper är användbara inom en bredd av verksamheter, och du kan till exempel arbeta inom media, kultur, utbildning samt forskningsområdet. Läs om ämnets forskning
Kritisk läsning av ett filosofiskt originalverk, och egen reflektion kring dess betydelse Under kursen får du fördjupa dig i ett filosofiskt verk och ett filosofiskt tema samt skriva en uppsats. I Filosofi C läser du två fördjupande delkurser, en delkurs fokuserar på ett filosofiskt verk och den andra delkursen fokuserar på ett centralt tema inom aktuell filosofisk forskning. Parallellt med de fördjupade delkurserna deltar du på seminarier som diskuterar teoretiska och metodiska frågor, och skriver en uppsats. Uppsatsskrivandet ger dig möjligheten att göra en självständig reflektion utifrån filosofiska originalverk. Som stöd får du lärarhandledning samt deltar i uppsatsseminarium där du träffar dina kurskamrater regelbundet. Förutom att diskutera uppsatsutkast har ni då även möjlighet att diskutera frågor av metodologisk art. Det ingår även att opponera på en kurskamrats uppsats, och försvara din egen. Arbetssätt Kursen består av cirka fyra timmar lärarledd undervisning i veckan, utöver det förväntas du att arbeta självständigt. Undervisningen består av både föreläsningar och obligatoriska seminarier. Du examineras genom hemtentamen, aktivt deltagande i seminarier samt i din uppsats med tillhörande opponering.
Bredda din allmänbildning, utveckla ditt kritiska tänkande och din analytiska förmåga Filosofi är konsten att tänka väl och ordet betyder "kärlek till visdom". Det handlar om att träna sitt omdöme genom analys, kritik och självkritik, att uppmärksamma distinktioner och se djupare mönster. Ämnet är allmänbildande och ger dig insikter om både ditt samhälle och dig själv. Du får diskutera politiska och vetenskapliga frågor med ett kritiskt perspektiv, vilket kommer att utveckla dig både som person och i ditt yrkesliv. Filosofi är en skapande verksamhet som ur kritisk dialog med sitt förflutna och sin samtid öppnar nya livsmöjligheter. Det är på samma gång ett systematiskt tänkande över varat och vetandet i dess helhet och en självpraktik som syftar till det goda livet. Studier i filosofi lägger en bra grund till studier inom andra ämnen. Filosofiämnet på Södertörns högskola skiljer inte mellan teoretisk och praktisk filosofi. Här sammanförs redan från början analysen av vetande och språk med undersökningar av etik och politik. Här görs heller ingen strikt åtskillnad mellan filosofins historia och dess metod. Istället löper de parallellt genom att du tränas i filosofiskt tänkande utifrån en aktualiserande läsning av klassiska texter. Vid sidan av den antika filosofin betonas särskilt den kontinentaleuropeiska traditionen, från Kant och framåt, via bland andra Hegel, Nietzsche, Heidegger, de Beauvoir och Foucault. Sammantaget syftar undervisningen till att ge en kvalificerad inledning till det filosofiska studiet i dess helhet. Under studierna möter du forskningsaktiva lärare. Kurser erbjuds från grundnivå till avancerad nivå och det finns också möjlighet att doktorera inom ämnet.